Høring - Rapport om "Elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2006

Rapporten er sendt på høring til en rekke instanser og virksomheter. Andre virksomheter enn de som står på høringslisten kan også avgi uttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og foreninger. Høringsuttalelsene legges ut på denne nettsiden.

Høringsuttalelser bes merket "saknr. 06/532" og sendes til:

Kommunal- og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

eller på e-post til: postmottak@krd.dep.no

Det er anledning til å avgi høringsuttalelse frem til 1.11.2006.

.