Høring om revisjon av blåreseptordningen — forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Høringsfrist: 16. mars 2007

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny blåreseptforskrift på høring. Høringsfrist 16. mars 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.03.2007

  • Høringsfrist: 16.03.07

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200607634/MAM

07.12.2006

Høring om revisjon av blåreseptordningen – forslag til ny blåreseptforskrift og endringer i legemiddelforskriften m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny blåreseptforskrift på høring. Høringsnotat og forskriftsendringer er lagt ved.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at eventuelle merknader sendes departementet innen 16. mars 2007.

Med vennlig hilsen

Audun Hågå e.f.
avdelingsdirektør

Marit Måge
rådgiver

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Apotekene Vest
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Datatilsynet
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Medisinaldepot AS
NTNU, Medisin
Nærings- og handelsdepartementet
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sosial- og helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Sykehusapotek Nord
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene Midt-Norge
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitusapotek

Alliance apotek (16.02.2007)
Datatilsynet (12.02.2007)
Konkurransetilsynet (21.02.2007)
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (22.02.2007)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (01.03.2007)
Novartis (02.03.2007)
Kreftforeningen (28.02.2007)
Universitetet i Tromsø (26.03.2007)
Forbrukerrådet (08.03.2007) - ingen merknader
Justis- og politidepartementet (12.03.2007) - ingen merknader
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (14.03.2007) - ingen merknader
Norsk barnelegeforening (15.03.2007)  Vedlegg 1  Vedlegg 2
HivNorge (15.03.2007)
Universitetet i Oslo (16.01.2007) - ingen merknader
Sykehusapotekene (16.03.2007)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (16.03.2007)
Statens legemiddelverk (16.03.2007)
Norsk Revmatikerforbund (16.03.2007) - ingen merknader
Legemiddelindustriforeningen (16.03.2007)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (16.03.2007) Vedlegg fra NAV (12.03.2007)
Apotekforeningen (19.03.2007)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (20.03.2007)
Farmasiforbundet (20.03.2007)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (20.03.2007)
Norges Farmaceutiske Forening  (23.03.2007)
Sosial- og helsedirektoratet (23.03.2007)
Den norske lægeforening (23.03.2007)
Helse Vest RHF/Helse Bergen HF (13.03.2007)

(Sist oppdatert 13.04.2007)Til toppen