Høring - Om lov om merverdiavgift mv. - Forslag om unntak for utleie av båtplasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2002

Til høringsinstansene

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/1276 SL LRD/GS

14.6.2002

 

1 Innledning og bakgrunn for forslaget

Omsetning av rettigheter til fast eiendom er som hovedregel unntatt fra avgiftsplikt. Unntaket gjelder imidlertid ikke for utleie av blant annet båtplass til fartøy under 15 meter når utleien skjer som ledd i næring og de øvrige vilkårene i merverdiavgiftsloven er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd nr. 2. Om bakgrunnen for dette vises det til forarbeidene til merverdiavgiftsreformen, se Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) jf. Innstilling O. nr. 24 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om merverdiavgift m.v.

Som følge av Dokument nr. 8:87 (2001-2002) forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å likestille privat utleie av båtplasser og båtforeninger når det gjelder merverdiavgiftsplikt og Innst. S. nr. 145 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen mv., vedtok Stortinget 6. mai 2002 følgende anmodning:

”Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2003 komme med forslag om å frita utleie av båtplasser for merverdiavgift.”

2 Departementets vurdering og forslag

Finansdepartementet sender her på høring utkast til opphevelse av § 5 a annet ledd nr. 2 i merverdiavgiftsloven. Det vises til vedlagte utkast til endringslov. Endringsloven foreslås å tre i kraft med virkning fra og med 1. januar 2003.

Det følger som nevnt av merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd nr. 2 at utleie av båtplasser er avgiftspliktig. Avgiftsplikten gjelder ikke for utleie til skip og fartøyer som nevnt i lovens § 17 mot oppkreving av havneavgifter etter havne- og farvannsloven kapittel IV. Forslaget innebærer altså ingen endringer i forhold til slik utleie som fortsatt vil være utenfor avgiftsområdet.

Utleie av båtplasser til lystbåter og lignende skjer i stor utstrekning fra båtforeninger, men også fra private rettssubjekter som private marinaer og fra kommuner - kommunale gjestehavner.

For at omsetning av varer og tjenester skal utløse plikt til å beregne merverdiavgift, må omsetningen skje som ledd i næringsvirksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 10 første ledd. Kravet til næringsvirksomhet er generelt og gjelder uavhengig av om omsetningen skjer fra private rettssubjekter, selskaper, veldedige institusjoner eller foreninger. Enkelte subjekter er imidlertid særskilt unntatt fra avgiftsplikt selv om omsetningen skjer i næring. Dette gjelder blant annet omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger når vederlag mottas i form av medlemskontingent, jf. merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav f.

Skattedirektoratet har i fellesskriv av 6. april 2001 til fylkesskattekontorene uttalt at en båtforening ikke kan anses som en ideell forening og derfor ikke er omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav f. Det er i samme fellesskriv lagt til grunn at en båtplassforening som baserer sin økonomi på medlemskontingent og medlemsdugnad, i utgangspunktet ikke vil bli ansett for å drive næring. Det vises også til Finansdepartementets høringsbrev av 29. mars 2001 til merverdiavgiftsreformen. Departementet har for øvrig med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 10 sjette ledd truffet vedtak om at en konkret båtforening ikke kunne anses som næringsdrivende. Vedtaket er gjengitt i Uttalelser om merverdiavgift nr. 4/1975 av 11. august 1975 pkt. 2.

Utleie av båtplasser fra private skjer normalt i næring. Slik virksomhet skal derfor være registrert i merverdiavgiftsmanntallet og det skal beregnes merverdiavgift av vederlag som oppkreves for utleien. Det samme vil gjelde for båtplassforeninger som driver virksomhet i næring, det vil si som i kun noen grad baserer sin økonomi på dugnadsinnsats fra medlemmene og henvender seg til en videre krets av deltakere.

Under behandlingen av Innst. S. nr. 145 (2001-2002) ble det blant annet uttalt at privat utleie av båtplasser burde likestilles med utleie fra båtplassforeninger. Det følger av vedtaket at Stortinget ønsker en avgiftsmessig likebehandling mellom næringsmessig utleie av båtplasser og den utleie som skjer gjennom foreninger hvor driften er basert på dugnad og medlemskontingenter.

Departementet vil peke på at dagens bestemmelser ikke innebærer en avgiftsmessig forskjellsbehandling som er særskilt for dette området. Grensen mellom virksomhet i og utenfor næring må trekkes for alle omsetningsformer innenfor merverdiavgiftsområdet.

Finansdepartementet antar at formålet med stortingsvedtaket best kan oppnås ved å innføre et generelt unntak fra avgiftsplikt for utleie av båtplasser. Dette kan gjennomføres ved at merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd nr. 2 oppheves. Utleie av båtplasser vil da omfattes av det generelle unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 a første ledd og vil gjelde uavhengig av hvem eller hvilke som driver utleievirksomheten.

Departementet legger til grunn at et generelt unntak fra avgiftsplikt for utleie av båtplasser i noe grad kan redusere avgrensningsproblemene innenfor denne type virksomhet. I forhold til merverdiavgiften behøver verken virksomhetene selv eller avgiftsmyndighetene ta stilling til om virksomheten drives i næring eller ikke.

Departementet gjør imidlertid oppmerksom på at mange private marinaer fortsatt vil måtte være registrert for annen avgiftspliktig omsetning, blant annet oppbevaring av båter i vinterhalvåret, utsetting av båter, tauing til og fra slipp mv. som var avgiftspliktige tjenester også før merverdiavgiftsreformen. Ved en lovendring som foreslått vil registrerte marinaer igjen måtte forholde seg til de kompliserte fradragsbestemmelsene som gjelder for delt virksomhet. Dersom en båtplassforening har tilsvarende omsetningsformer, men baserer sin økonomi på medlemskontingent og medlemsdugnad, vil denne i utgangspunktet ikke bli ansett for å drive næring og det oppstår dermed ikke registrering- og oppgaveplikt, jf. det som er uttalt foran.

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet sett antas at en endring som foreslått vil gi ubetydelige administrative og budsjettmessige konsekvenser. På svært usikkert grunnlag kan det anslås at provenytapet for staten utgjør i størrelsesorden 1 million kroner årlig.

4 Høringsfrist m.v.

Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, postboks 8008 Dep., 0030 Oslo. Dersom det er mulig ber vi om at høringsuttalelsene også sendes på diskett eller e-post.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 15. august 2002.

Kontaktperson i saken er rådgiver Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, tlf. 22 24 42 16.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
rådgiver

Gjenpart: Skattedirektoratet