Høring om revisjon av forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) på alminnelig høring. Høringsnotatet tar særlig opp spørsmål knyttet til forskningsinstitusjoners forskningsetiske ansvar.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2015

Vår ref.: 15/2545

Høring - revisjon av forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) på alminnelig høring. Hørings­­notatet tar særlig opp spørsmål knyttet til forskningsinstitusjoners forskningsetiske ansvar.

Høringsnotatet vil også bli lagt ut på KDs nettsider på regjeringen.no. Deler av notatet vil bli oversatt til engelsk og lagt ut på samme nettsider i begynnelsen av august. Vi ber hørings­instansene om å videresende høringsnotatet til underliggende virksomheter, medlems­organisasjoner osv., og så langt mulig samordne svarene fra disse. 

Vi vil invitere interesserte høringsinstanser til et møte i KDs lokaler 23. september, der det vil bli anledning til å gi synspunkter og drøfte forslagene. Vi ber om at de som er interesserte i å delta melder fra til departementet på e-post innen 10. september (tln@kd.dep.no). Endelig invitasjon vil deretter bli sendt ut.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2427309. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsfristen er 31. oktober 2015.

 

Med hilsen     

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør                                                                

                                                                                          Kari Bjørke
                                                                                          seniorrådgiver

   

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

                                                                

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Den norske Eurytmihøgskole
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet Høgskole
Høgskole for førskolelærerutdanning Dronning Mauds Minne
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Rudolf Steinerhøyskolen
Communication and Technolgy Westerdals - Oslo School of Arts
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arkivakademiet
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Skrivekunstakademiet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Midt-Norge RHF
Statistisk sentralbyrå
Innovasjon Norge
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Folkehelseinstituttet
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Forskerforbundet
Akademikerne
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Norsk tjenestemannslag
Det Norske Videnskaps-Akademi
Hovedorganisasjonen Virke
Patentstyret
REK felles Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningetikk
Statens helsetilsyn
Meteorologisk institutt
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Universitets- og høgskolerådet