Høring om Statens innkrevingssentral og innfordring av årsavgift

Høring av forslag om lovhjemmel som gir Statens innkrevingssentral særnamsmannskompetanse og utvidet motregningsadgang ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1167 SL HS/KR

2.07.2002

Vedlagt følger høringsnotat av i dag om lovhjemmel for Statens innkrevingssentral til å tvangsinnfordre ubetalt årsavgift for 2002 og senere år.

Høringsfristen er satt til 15. august 2002.

Med hilsen

Unni Raadim e.f.
kst. avdelingsdirektør

Hilde Slupphaug
rådgiver