Høring — Selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn —Offentlig høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2005

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

07.07.2005

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDES TRYGDERETTIGHETER VED SVANGERSKAP, FØDSEL OG OMSORG FOR SMÅ BARN – OFFENTLIG HØRING

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring en vurdering av selvstendig næringsdrivendes trygderettigheter ved svangerskap, fødsel og omsorg for små barn.

Høringsnotatet drøfter hvilken betydning en styrking av regelverket kan ha for rekruttering av kvinnelige selvstendig næringsdrivende, hvorvidt en frivillig tilleggsforsikring er egnet for ytelser ved svangerskap og fødsel/adopsjon og forholdet mellom rettigheter og nivået på trygdeavgiften.

Høringsinstansene inviteres til å gi sine synspunkter på om selvstendig næringsdrivende bør gis rett til fødsels- og adopsjonspenger, svangerskapspenger og pleiepenger/opplæringspenger med 100 prosent dekning uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet. En slik endring vil gi selvstendig næringsdrivende tilsvarende rettigheter som arbeidstakere har i dag.

Høringsinstansene inviteres også til å gi synspunkter på om selvstendig næringsdrivende bør gis rett til sykepenger fra første dag ved graviditetsrelatert sykefravær og om selvstendig næringsdrivende skal ha rett til omsorgspenger ut over 10 dager, som i dag er en rett for arbeidstakere som er enslige forsørgere, foreldre med mer enn to barn eller foreldre med kronisk syke barn.

I tillegg inviteres høringsinstansene til å gi sitt syn på om en styrking av selvstendig næringsdrivendes rettigheter bør følges av en oppjustering av trygdeavgiften for samtlige personlig næringsdrivende.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets nettsider: www.bfd.dep.no.

Departementet ber om eventuelle uttalelser til høringsnotatet innen 6. oktober 2005.


Med hilsen

Arni Hole (e.f.)

Margaret Sandvik

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring en vurdering av selvstendig næringsdrivendes rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Høringsnotatet er varslet i St. prp. nr. 1 (2004-2005). Notatet er utarbeidet med utgangspunkt i en interdepartemental utredning.

Høringsnotatet i pdf-format

Adopsjonsforum

Aetat Arbeidsdirektoratet

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Barneombudet

Den Norske Jordmorforening

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Finansforbundet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Aktive Fedre

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Håndverksbedriftenes landsforening

Innovasjon Norge

InorAdopt

Kommunenes Sentralforbund

Kvinnefronten

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Mannssenteret Reform

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges forskningsråd

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Redd Barna

Rikstrygdeverket

Sosial- og helsedirektoratet

SIVA

Teknologibedriftenes Landsforening

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Verdens Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund