Høring om omdannelse av Oslo Børs

Resultat: Forskrift av 30. mars 2001 nr. 323 om omdannelse av Oslo Børs

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Adressatene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4523 FM AAL

9.02.2001

Lov om børsvirksomhet m.m. (børsloven) ble sanksjonert 17. november 2000. Loven vil avløse gjeldende lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs (børsloven). Etter den nye børsloven § 10-2 skal selveiende institusjon som har tillatelse etter børsloven fra 1988 innen to år fra ikrafttredelsen av den nye børsloven omdannes til allmennaksjeselskap. Etter bestemmelsens fjerde ledd kan departementet i forskrift fastsette nærmere regler om omdannelsen, salg av aksjene og disponeringen av formuen. Vedlagt følger utkast til forskrift om omdannelse av Oslo Børs til høring. Det bes om at høringsinstansenes eventuelle merknader er departementet i hende senest 23. februar 2001.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG