Høring - Open Government Partnership (OGP) - Revisjon av den norske handlingsplanen – invitasjon til å komme med innspill

Departementet ber om innspill til en oppdatert utgave av Norges handlingsplan for Open Government Partnership.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.07.2013

Vår ref.: 11/2575

Formålet med dette brevet er å be om innspill til en oppdatert utgave av Norges handlingsplan for Open Government Partnership.

Bakgrunn om Open Government Partnership
Etter initiativ fra USAs president Obama lanserte åtte land i september 2011 det internasjonale prosjektet ”Open Government Partnership” (OGP). Disse åtte landene var USA, Brasil, UK, Indonesia, Mexico, Sør-Afrika, Filippinene og Norge.  I dag utgjør disse åtte landene, sammen med Tanzania og ni organisasjoner fra det sivile samfunn, OGPs styre.

Hovedmålet med OGP er å øke kvaliteten på offentlige tjenester og å gjøre offentlig forvaltning mer ansvarlig overfor innbyggerne. Dette skal blant annet skje gjennom større grad av åpenhet om forvaltningens virksomhet, finansielle transaksjoner og bevilgninger. Landene som er med i OGP, skal derfor gjennomføre tiltak innenfor disse områdene:

 • Åpenhet (transparens)
 • Demokrati og deltakelse
 • Antikorrupsjon og plassering av ansvar
 • Teknologi og innovasjon

Den vedlagte folderen gir en kort oversikt på engelsk over OGP-prosjektet (pdf).

Utenriksdepartementet har vært norsk faglig koordinator for OGP. Denne rollen er nå tatt over av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Oppdatering av den nasjonale handlingsplanen
Et sentralt virkemiddel i OGP er de nasjonale handlingsplanene som skal inneholde konkrete forpliktelser.  Eksempler på forpliktelser fra andre land er:

 • Åpenhet om utviklingshjelp.
 • Tiltak for å gjøre det lettere for innbyggerne å viderebruke offentlige data.
 • Bruk av ny teknologi for å fremme åpenhet og deltakelse.

Planene ligger ute på OGPs hjemmeside. 

Den norske handlingsplanen (pdf) i OGP ble lagt fram i 2011 (se også www.opengovpartnership.org/countries/norway). Handlingsplanen blir for tiden evaluert, og en rapport om dette vil etter planen bli lagt ut på OGPs hjemmeside innen utgangen av april.

Den norske handlingsplanen skal også revideres. Revisjonen skal munne ut i en ny plan som skal gjelde fra høsten 2013. I forbindelse med arbeidet med å revidere den norske handlingsplanen, ber vi med dette om innspill til temaer/innhold. 

Den nye planen skal struktureres rundt minst én av disse fem hovedutfordringene:

 1. Forbedre offentlig service og offentlige tjenester.
 2. Øke integriteten i offentlig sektor (f eks ved å bekjempe korrupsjon).
 3. Effektivisere organiseringen av offentlig sektor.
 4. Skape et tryggere samfunn (f eks bedre kriseberedskap, miljøtrusler mv).
 5. Styrke ansvarligheten i offentlige og private selskaper (corporate accountability).

Norge har i utgangspunktet som mål å ha en relativt bredt anlagt handlingsplan som vil omfatte alle disse fem hovedutfordringene.  Aktuelle tiltak fra Norges side kan være:

 • Viderebruk av offentlig informasjon
 • Aktiv dokumentoffentlighet
 • Økt åpenhet om utviklingshjelp

Handlingsplanen skal være på ca. 8 – 10 sider.

Forpliktelsene i den reviderte planen bør utformes kort og konsist. Dette vil lette arbeidet med evalueringen av å planen i etterhånd:

 1. Overskrift
 2. Konkret beskrivelse av forpliktelsen (og konsekvensene av den)
 3. Ansvarsplassering (for gjennomføringen/iverksettingen)
 4. Tidshorisont

Vi ber om at eventuelle innspill til den reviderte planen sendes oss innen 18. juli 2013. Innspillene kan sendes i brev eller e-post til: postmottak@fad.dep.no

Merk svarene med saksnummer 11/2575. Alle innpill er offentlige og vil bli lagt ut på FADs hjemmeside under ”Høringer”. 

Dersom det er miljøer eller organisasjoner dere mener bør inviteres med i dette arbeidet, ber vi dere videresende dette brevet til dem. Gi oss også gjerne informasjon om hvem dette er.

Invitasjon til dialogmøte
I tillegg til denne skriftlige høringsrunden inviterer vi til et dialogmøte. Møtet vil etter planen bli holdt i første halvdel av juni. Hensikten med møtet er å informere nærmere om OGP og å diskutere mulige tema som kan gå inn i den reviderte norske handlingsplanen, slik at det etter møtet kan bli lettere for dere å gi relevante innspill til planen.  Vi kommer tilbake til egen innkalling og dagsorden for dette møtet.

Dersom noen av dere har spørsmål knyttet til OGP, så kontakt oss gjerne.

Kontaktpersoner i FAD:

Terje Dyrstad  telefon 22 24 49 75 e-post: ted@fad.dep.no
Tom Arne Nygaard  telefon 22 24 49 71 e-post: tan@fad.dep.no

                                                                              

Med hilsen

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Asbjørn Seim
avdelingsdirektør

                                                                                         

Kopi:
Direktoratet for forvaltning og IKT, Postboks 8115 Dep., 0032 Oslo

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne   

YS  

UNIO 

Næringslivets Hovedorganisasjon

Spekter  

Virke  

KS   Haakon

Frivillighet Norge  

Norsk presseforbund   

Transparency international Norge 

IKT-Norge  

KOMM – Sertifiserte kommunikasjonsbyråer 

SAFO Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner

LNU  Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjon

EITI International Secretariat

Publish What You Pay Norge

Tax Justice Network Norge

Norsk kommunikasjonsforening

Norsk kvinnesaksforening NKF

FOKUS  

FFO

JURK Juridisk rådgivning for kvinner 

Norsk Pasientforening

Røde Kors

Wikimedia

Microsoft Norge