Høring: Revisjon av fiskeripolitiske retningslinjer for virkemidler rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen forvaltet av Innovasjon Norge

Høringsfrist 19. september 2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.09.2008

Vår ref.:

Det vises til vedlagte forslag til reviderte fiskeripolitiske retningslinjer.

Fiskeri- og kystdepartementet kan, med hjemmel i Kgl. res. av 20. desember 1996 fastsette fiskeripolitiske retningslinjer for virkemidler rettet mot fiskeri- og havbruks¬næringen forvaltet av Innovasjon Norge, fylkeskommunene og kommunene.

Disse retningslinjene ble sist revidert i 2003. Gjeldende fiskeripolitiske retningslinjer finnes på departementets nettside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/lover_regler/retningslinjer/2003/Fiskeripolitiske-retningslinjer.html?id=107766

For å harmonisere retningslinjene med gjeldende fiskeripolitikk har Fiskeri- og kystdepartementet revidert retningslinjene i tråd med Soria Moria-erklæringen. Fiskeri- og kystdepartementet foreslår fire delmål på vårt område. Videre viser vi til sentrale politiske føringer og dokumenter.

Gjennom ansvarsreformen er departementenes instruksjonsmyndighet på virkemidler forvaltet av fylkeskommunene og kommunene begrenset. De nye retningslinjer vil derfor kun rettes mot virkemiddelbruken i Innovasjon Norge.

Fiskeri- og kystdepartementet ber om eventuelle merknader til vedlagte forslag til reviderte fiskeripolitiske retningslinjer innen 19. september 2008.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
ekspedisjonssjef
Stine Hammer
avdelingsdirektør

Finnmark fylkeskommune , Henry Karlsenspl.1., 9800 Vadsø
Troms fylkeskommune, PB 6600, 9296 Tromsø
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 Bodø
Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset, 7004 Trondheim
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Seilmakergt. 2, 7724 Steinkjer
Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, Julsundveien 9, 6404 Molde
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen
Rogaland fylkeskommune, PB 130-sentrum, 4001 Stavanger
Vest-Agder fylkeskommune, Postboks 770, 4601 Kristiansand
Aust-Agder fylkeskommune, Serviceboks 606 4809 Arendal
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset, Fylkesbakken 6, 3706 Skien
Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gt. 9, 3706 Skien
Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Oslo og Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo
Østfold fylkeskommune, Postboks 2020, 1702 Sarpsborg
Fiskeridirektoratet, PB 2009, Nordnes, 5817 Bergen
Kystverket, Serviceboks 2, 6025 Ålesund
Norges Forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Postboks 429 Sentrum, 0103 Oslo
Eksportutvalget for fisk, Postboks 6176, 9291 Tromsø
Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Landsorganisasjonen i Norge, Folkets Hus Landsforbund, Youngsgt. 11, 0181 Oslo
Norges Fiskarlag, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Norges Kystfiskarlag, 8380 Ramberg

Kopi: Fiskeridirektoratet, Postboks 286, 4379 Egersund

Til toppen