Forsiden

Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel, adopsjon og under ammefri

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2009

Vår ref.: 200902681-/jhjs

Høring om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri


Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette frem et høringsnotat om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.

 • Arbeidsmiljøloven gir fedre rett til fri fra arbeidet i to uker i forbindelse med fødsel og adopsjon. Permisjonen er begrunnet ut fra at far, eller annen nær omsorgsperson, skal ha mulighet til å ta del i barselomsorgen.
 • Rett til ammefri følger også av arbeidsmiljøloven og gir kvinner som ammer rett til pauser i løpet av arbeidsdagen eller kortere arbeidsdag. Formålet er å legge til rette for amming blant yrkesaktive mødre.

Verken omsorgspermisjon eller ammefri utløser rett til stønad fra folketrygden. Retten til lønn under fraværet er basert på avtale med arbeidsgiver, og en slik rett er fremforhandlet i offentlig sektor og deler av privat sektor. Høringsnotatet gir en oversikt over utbredelsen av rett til lønn i privat sektor som viser at langt flere har rett til lønn under ammefri enn under omsorgspermisjon.

Utredning av spørsmålet om hvordan ordningen med omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon kan gjøres bedre, ble varslet i St.meld. nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling. I meldingen heter det at det vil være viktig å få en bred oversikt over bransjene og sektorene som i dag ikke har avtale om rett til lønn for far, og hvor mange fedre som hvert år står uten rett til lønn under permisjonen.

Utredning av konsekvensene av å innføre en generell regel om lønn under ammefri ble varslet i Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) Oppskrift for et sunnere kosthold.

LO og YS har tatt opp spørsmålet om ammefri med lønn i forbindelse med krav om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 183 om mødrevern. En forutsetning for ratifisering av konvensjonen er at det innføres lovfestet rett til lønn under ammefri. I høringsnotatet drøftes rett til lønn under ammefri uavhengig av spørsmålet om slik ratifisering.

På denne bakgrunn sender Barne- og likestillingsdepartementet vedlagte høringsnotat på alminnelig høring. Høringsnotatet skisserer tre alternative ordninger for å sikre alle arbeidstakere lønn under omsorgspermisjon og ammefri:

 • Ytelser fra folketrygden
  Ordningen innebærer at det innføres en trygdeytelse til dekning av omsorgspermisjon og ammefri. Ordningen vil omfatte alle arbeidstakere, og kan også helt eller delvis omfatte selvstendig næringsdrivende.
 • Lovfestet kompensasjon fra arbeidsgiver
  Ordningen innebærer at det innføres en lovfestet plikt for arbeidsgiver til å dekke lønnen. Alle arbeidstakere vil være omfattet, men ikke selvstendig næringsdrivende.
 • Avtalefestet plikt for arbeidsgiver til å betale lønn
  Dette er en videreføring av dagens ordning. Myndighetene kan ikke pålegge partene å inngå slike avtaler, men kan invitere til dialog og ta opp ulike løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. Ordningen vil gjelde arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale. Arbeidstakere som ikke er omfattet av tariffavtale samt selvstendig næringsdrivende vil ikke være omfattet.

Notatet gir noen beregninger for de økonomiske konsekvensene og hvor mange som vil omfattes av de tre alternative løsningene.

Notatet gir ingen anbefaling med hensyn til valg av løsning.  Barne- og likestillingsdepartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslagene til hvordan retten til lønn kan sikres under omsorgspermisjon og ammefri.

Vi ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 1. november 2009.

Med hilsen
Margaret Sandvik (e.f.)    
                                                                                                 Jorun Hjertø