Høring - skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling – Nasjonal Agenda 21

Høringsfrist 18. august 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 18.08.2003
  • Høringsuttalelsene blir fortløpende lagt ut i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/369 Ø KnT

20.06.2003

Høring av skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling – Nasjonal Agenda 21

Med dette legger Regjeringen fram en skisse til nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling - Nasjonal Agenda 21 til åpen høring. Skissen representerer en viktig etappe i utarbeidelsen av en nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling som skal legges fram som et kapittel i Nasjonalbudsjettet 2004 i oktober i år. Høringsfristen er 18. august i år og er satt slik at arbeidet med handlingsplanen kan ferdigstilles til Nasjonalbudsjettet. I forbindelse med arbeidet har det blitt opprettet et eget område på Finansdepartementets hjemmeside (http://odin.dep.no/fin) med linker til andre hjemmesider som har bærekraftig utvikling som tema. Skissen til handlingsplan er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside under Nasjonal Agenda 21. Del 1 (Handlingsplan) av skissen vil danne utgangspunkt for kapitlet i Nasjonalbudsjettet. Del 2 (Analyser) i skissen vil blant annet inngå i en web-utgave av handlingsplanen.

Listen over organisasjoner og institusjoner som er adressater for dette brevet har blitt etablert gjennom forslag fra ulike departementer og institusjoner. Også organisasjoner som ikke står på listen vil ha anledning til å avgi høringsuttalelse. Vi håper at adressatene for dette brevet vil bidra til en bred debatt om skissen slik at arbeidet med handlingsplanen blir kjent.

Gjennom handlingsplanen vil Regjeringen sette bærekraftig utvikling på det politiske sakskartet. Handlingsplanen skal bidra til å følge opp toppmøtene i Rio i 1992 og i Johannesburg i 2002, den nordiske strategien for bærekraftig utvikling vedtatt i 2001 og andre internasjonale forpliktelser. Planen vil være en oppfølging av den nasjonale strategien for bærekraftig utvikling framlagt i august 2002. Regjeringen har i tråd med anbefalinger fra toppmøtene i Rio i 1992 (UNCED) og Johannesburg i 2002 (WSSD), lagt opp til en prosess hvor en har søkt å inkludere representanter for frivillige organisasjoner, lokalforvaltning, næringsliv, og andre grupper i arbeidet. Det har vært oppfordret til skriftlige innspill til arbeidet med handlingsplanen. Disse innspillene er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside. Det har vært avholdt tre egne konferanser (i Oslo, Trondheim og Kristiansand) og statssekretærutvalget som har ledet arbeidet med handlingsplanen har hatt direkte dialog med ulike grupper.

Statssekretærutvalget for Nasjonal Agenda 21 er ledet av Finansdepartementet og har deltakelse av Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet/Utvikling og Statsministerens kontor.

Bærekraftig utvikling har en økonomisk-, en sosial/helse- og en miljødimensjon. Skissen til nasjonal handlingsplan fokuserer på de utfordringer ulike FN-konferanser har pekt på, nemlig internasjonal fattigdom og miljø, og hvordan vi i Norge kan bidra til å møte disse utfordringene. Fokuset når det gjelder konkret handling er på oppfølgingen nasjonalt. Sentralt i ulike FN-konferanser står spørsmålet om hvordan å løse verdens fattigdomsproblemer og skape økologisk rom for utvikling og heving av levestandard i de fattige land. Det er derfor ikke i skissen til handlingsplan en bred omtale av økonomiske og sosiale problemer i Norge, et av verdens rikeste land. Skissen reflekterer at i Norge og andre industriland er den største økonomiske og sosiale utfordringen knyttet til aldringen av befolkningen og behovet for å opprettholde høy yrkesdeltakelse og avgangsalder fra yrkeslivet og gode statsfinanser. På miljøområdet er arbeidet for å sikre en bærekraftig utvikling særlig knyttet til at naturens tålegrenser respekteres, og at irreversible endringer forhindres. De største miljøutfordringene er knyttet til klimagassutslipp, miljøgifter og bevaring av biologisk mangfold.

Regjeringen ser det som viktig å bidra til og øke kunnskapen i samfunnet om viktige globale og nasjonale utviklingstrekk av betydning for bærekraftig utvikling. En økt felles kunnskap om slike utviklingstrekk bidrar også til at arbeidet med handlingsplanen blir målrettet og inkluderende. Omtalen av slike trender og utviklingstrekk utgjør derfor en viktig del av skissen til handlingsplan. Utfordringer på miljøområdet i Norge har vært beskrevet i ulike stortingsmeldinger de siste årene, senest i St. meld nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I skissen til handlingsplan er det derfor lagt vekt på å spesielt belyse viktige internasjonale trender på områder med sentrale internasjonale mål som blant annet FNs tusenårsmål. I del 2 av skissen gis det også en relativt bred omtale av Norges politikk for utvikling og fattigdomsreduksjon og av oppfølging av toppmøtet i Johannesburg.

I den nasjonale strategien for bærekraftig utvikling sies det: ”Den overordnete målsettingen for det norske samfunnet, og verdenssamfunnet, er at utviklingen skal være økonomisk, sosialt og økologisk bærekraftig. Grunnlaget for vedvarende bruk av naturen og dens ressurser skal bevares. Innenfor disse rammene skal vi fremme en stabil og sunn økonomisk utvikling og et samfunn med høy livskvalitet, og bidra til at også verdens fattige får mulighet til materiell velferd og økt livskvalitet”. Den nasjonale strategien for bærekraftig utvikling var begynnelsen på en langsiktig samarbeidsprosess for å skape og realisere en felles visjon for et bærekraftig samfunn. Den nasjonale handlingsplanen for bærekraftig utvikling, Nasjonal Agenda 21, skal bidra til å bringe denne prosessen framover og til at vi når disse målene.

Handlingsplanen vil ha et sterkere fokus på utvalgte områder enn det strategien har. Det viktigste ved planen er at den bidrar til at de ulike kreftene trekker i samme retning, og til at en får etablert mekanismer som sikrer en konkret oppfølging og økt koordinering av innsatsen. Dette omtales i skissen til handlingsplan. I skissen til handlingsplan sies det at Regjeringen fram mot framleggelse av handlingsplanen vil vurdere hvordan det er mest hensiktsmessig å politisk forankre det videre arbeidet med bærekraftig utvikling. En mulighet er å videreføre statssekretærutvalget ledet av Finansdepartementet.

Handlingsplanen vil også presentere et begrenset sett av foreløpige indikatorer på områder som er sentrale for bærekraftig utvikling. Disse foreligger ikke i skissen. Etter at handlingsplanen er lagt fram i Nasjonalbudsjettet vil det bli nedsatt et utvalg som vil arbeide videre med å utvikle indikatorer. Med utgangspunkt i utvalgets tilrådning vil det bli etablert et mer komplett sett med indikatorer. Utvalget vil også få i oppgave å utarbeide årlige rapporter knyttet til utviklingen i indikatorene. Rapportene som vil bli sendt på åpen høring, vil kunne bli et viktig bidrag i oppfølgingen av handlingsplanen. Gjennom etablering av indikatorer vil det bli belyst hvordan vi ligger an i forhold til viktige nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser. Dette vil illustrere behovet for å justere innsatsen på de ulike områder.

En bærekraftig utvikling krever deltaking og medvirkning fra mange parter. I skissen til handlingsplan er det omtalt hva næringslivet, lokalforvaltningen, frivillige organisasjoner og den enkelte kan gjøre for å bidra. Regjeringen inviterer bredt til innspill og forslag til skissen til handlingsplan. Statssekretærutvalget vil fortsette dialogen med ulike aktører, for å få konkretisert handlingsplanen ytterligere, ikke minst i relasjon til hva aktører i næringsliv, kommuner og frivillige organisasjoner vil kunne bidra med i det videre arbeidet med bærekraftig utvikling.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes Finansdepartementet v/Knut Thonstad innen 18. august 2003. Vi ber også om at de sendes elektronisk til knut.thonstad@finans.dep.no, slik at de kan gjøres allment tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside.

Med hilsen

Øystein Olsen e.f.
ekspedisjonssjef

Knut Thonstad
avdelingsdirektør

07-06-05 tid for forandring

Akademikerne

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

BBUs miljønettverk,

CICERO

CMI

Debio

Den Norske Turistforening

Det Kgl selskap for Norges vel

Det norske skogselskap

Det Norske Veritas

FAFO

FHL

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskeridepartementet

FIVH,

Flyktningerådet

FNI

FOKUS,

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Forum for utvikling og miljø

Fredskorpset

Frelsesarmeen

Friluftslivets fellesorganisasjon

Frisam

GRIP

Grønn Hverdag

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helsedepartementet

Human-Etisk Forbund

ISF

Islamsk Råd Norge

Jordforsk

Justis- og politidepartementet

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kommunal- og Regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

KSL – sekretariatet

Kultur- og kirkedepartementet

Kulturvernets fellesorganisasjon

Landbruksdepartementet

Landsorganisasjonen

LNU

Matforsk

Matmerk

Meteorologisk Institutt

Miljøalliansen

Miljøfyrtårn

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Automobilforbund

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges landbrukshøgskole, NLH

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges skogeierforbund

Norges Veterinærhøgskole

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk bygdeturisme

Norsk Folkehjelp

Norsk Hydro ASA

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS

Norsk kulturarv

Norsk landbrukssamvirke

Norsk senter for bygdeforskning

Norsk Senter for økologisk landbruk

Norsk seterkultur

Norsk Skogbruksforening

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norske Skog

NOVA

NTNU

NUPI

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OIKOS - økologisk landslag

OLF

Olje- og energidepartementet

PIL,

Planteforsk

PRIO

Redd Barna

Samerådet, norsk seksjon

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Skogforsk

Sosialdepartementet

Statens institutt for forbruksforskning

Statoil ASA

Statskog

Statskonsult v/Aud-Sølvi Botn

Stiftelsen Idèbanken

Storebrand

Syklistenes Landsforbund

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Trygg Trafikk

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdannings- og Forskningsdepartementet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Velferdsalliansen

Vennskap Nord/Sør

Vestlandsforskning

WWF – Norge

Østlandsforskning

Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format


07-06-05 tid for forandring
Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne-og familiedepartementet
BBUs miljønettverk
CICERO
Debio
Den norske Kirke
Den Norske Turistforening
Det norske Veritas
Felles innspill fra følgende organisasjoner:
GRIP
Forbrukerrådet
Forum for Utvikling og Miljø
Grønn Hverdag
Handelens- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Stiftelsen Idèbanken
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Forbrukerrådet
Foregangskommuner
Forum for utvikling og miljø
Fredsgruppa til Forum for miljø og utvikling
Fremtiden i våre hender
Friluftslivets Fellesorganisasjon
Friluftsrådenes Landsforbund
GRIP
Grønn Hverdag
Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Human-Etisk Forbund
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
Justisdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kulturvernets fellesorganisasjon
Kultur- og kirkedepartementet
Landsorganisasjonen
Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner
Max Havelaar Norge
Miljøalliansen
Miljøfyrtårn
Norges Automobilforbund
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Forskningsråd
Norges Rederiforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Senter for økologisk landbruk
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske Sivilingeniørers forening
Norske Skog
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Norges Kystfiskarlag
Norges Røde Kors
NTNU
Oslo kommune v/Bydel Gamle Oslo
Oslo kommune v/Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
SAMBIMA
Sametinget
Skogselskapet i Rogaland
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
Stavanger kommune
Stiftelsen Idèbanken
Storebrand
Tromsø kommune
Trygg Trafikk
Universitetet i Bergen/Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo/Det juridiske faktultet
Universitetet i Oslo/Senter for utvikling og miljø
Universitetet i Tromsø
Utdannings- og Forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Velferdsalliansen
Vennskap Nord/Sør/Fredskorpset
WWF-Norge

Til toppen