Høring om enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av nye regler for alderspensjon i folketrygden fra 2011

Ot.prp.nr. 106 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2009

Vår ref.: 200901969-/SEB

Høring om forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk fra 2011

Regjeringen har i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) foreslått nye regler for alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens øvrige regelverk som følge av nye regler for alderspensjon fra 2011.

Merknader til vedlagte høringsnotat må være oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet senest mandag 18. mai 2009. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til (elh@aid.dep.no) i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på internett.

Alle som ønsker det kan komme med høringsuttalelse selv om man ikke er oppført som høringsinstans på vedlagte liste. 

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef     

Lars R. Bærøe
avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser og Norske Pensjonskassers Forening
 • Den norske aktuarforening
 • Departementene og Statsministeren kontor
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • HSH
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Pensjoistpartiet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund