Høring om regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

Høringsnotat med forslag til endring av skatteloven § 6-10 fjerde ledd - skattemessige konsekvenser av regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom - særregel for livsforsikringsselskap mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

98/9180 SL emb/rl

21.06.2002

Vedlagt følger departementets høringsnotat med forslag til endring av sktl. § 6-10 fjerde ledd første og annet punktum.

Bestemmelsens første punktum inneholder et generelt forbud mot å la ekstraordinære opp- eller nedskrivninger av verdien av faste eiendommer få betydning i forhold til skattelovens avskrivningsregler. Departementet foreslår en endring av teknisk karakter mht. ordlyden i første punktum. Bestemmelsens annet punktum er et unntak fra første punktum og fastsetter at slike opp- og nedskrivninger av livsforsikringsselskaper og pensjonskassers egne faste eiendommer skal gis virkning ved fastsettelsen av selskapets skattepliktige inntekt. Ordlyden bygger imidlertid på et forsikringsteknisk system som ikke lenger eksisterer og foreslås derfor endret.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen torsdag 15. august 2002.

Det bes om at høringsnotatet i nødvendig utstrekning forelegges underliggende eller tilhørende instanser/organisasjoner som ikke er tatt med som høringsinstans i følge vedlagte liste.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
lovrådgiver

Marianne Brockmann Bugge
lovrådgiver