Høring om sambeskatning av ektefeller

Høringsfrist : 22. april 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/5779 SL tli/kr

18.03.04

Høringsnotat om sambeskatning av ektefeller

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til endringer i skatteloven for å forenkle ligningen av ektefeller og barn.

Høringsfristen er satt til 22. april 2004.

Det bes om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt besørger foreleggelse av høringsnotatet for underliggende virksomheter/enheter.

Kopi av brevet er sendt Stortingets finanskomité, til orientering.

Med hilsen

Tom Venstad e.f.
lovrådgiver

Tonje Liavaag
førstekonsulent

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Alene Foreldre Foreningen

Arendalsgt. 3

0463 OSLO

Barneombudet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Ensliges Landsforbund

Dynekilgaten 15

0569 OSLO 5

Juridisk rådgivningskontor for kvinner

Postboks 2691 Solli

0204 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Likestillingsombudet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Kompetansesenter for likestilling

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Norges Husmorforbund

Kong Oscarsgt. 59

5017 Bergen

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norsk Kvinnesaksforening

Majorstuvn. 39

0367 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO