Høring om utstedere av elektroniske penger

Lovforslag om gjennomføring av EØS-regler som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF og 2000/28/EF om utstedere av elektroniske penger - høringsfrist: 15. februar 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1124 FM CBe

13.12.2001

EØS-komiteen vedtok 31. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg IX om finansielle tjenester til også å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/46/EF av 18. september 2000 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/28/EF av 18. september 2000 om endring av direktiv 2000/12/EF om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som kredittinstitusjon.

Beslutningene i EØS-komiteen ble forelagt Stortinget for godkjenning i St.prp. nr. 85 (2000-2001). Stortinget samtykket til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger i samsvar med finanskomiteens innstilling i Innst.S. nr. 323 (2000-2001).

Formålet de to direktivene er å samordne og harmonisere medlemslandenes lover og andre bestemmelser om adgangen til å starte og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og tilsyn med slik virksomhet. Slike bestemmelser i medlemslandene skal være grunnlaget for gjensidig anerkjennelse av tillatelser for og tilsyn med utstedere av elektroniske penger innen hele EU. Gjennom EØS-avtalen er dette utvidet til hele EØS-området.

Vedlagt følger et høringsnotat av 29. november 2000 utarbeidet av Kredittilsynet, hvor det foreslås at direktivet gjennomføres i norsk rett i en egen lov om utstedere av elektroniske penger.

Frist for gjennomføring av direktivene er 27. april 2002. Det bes om høringsinstansenes merknader innen fredag 15. februar 2002.

Det bes om at høringsmerknader som overstiger én side også sendes på e-post til christoffer.bergene@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
fung. avdelingsdirektør

Gjenpart:

Høringsnotatet
Liste over høringsinstanser