Høring om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved formuesskatteligningen og fastsetting av arveavgift Resultat : Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2953 SA HRu/KR

6.07.2001

Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelsene om verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved formuesskatteligningen og fastsetting av arveavgift

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om ovennevnte.

I høringsnotatet foreslår departementet endringer i reglene om verdsettelse av aksjer ikke- børsnoterte utenlandske selskaper i skatteloven § 4-12 og arveavgiftsloven § 11A, samt endringer i arveavgiftsloven § 11A for å klargjøre tidspunktet for verdsettelse av ikke- børsnoterte aksjer ved fastsetting av arveavgift.

Departementet ber om merknader til høringsnotatet innen 28. august 2001.

Med hilsen

Ruth Didriksen
avdelingsdirektør

Bjørn Berre
lovrådgiver