Høring om rapport fra Ekspertutvalget om driften av kraftsystemet: "Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2011

Vår ref.:

Høring om rapport fra Eksperutvalget om driften av kraftsystemet: ”Flere og riktigere priser- Et mer effektiv kraftsystem”

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen mottok 30. november 2010 rapporten "Flere og riktigere priser - Et mer effektivt kraftsystem" fra ekspertutvalget om driften av kraftsystemet. Ekspertutvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2010 med bakgrunn i de høye pristoppene i enkelttimer i fjor vinter.
Ekspertutvalget konkluderer med at streng kulde, utfall av svensk kjernekraft, reduserte magasinfyllinger og reduserte importmuligheter var hovedårsakene til de høye pristoppene sist vinter. I rapporten redegjør utvalget for hvordan den kortsiktige driften av kraftsystemet foregår. Utvalget har blant annet sett på driftskoordineringen, krav til driftsikkerhet og driftsmarginer i kraftsystemet. Det har også sett på budgivingen på kraftbørsen og i regulerkraftmarkedet, og forbrukerfleksibilitet.
Videre anbefaler utvalget en rekke langsiktige tiltak for å bedre utnyttelsen av kraftsystemet og for å gi riktigere prissignaler til investeringsbeslutninger. Blant annet anbefaler utvalget å innføre en mer detaljert nettmodell i prisberegningen på kraftbørsen som tar mer hensyn til lokalisering av produksjon og forbruk enn dagens modell. Tiltak for økt forbrukerfleksibilitet, som timeavregning av store kunder, er også aktuelt for å bedre funksjonsmåten i kraftmarkedet.
Departementet skal vurdere ekspertutvalgets rapport, og i den sammenheng anmodes aktørene i bransjen om å komme med innspill og synspunkter på rapporten til Olje- og energidepartementet innen 15. februar 2011.

 

Med hilsen

Henriette Nesheim (e.f.)

underdirektør                                                             Cathrine Holtedahl

                                                                                rådgiver


 

Distriktenes energiforening
Energi Norge
Forbrukerrådet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Konkurransetilsynet
KS Bedrift
Nord Pool/Nasdaq OMX Commodities
Nord Pool Spot AS
Norsk industri
Statnett SF

 

Til toppen