Høring - Redelighet og etikk i forskningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Utdannings og forskningsdepartementet foreslår i et høringsnotat en ny lov som hjemler et nasjonalt system for behandling av etikk og uredelighet i forskningen. Notatet tar opp spørsmål knyttet til lovhjemling av de forskningsetiske komiteene og en eventuell opprettelse av et nasjonalt uredelighetsutvalg for forskning. Frist for uttalelser til høringsnotatet er satt til 15. oktober 2004. Høringsnotat om lov om behandling av redelighet og etikk i forskningen – juni 2004.