Høring-revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om merking av energirelaterte produkter (energimerkedirektivet)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.11.2010

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format                                                   

 

Høring – revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om merking av energirelaterte produkter (energimerkedirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) ble vedtatt i EU 19. mai 2010 og er trådt i kraft i EU. Energimerkedirektivet er en revidert versjon av rammedirektivet (1992/75/EØF) om energimerking av husholdningsapparater fra 1992. Revisjonen innebærer blant annet en utvidelse av rammedirektivets anvendelsesområde fra husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. Energimerkedirektiv 2010/30/EU erstatter rammedirektivet fra 1992.

Rammedirektivet fra 1992 og en rekke gjennomføringsdirektiver under dette er allerede en del av EØS-avtalen og er gjennomført i Norge gjennom merkeloven og forskrifter under denne.

Til orientering bemerkes at Olje- og energidepartementet sendte forslag til revidert energimerkedirektiv på høring 5. februar 2009, revidert direktiv er således kjent for berørte. I tilknytning til arbeidet med å ta inn direktivet i EØS-avtalen, vurderes behov for tilpasninger og eventuelle behov for endringer i norsk rett.
 
Olje- og energidepartementet ber om eventuelle synspunkter på energimerkedirektivet av 2010 innen 29. november 2010. Direktivet kan lastes ned fra Olje- og energidepartementets hjemmesider eller på følgende link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF

 

Med hilsen

Toril Johanne Svaan (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Peter Føllesdal Brown
                                                                              rådgiver

Finansdepartementet   
Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utenriksdepartementet
Energi Norge
Enova SF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Distriktenes energiforening (Defo)
Framtiden i våre hender
Industri Energi
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Miljøstiftelsen Bellona
Nordpool
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk Petroleumsinstitutt
Norske Energibrukeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil
Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer
Ecohz, Rådhusgt. 23, 0158 Oslo
Norsk vindkraftforening
NOBIO
ZERO

Norsk elektroteknisk komité
Elektronikkbransjen

Til toppen