Høring-revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2010

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format                                                 

 

Høring - revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU (bygningsenergidirektivet) ble vedtatt i EU 19. mai 2010 og er trådt i kraft i EU, med første gjennomføringsfrist 9. juli 2012. Bygningsenergidirektivet er en revidert versjon av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygninger, og det nye direktivet erstatter dette.

Bygningsenergidirektivet av 2002 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg IV om energi og gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i
• lov av 29. juni 1990 nr 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi med mer (energiloven), 
• forskrift av 18. desember 2009 nr 1665 om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften),
• lov av 27. juni 2008 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og
• forskrift om tekniske krav til byggverk og produkter til byggverk(TEK).

Formålet med det reviderte bygningsenergidirektivet er å fremme bygningers energiytelse. Direktivet inneholder justerte bestemmelser om
• beregningsmetode for bygningers energiytelse,
• minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter,
• minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer,
• nasjonale planer for ’nesten nullenergibygninger’,
• energimerking av bygninger,
• regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg,
• uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Olje- og energidepartementet sendte 1. november eget høringsbrev til medlemmer i Kontaktutvalget for energi (EU/EØS) og berørte departementer. I forståelse med Kommunal- og regionaldepartementet, sendes høringsbrevet nå direkte til sentrale aktører som normalt høres ved endringer i teknisk forskrift.

I tilknytning til arbeidet med en inntakelse av direktivet i EØS-avtalen vurderes behov for tilpasninger og eventuelle behov for endringer i norsk rett.

Vi ber om at eventuelle synspunkter på det vedtatte bygningsenergidirektivet av 2010 sendes postmottak@oed.dep.no innen 1. desember 2010. Direktivet kan lastes ned fra Olje- og energidepartementets hjemmesider eller følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF


Med hilsen


Toril Johanne Svaan (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                             Peter Føllesdal Brown
                                                                             rådgiver

 

 

Finansdepartemntet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Miljøverndepartementet
Samferdselsdepartementet
Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Utenriksdepartementet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Administrativt forskningsfond (AFF)
Advokatforeningen
Akademikernes Fellesorganisasjon
Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
AOF Norge
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes Fagforbund
Arkitekthøgskolen i Oslo
Asplan Viak AS
Avantor
AS Backe, AS Ingeniør Gunnar M. Backe
Bedriftsforbundet
Bergen Huseierforening
Betongelementforeningen
Bioforsk
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Brannfaglig fellesorganisasjon
Brannvernsamarbeidet Mur og Betong
Bygg- og tømmermestrenes forening
Byggaktuelt AS
Byggeindustrien tidsskrift
Byggekostnadsprogrammet
Byggemiljø
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Byggholt AS
SINTEF Byggforsk
Chr. Michelsens institutt
Civitas AS
Cowi AS
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Polytekniske Forening
Det kgl.selskap for Norges vel
Det norske hageselskap
Det norske skogselskap
Det norske Veritas
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for forvaltning og IKT
Distriktenes energiforening (Defo)
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
Ecohz
ECON Pöyry
Eiendomsspar AS
EL & IT-Forbundet
EnergiNorge
Enova SF
Entra Eiendom AS
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)
FAFO
Fagforbundet
Feiermesternes Landsforening
Fellesforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folkeuniversitetet Øst
Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forening for Byggesak og Samarbeid
Foreningen Næringseiendom
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for Kommunale Planleggere
Forum for plan- og bygningsrett
Framtiden i våre hender
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
GeoForum
Gjensidige NOR Forsikring
Glava AS
Grønn Byggallianse
Gunnar Karlsen a.s
Gyproc AS
Holt Eiendom AS
Handels- og Servicenæringens Hovedorg. (HSH)
Handelshøyskolen BI
Helsedirektoratet
Heisleverandørenes Landsforening (HLF)
Heismontørenes fagforening
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Bergen (HiB)
Høgskolen i Gjøvik (HIG)
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark (HiT)
Høgskolen i Vestfold (HVE)
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)
Icopal AS
Industri Energi
Ingeniørenes Hus AS
IngeniørNytt
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
ISIM - Institutt for Industriell miljøforskning
Isola AS
InterConsult Group ASA
Jernbaneverket
Justervesenet
Jøtul AS
Klima- og forurensningsdirektoratet
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kontrollrådet for betongprodukter
Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasbedr. Forening (KIS)
Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)
Kuldebransjens samarbeidsutvalg
Kystdirektoratet
Landbrukets HMS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Lindstow Eiendom AS
LUKS
Mattilsynet
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
Maxit as
Mesterbrevnemnda
Mesterhus Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Moelven Limtre AS
Multiconsult AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NCC
Nemko AS
NKF-byggesak
NOBIO
Nordpool
Nordlandsforskning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Brannskole
Norges Bygg- og eiendomdsforening (NBEF)
Norges Byggmesterforbund (NBF)
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Huseierforbund
Norges Hytteforbund
Norges Informasjonsteknologiske høgskole(NITH)
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner (NSB) 
Norges Takseringsforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges Velforbund
Norgips Norge AS
Norsk Akkreditering
Norsk Anleggsgartnermesterlag (NAML)
Norsk Bergindustri
Norsk Brannbefals Landsforbund v/ Guttorm Liebe
Norsk Brannvern forening
Norsk Dør- og Vinduskontroll
Norsk Elvarmeforening
Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk forening for farlig avfall NFFA
Norsk form
Norsk Gassenter
Norsk Heiskontroll
Norsk Hydro ASA
Norsk Industri
Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for vannforskning  (NIVA)
Norsk Klimaskjerm
Norsk Kommunalteknisk forening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Limtrekontroll
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Puss- og Mørtelforening
Norsk Rådmannsforum
Norsk solenergiforening
Norsk Teknologi
Norsk Trelastkontroll
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk VA-verkforening (NORVAR)
Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)
Norsk Vindkraftforening
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling  (NABU)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)
Norske Energibrukeres Forening
Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
Norske Murmestres Landsforening (NML)
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Rørleggerbedrifters Landsforeing VVS (NRL)
Norske Samers Riksforbund
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)
Norske Varme Isolatørers Forening (VIF)
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
Olav Thon Gruppen
Oljedirektoratet
Oljeindustriens Landsforening
OPAK A/S
ORAS as
Oslo Bolig- og Sparelag
Plastindustriforbundet
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Prosessindustriens Landsforening (PIL)
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rogalandsforskning
Rockwool AS
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Rådet for funksjonshemmede
Rådgivende ingeniørers forening (RIF)
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Samenes Landsforbund
SINTEF Byggforsk
Sivilingeniørutdanningen i Narvik
Siviløkonomene
Skanska Norge AS
Skattedirektoratet
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning (SLF)
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statkraft SF
Statnett SF
Statoil
Statsbygg
Statsskog
Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Takentreprenørenes forening
Techno Consult AS
Teknisk ukeblad
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
Tekniske foreningers servicekontor (TFSK)
Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)
Teknologisk institutt
Transportøkonomisk Institutt
TKS Heis AS
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)
Trelastindustriens Landsforening (TL)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet på Ås
Veidekke ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
Velux Norge AS
Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett, v/Ulf Hammer
Østlandsforskning
ZERO


 

Til toppen