Høring - petroleumsskatteforskriften

Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (petroleumsskatteforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2513 SL kro/KR

20.12.2002

Vedlagt følger departementets utkast til forskrift om endringer i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (petroleumsskatteforskriften) med merknader.

Endringene er dels en oppfølgning av de endringer som ble foretatt i petroleumsskatteloven ved lov 15. juni 2001 nr. 39, jf. Ot.prp. nr. 86 (2000-2001) og Innst.O. nr. 106 (2000-2001). Også tidligere endringer i petroleumsskatteloven har medført behov for tilpasninger i forskriften, blant annet fordi enkelte bestemmelser ikke lenger er i overensstemmelse med loven eller har mistet sin betydning.

Det vises til vedlagte utkast til forskrift samt til merknadene til de enkelte bestemmelser når det gjelder en nærmere redegjørelse for endringene.

Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 5. februar 2003.

Med hilsen

Stig Sollund e.f.
ekspedisjonssjef

Beate Bentzen
lovrådgiver