Høring om heving av grensen for gavesendinger

Høring - forslag om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer (Forskrift nr. 12).Resultat :Forskrift av 02.07.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/4008 SL TN/GS

12.02.2003

Høring – forslag om endring av forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer (Forskrift nr. 12)

Etter forskrift 12. desember 1975 nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel § 5 første ledd nr. 1 skal det ikke beregnes merverdiavgift av gavesendinger av verdi under 500 kroner.

Gavegrensen har ikke vært endret siden forskriften ble vedtatt. Departementet foreslår derfor at denne grensen heves til 1000 kroner.

Departementet presiserer at endringen kun gjelder gavesendinger, og ikke ordinære kjøp fra utlandet. Ved kjøp av varer fra utlandet som sendes til Norge er grensen for toll- og avgiftsfrihet 200 kroner. Av hensyn til konkurranseforholdene for norske næringsdrivende foreslås det ingen endring av denne grensen nå. Departementet vurderer imidlertid for tiden modeller for å forenkle, og redusere kostnadene, ved ordinære kjøp fra utlandet. I motsetning til ordinære kjøp vil gavesendinger også generelt være beskattet i kjøpslandet.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 25. mars 2003.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Torunn Nordberg
rådgiver

Det foreligger ikke noen høringsnotat til denne høringen.

Finanskomiteen Stortinget

Karl Johansgate 22

0026 OSLO

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep.

0032 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Kristian Augusts gate 9

0164 OSLO

Bryggeri- og mineralvannfabrikkenes Foreningen

Postboks 7087

0306 Oslo

Dagligvare Leverandørenes Forbund

Grensen 9

0159 OSLO

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Den norske Reisebransjeforening

Postboks 2924 Solli

0230 OSLO

Ensliges Landsforbund

Dynekilgaten 15

0569 OSLO 5

Etatsansattes Landsforbund

Lakkeg. 3

0187 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 123

1325 Lysaker

Forbrukerombudet

Postboks 101

1324 Lysaker

Handelshøyskolen BI

Elias Smiths vei 15

1337 SANDVIKA

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107 OSLO

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Handelshøyskole

Hellevn. 30

5035 BERGEN

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norsk bedriftsforbund – NBF

C. J. Hambros pl 5

0164 OSLO

Norsk Kommuneforbund

Kr. Augustsgt. 23

0164 OSLO

Norsk Tjenestemannslag

Møllergaten 10

0179 OSLO

Norske Sjokoladefabrikkers Forening

Kassendrops g. 6

0368 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Reiselivsbedriftenes landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19 Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO