Høring om utvidelse av stønad til vaksinering mot meningokokksykdom - forslag til endring i blåreseptforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.11.2016

Vår ref.: 16/5653

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Forslaget innebærer endringer i blåreseptforskriften § 4 nr. 3 første ledd. Bakgrunnen for forslaget er at utbredelsen av meningokokksykdom er endret i Norge i de senere år.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser.  Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsfristen utløper 11. november 2016. Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Ragnhild Angell Holst tlf. 22 24 84 58 eller e-post: raah@hod.dep.no

Med hilsen

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Ragnhild Angell Holst
                                                                                    seniorrådgiver

 

 

 

Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Apotekforeningen
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Epidemi AS
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk sykepleierforbund
Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Apokjeden AS
Apotek1 gruppen AS
Alliance Healthcare AS
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Norsk Medisinaldepot AS
Sjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
NTNU, Det medisinske fakultet
Program for helseøkonomi i Bergen
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

 

Til toppen