Høring — om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner — Utvidelse av kretsen av høringsinstanser samt forlengelse av høringsfristen

Høringsfrist: 25. april 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.04.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2515 FM JTO

24.01.2005

Høring – om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner – Utvidelse av kresen av høringsinstanser samt forlengelse av høringsfristen

Finansdepartementet sendte 23. november 2004 på høring en utredning datert 29. oktober 2004 fra en prosjektgruppe med representanter fra Kredittilsynet, Norges Bank og Konkurransetilsynet om konkurranseforholdene i det norske markedet for internasjonale betalings- og faktureringskort. (Kopi av departementets høringsbrev følger som vedlegg 1 til dette brev.) Høringsfristen ble satt til 25. februar 2005.

Departementet har i ettertid erfart at den listen over høringsinstanser som ble lagt til grunn ved utsendelse av høringsbrevene, bør være noe mer omfattende. Departementet inviterer derfor med dette en utvidet krets av høringsinstanser (jf vedlegg 2) til å gi sine merknader. Samtidig forlenger departementet høringsfristen til mandag 25. april 2005 for samtlige høringsinstanser.

Når det gjelder bakgrunnen for høringen mv. viser departementet til vedlagte kopi av høringsbrevet av 23. november 2004. Utredningen er lagt ut på Kredittilsynets internettside ( www.kredittilsynet.no), og vil der også bli tilgengelig i engelsk versjon.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Gudrun Rogdaberg
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg 1:

Kopi av Finansdepartementets høringsbrev av 23. november 2004

Vedlegg 2:

Utvidet høringsliste

Utvidet høringsliste

Instanser som mottok departementets høringsbrev av 23. november 2004:

Advokatfirma Thommesen Krefting Greve Lund AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Bank
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge

Instanser som inkluderes i den utvidede høringsrunden:

DnB NOR Kort
Teller AS
SEB Kort AB, Oslo filialen
EuroConex Technology Nordic AS
Nordea Bank Norge ASA
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Oslo Handelsstands Felleskontor