Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Resultat: Prop. 107 L (2009-2010)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Vår ref.: 200905712-/FH

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor<

Ved tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 avtalte tariffpartene at dagens regler for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor skal videreføres, men med nødvendige tilpasninger til innføring av fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011 og med de tilpasninger som følger av Stortingets pensjonsforlik fra 2005. I pensjonsforliket ble det bl.a. bestemt at også offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres og omfattes av nye regler for regulering av pensjon.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i samråd med Fornyings- og administrasjons-departementet, sender med dette på alminnelig høring forslag til nødvendige endringer i regelverket for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som følger av avtalen. En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for, eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. Dokumentet kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Høringsfristen er fredag 15. januar 2010. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@aid.dep.no) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett. Alle som ønsker det kan avgi høringsuttalelse uten å være oppført på listen over høringsinstanser.

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef   

                                                                    Lars R. Bærøe
                                                                    avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Den norske aktuarforening
 • Departementene
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Forsvarets pensjonistforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • HSH
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • LO Kommune
 • LO Stat
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Oslo kommune
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Sametinget
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Sparebankforeningen
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet
 • Styret i Pensjonsordning for sykepleiere
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund