Høring - om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Høringsfrist 30. juli 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4162 SL HS/HKT

26.04.04

Høringsnotat om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysningsgebyr

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til lov- og forskriftsendringer for betaling av dokumentavgift hos Statens kartverk. I tillegg foreslås endringer på Justisdepartementets område for så vidt gjelder betaling av tingslysingsgebyr.

Endringene er i hovedsak foranlediget av at dagens betalingsordning for dokumentavgift og tinglysingsgebyr fra 1. januar 2005, foreslås lagt om fra forskuddsvis betaling til etterskuddsvis betaling ved tinglysing sentralt hos Statens kartverk.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til de foreslåtte endringer innen 30. juli 2004.

Det bes om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt besørger foreleggelse av høringsnotatet for underliggende virksomheter/enheter.

Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse: arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.
avdelingsdirektør

Hilde Slupphaug
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Domstoladministrasjonen

7485 Trondheim

FinansforbundetAvd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes ForeningFinansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Eiendomsmeglerforbund

Hansteens gt 3

0253 OSLO

Norges Huseierforbund

Universitetsgt. 20

0162 OSLO

Norges Hytteforbund

Parkveien 51 B

0256 OSLO

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Postboks 452 Sentrum

0104 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO