Høring om investeringsavgift

Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg Resultat : Forskriftsendring 29.09.2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/3227 SA LRD

21 .6.2000

Høring – Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2000 investeringsavgiftsfritak for investeringer mv. i vannkraftanlegg, jf. St.prp. nr. 61 (1999-2000) Revidert nasjonalbudsjett 2000 og Innst. S. nr. 220 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000. Fritaket er vedtatt med virkning fra 1. juli 2000.

Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring utkast til forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer i vannkraftanlegg. Utkastet følger vedlagt.

Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 1999, jf. St.prp. nr. 67 (1998-99), vedtok Stortinget, jf. Innst. S. nr. 236 (1998-99), følgende:

"Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring i forbindelse med budsjettforslaget for 2000, som innebærer at nye vannkraftprosjekter gis midlertidig fritak for investeringsavgift fra 1. januar 2000 i 2 år."

Bakgrunnen for forslaget var et ønske om å stimulere til at flest mulig gjennomførbare prosjekter iverksettes for å sikre det økende behovet for fornybar energi, og å sikre opprettholdelse av kompetanse innen verkstedindustrien.

Stortinget foreslo at et avgiftsfritak kan omfatte rene opprustningsprosjekter,

prosjekter som vurderes å ikke kreve konsesjon etter vassdragslovgivningen, samt prosjekter som er under konsesjonsbehandling og som med fritak for investeringsavgift kan vurderes å få en fremskyndet oppstart og gjennomføring. Tilsvarende gjelder for prosjekter som ble meldt opp i 2. halvår 1999.

I Budsjett-innst. S. nr. 1 (1999-2000) jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2000, ble det presisert at vedlikeholdsinvesteringer skal omfattes av vedtaket.

Stortingets vedtak er fulgt opp i St.prp. nr. 61 (1999-2000). Stortinget har bedt om et midlertidig fritak over to år. Imidlertid følger det av St.prp. nr. 61 (1999-2000) og Innst. S. nr. 220 (1999-2000) at fritaket for investeringsavgift er gitt uten særskilt tidsbegrensning. Bakgrunnen for dette er at investeringer i vannkraftanlegg er kjennetegnet ved at det ofte tar mange år fra prosessen knyttet til eventuelle investeringer igangsettes, til investeringene realiseres. Det legges til grunn at dette vil stimulere til igangsetting av flere nye vannkraftprosjekter og økte investeringer i vannkraftanlegg.

Fritaket omfatter hele vannkraftanlegget, det vil si reguleringsanleggene med tilliggende overføringer, dam, vanninntak og vannvei, samt kraftstasjon med tilhørende maskineri og elektroteknisk utstyr mv. Dette omfatter tilhørende transformator med høyspent koblingsanlegg. Kraftledninger som er bygget for å føre produksjonen bort fra kraftanlegget omfattes ikke. Vedlikeholdsinvesteringer, opprustning og utvikling av eksisterende anlegg, samt investeringer i nye anlegg vil omfattes.

Fritaket er tatt inn i eksisterende § 12 i Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer mv. for budsjetterminen 2000. Vedtaket lyder:

"Det skal ikke betales avgift av nærmere angitte investeringer mv i vindkraftanlegg, bioenergianlegg og varmepumper. Det samme gjelder for fjernvarmeanlegg, tidevannsanlegg, vannkraftanlegg, solenergianlegg og geovarmeanlegg."

Forskriftsutkastet er utarbeidet i samarbeid med Olje- og energidepartementet. En lignende ordning gjelder for vindkraftanlegg, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk, tidevannsanlegg, distribusjonsnett for naturgass, solenergianlegg og geovarmeanlegg og avgrensningen av fritaket for vannkraftanlegg er foreslått innarbeidet i forskrift av 6. april 1999 som avgrenser dette fritaket.

Finansdepartementet anser at det etter gjeldende regelverk ikke er nødvendig med alminnelig høring. Forslaget sendes likevel på høring til en del berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner særlig med sikte på å få tekniske innspill i forhold til begrepsbruk mv.

Det vises til vedlagte utkast til endringsforskrift. Endringene er tatt inn i kursiv. Endringsforskriften vil, i tråd med Stortingets vedtak, fastsettes med virkning fra 1. juli 2000.

Dette høringsbrevet utsendes til berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoner i henhold til vedlagte liste over adressater. Det bes om at den enkelte adressat vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 21. august 2000.

Med hilsen

Trude Nyberget e.f.

avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin

førstekonsulent

Vedlegg

Gjenpart:Olje- og energidepartementet

Skattedirektoratet