Høring — overgangsregler i forbindelse med endringer i reglene om beskatning av valutasvingninger innenfor rederiskatteordningen

Høringsfrist 28. november 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/4030 SL RH/HKT

26.08.05

Høring – overgangsregler i forbindelse med endringer i reglene om beskatning av valutasvingninger innenfor rederiskatteordningen

Ved lov 10. desember 2004 nr. 77 ble det vedtatt endringer i reglene om beskatning av valutasvinginger innenfor rederiskatteordningen. Endringene innebærer at en andel av valutagevinster og -tap knyttet til fordringer og gjeld som ikke følger sammenslåingsprinsippet, ikke lenger skal være skattepliktig inntekt eller fradragsberettiget tap, jf. skatteloven § 8-15 andre ledd fjerde, femte og sjette punktum slik de lyder etter endringene.

Etter de nye reglene skal valutasvingninger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta fordeles mellom finansinntektene og driftsinntektene tilsvarende forholdet mellom finansaktiva og realaktiva i den regnskapsmessige balansen. Fordelingen skjer ved at bare andelen av kursgevinstene som svarer til forholdet mellom selskapets balanseførte finanskapital og totalkapital behandles som skattepliktig inntekt, mens bare en tilsvarende andel av slike kostnader og tap er fradragsberettiget.

Departementet har varslet at det vil bli fastsatt overgangsregler til den vedtatte lovendringen i forskrift til skatteloven. I Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kapittel 15.4 ble det uttalt:

”Overgangsreglene bør sikre at valutasvinginger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er skattepliktige/fradragsberettigede fram til 1. januar 2005. Valutasvingninger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta etter 1. januar 2005 bør fordeles mellom finansinntektene og driftsinntektene tilsvarende forholdet mellom finansaktiva og realaktiva i den regnskapsmessige balanse,[ ] ”.

Det ble også uttalt i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) at en antok at endringene i reglene om beskatning av valutasvingninger ville være provenynøytrale gitt tilfredsstillende overgangsregler, se proposisjonens avsnitt 15.6.

Ved regelendringen la man forventningsmessig til grunn at svingninger i valutakurser etter 1. januar 2005 over tid ville føre til at rederienes framtidige valutagevinster ville oppveies av tap. At man da åpner for å kun skattlegge/fradragsføre en andel av disse svingningene, i stedet for det hele, vil derfor forventningsmessig ikke ha provenykonsekvenser.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2005 ble det ved lov av 17. juni 2005 nr. 74 vedtatt et nytt niende ledd i skatteloven § 8-15 som gir departementet hjemmel til å fastsette overgangsregler i forskrift, se Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) kapittel 12, og Innst. O. nr. 125 (2004-2005) kapittel 13. Departementet skisserte i proposisjonen at overgangsreglene kunne gå ut på netto gevinster og tap som er urealisert per 1. januar 2005 skal inntektsføres eller fradragsføres over et bestemt antall år.

Finansdepartementet har utarbeidet vedlagte utkast til overgangsregler med hjemmel i skatteloven § 8-15 niende ledd. Overgangsreglene er foreslått å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Departementet fremmer forslag om at overgangsreglene skal gå ut på at nettogevinst og -tap som er påløpt men ikke realisert per 1. januar 2005 skal inntektsføres eller fradragsføres lineært med 20 prosent årlig. Gevinst og tap på langsiktige valutaposter per 1. januar 2005 vil på denne måten komme til beskatning/fradrag lineært over en periode på fem år. Departementet anslår på usikkert grunnlag at provenyvirkningen av en slik inntektsføring for selskapene sett under ett vil tilsvare provenyvirkningen av inntektsføringen av de urealiserte valutagevinster/tap pr. 1. januar 2005 dersom regelendringen knyttet til beskatning av valutasvingninger ikke hadde blitt gjennomført.

Netto gevinst og -tap skal bare taes til inntekt/føres til fradrag etter § 8-15-20 i den utstrekning det ikke alt er gjort.

En overgangsregel som foreslått innebærer at urealisert gevinst eller tap per 1. januar 2005 på valutaposter vil bli skattepliktig eller fradragsberettiget i sin helhet og sikrer dermed den behandling av valutagevinster og -tap som var forutsatt av Stortinget ved vedtagelsen av de nye reglene om beskatning av valutasvingninger ved lov 10. desember 2004 nr. 77.

De foreslåtte overgangsbestemmelsene skal gjelde for langsiktige valutaposter som omfattes av skatteloven § 14-5 femte ledd. For foretak som har full regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 gjelder regnskapsprinsippet for tidfesting av urealisert valutatap/-gevinst på kortsiktige fordringer/gjeld og bankinnskudd, jf. skatteloven § 14-4. Etter regnskapsloven § 5-9 skal pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Dette innebærer at urealisert gevinst/tap per 1. januar 2005 knyttet til kortsiktige fordringer/gjeld og bankinnskudd vil komme til beskatning eller fradrag ved ligningen for inntektsåret 2004. Senere gevinst/tap knyttet til kortsiktige fordringer/gjeld og bankinnskudd vil komme til beskatning eller fradrag for det inntektsår gevinsten/tapet er oppstått, med den forholdsmessige andel bestemmelsene i skatteloven § 8-15 annet ledd fjerde, femte og sjette punktum gir anvisning på. Dette innebærer at det ikke er behov for overgangsregler for slike valutaposter i forbindelse med endringene i reglene om beskatning av valutasvingninger som ble vedtatt ved lov av 10. desember 2004 nr. 77.

Departementet ber om eventuelle merknader innen 28. november 2005.

Med hilsen

Hallvard Rue e.f.
rådgiver

Ragnhild Holm
rådgiver

Forskrift om endring i forskrift 19.november1999 nr. 1158
til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven
av 26. mars 1999 nr.14

Fastsatt av Finansdepartementet ……… med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 8-15 niende ledd.

§§ 8-15-20 til 8-15-22 med deloverskrift skal lyde:

C. Overgangsregler om skattemessig behandling av langsiktige valutaposter som er urealisert per 1. januar 2005

I

§ 8-15-20 Tidfesting av urealisert nettogevinst og -tap

Nettogevinst eller -tap på langsiktige valutaposter omfattet av skatteloven § 14-5 femte ledd som er påløpt men ikke realisert per 1. januar 2005, skal inntektsføres eller fradragsføres med 20 prosent årlig uten reduksjon for en forholdsmessig andel etter skatteloven § 8-15 annet ledd fjerde punktum. Inntekts- eller fradragsføring skal bare foretas for den del av nettogevinsten eller -tapet som ikke allerede er tatt til inntekt eller kommet til fradrag etter skatteloven § 14-5 femte ledd.

§ 8-15-21 Beregning av endring på omvurderingskontoen for inntektsåret 2005

Ved beregning av endring på omvurderingskontoen etter § 14-5-20 bokstav c for inntektsåret 2005 settes omvurderingskontoen for 2004 til null.

§ 8-15-22 Fastsettelse av inngangsverdi for langsiktige valutaposter etablert før 1. januar 2005

For fordringer og gjeld omfattet av skatteloven § 14-5 femte ledd etablert før 1. januar 2005 beregnes gevinst og tap fra og med inntektsåret 2005 i forhold til valutakursen for de enkelte poster per 31.desember 2004.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

.