Høring-rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til justissektoren - Graverrapporten

Høringsfrist: 15. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. oktober 2006

Samferdselsdepartementet (19.7.2006) Ingen merknader

Kommunal- og regionaldepartementet (24.7.2006) Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge (31.7.2006) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (02.08.06) Ingen merknader

Landbruks- og matdepartementet (02.08.06) Ingen merknader

Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag (14.08.2006) Ingen merknader

Fagforbundet (13.09.2006) Ingen merknader

Høyesteretts kontor (21.09.2006) Ingen merknader

Hordaland statsadvokatembeter (29.09.2006)

Sykehuset Østfold HF (03.10.06) Ingen merknader

Helse Øst RHF (28.09.06)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (06.10.06) Ingen merknader

Helsetilsynet i Rogaland (06.10.06)

Helse Vest RHF (06.10.06)

Helse Vest RHF/ Stavanger Universitetssykehus (06.10.06)

Oslo tingrett (09.10.06)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (10.10.06) Ingen merknader

Aker universitetssykehus HF (11.10.06)

Datatilsynet (12.10.06)

Finansnæringens Hovedorganisasjon (13.10.06)

Politidirektoratet (11.10.06) + Vedlegg

Kriminalomsorgen (13.10.06)

Den rettsmedisinske kommisjon (12.10.06)

Norsk Psykologforening (16.10.06)

Kriminalomsorgen region sør (12.10.06) + Vedlegg

Universitetet i Bergen (12.10.06) + Odontologiske Institutt

Universitetet i Stavanger (09.10.06) Ingen merknader

Justis- og politidepartementet (16.10.06)

Kriminalomsorgen region øst (16.10.06) + Vedlegg

Utlendingsdirektoratet (13.10.06)

Helse Sør RHF (13.10.06)

Akershus universitetssykehus HF (11.10.06)

Statens helsetilsyn (16.10.06)

Statens helsetilsyn 2 (16.10.06)

Statens helsepersonellnemnd (13.10.06)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (12.10.06) + Vedlegg

Norsk Rettsmedisinsk Forening (16.10.06)

Sosial- og helsedirektoratet (17.10.06)

Kriminalomsorgen region nordøst (13.10.06) + Vedlegg

Norsk Psykologforening (16.10.06) Ingen merknader

Diakonhjemmets sykehus (19.10.06)

Gunnar Grantangen(16.10.06)

Helsetilsynet i Nordland (15.10.06)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (19.10.06) Rapport fra NAV

Den norske lægeforening (18.10.06)

Universitetet i Oslo (18.10.06) Ingen merknader

Utenriksdepartementet (17.10.06) Ingen merknader

Riksadvokaten (20.10.06) + Vedlegg

Kontoret for voldsoffererstatning (30.10.06)

Nasjonalt folkehelseinstitutt (26.10.06)