Høring-revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om merking av energirelaterte produkter (energimerkedirektivet)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2010