Høring - Skattemessig behandling av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

(bla rett til fradragsrett for tap) Høringsfrist 20. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2588 SL VS/rla

17.12.03

Høringsnotat om skattemessig behandling av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om skattemessig behandling av individuelle livrenter og kapitalforsikring uten avkastningsgaranti.

For forsikringsavtaler med investeringsvalg og uten avkastningsgaranti er det kunden har risikoen for avkastningen av sparedelen av innbetalte premier, samtidig som det er forsikringsselskapet som eier fondsandelene sparemidlene er plassert i. Finansdepartementet foreslår nå en klargjøring av regelverket for de forsikringsavtalene som er omfattet av vedlagte høringsnotat. Det foreslås at det i visse tilfeller gis fradrag for tap av innbetalte premiemidler.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer foreleggelse av høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for eventuelle merknader til høringsnotatet er satt til 20. mars 2004. Departementet ber om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Høringsbrevet med høringsnotat er også å finne på Finansdepartementets hjemmeside på internett: http:// www.dep.no.Kopi av dette brevet, vedlagt høringsnotatet, er sendt Finanskomiteen på Stortinget.

Med hilsen

Knut Erik Omholt e.f.
avdelingsdirektør

Vibeke Skou
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 573 Sentrum

0105 OSLO

Bedriftsforbundet

C.J. Hambros pl. 5

0164 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Finansforbundet
Avd. Oslo

Schweigaardsgt. 14

0185 Oslo

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forsikringsfunksjonære­nes Landsforbund

Bygdøy Alle 19

0262 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsensgt 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Fondsmeglerforbund

Postboks 292 Sentrum

0103 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Norsk Aktuarforening
v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Postboks 276

1324 LYSAKER

Norske Siviløkonomers Forening

Postboks 422 – Sentrum

0103 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Skatterevisorenes Forening v/Heidi Graf Verpe
Buskerud Fylkesskattekontor

Postboks 1049

3001 Drammen

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgaten 8

0164 OSLO

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Stortingsgata 2

0158 OSLO

Verdipapirfondenes forening

Arbins gate 11

0253 OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 6570 Rodeløkka

0501 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Brugaten 19
Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO