Høring om utkontraktering

Forslag til forskrifter om markedsføring av utenlandske verdipapirfond og forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering) - høringsfrist 11. mars 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1294 FM CBe

13.12.2001

Det vises til at lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond ble endret ved lov 15. juni 2001 nr. 48.

Ved lovendringene er det innført nye bestemmelser om markedsføring av verdipapirfond, jf. lovens §§ 6-11 flg.

Verdipapirfondloven §§ 6-13 første ledd nr. 1 og 6-14 nr. 3 gir Finansdepartementet hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler om oversendelse av informasjon til tilsynsmyndigheten før henholdsvis utenlandske verdipapirfond og UCITS-fond kan markedsføres i Norge. I tillegg gir § 6-15 Finansdepartementet hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler om markedsføring av verdipapirfond i Norge.

Ved lovendringene er det videre innført hjemmel for Finansdepartementet til i forskrift å fastsette nærmere bestemmelser om forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering), jf. lovens § 2-7 tredje ledd fjerde punktum.

Vedlagt følger to forskriftsutkast med kommentarer utarbeidet av Kredittilsynet, hvor det foreslås forskrifter om henholdsvis markedsføring av utenlandske verdipapirfond og forvaltningsselskaper for verdipapirfonds bruk av oppdragstakere (utkontraktering) . Når det gjelder forskriften om markedsføring av utenlandske verdipapirfond, foreslår departementet at denne erstatter forskrift 26. september 2001 nr. 1106 om midlertidig markedsføring av utenlandsk verdipapirfond og forskrift 30. juni 1994 nr. 662 om utenlandske investeringsforetaks adgang til å tilby verdipapirfondsandeler i Norge.

Verdipapirfondloven § 2-7 tredje ledd fjerde punktum og § 6-13 er ikke trådt i kraft. Kredittilsynet forslår at bestemmelsene kan tre i kraft på samme tid som fastsettelsen av de nye forskriftene.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forskriftsutkastene innen 11. mars 2002.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg:

Forskriftsutkast med kommentarer av 26. oktober og 21. november 2001
Høringsliste