Høring - samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om endringer i folketrygdloven om at det ikke skal gjøres avkortning i dagpenger for personer som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.03.2021

Vår ref.: 21/268

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om endringer i folketrygdloven om at det ikke skal gjøres avkortning i dagpenger for personer som samtidig mottar ytelser fra private tjenestepensjonsordninger på alminnelig høring.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. mars 2021.

Høringer er åpne, og alle som ønsker det kan gi høringsuttalelse. Departementet ber om at høringsuttalelsene avgis digitalt ved bruk av den digitale løsningen under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Bodil Stueflaten
seniorrådgiver

Kopi: Statsministerens kontor

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS