Høring om kontrollopplysninger

Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontrollHøringsfrist 1. november 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2544 SA HS/rla

31 .7.2000

Høring om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved skatteoppkrevernes utføring av arbeidsgiverkontroll

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om innføring av hjemmel i skattebetalingsloven som gir skatteoppkreverne mv. adgang til å innhente kontrollopplysninger fra tredjepersoner ved utføring av arbeidsgiverkontrollen.

Finansdepartementet ber høringsinstansene om å avgi uttalelse til de vedlagte forslagene innen 1. november 2000.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning blir forelagt underliggende instanser/organisasjoner som ikke er høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

Helle Harbou-Hals
avdelingsdirektør

Vedlegg