Høring-revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om energieffektivitet i bygninger (bygningsenergidirektivet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2010