Høring — UNESCO. Utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/3038 AØ vlo

24.08.2004

UNESCO. Utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

UNESCO har oversendt et foreløpig utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (CLT/CPD/2004/CONF-201/2) med anmodning om kommentarer innen 15. november 2004. Vedlagt utkastet er en rapport om UNESCOs arbeid med konvensjonen.

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette det foreløpige utkastet på høring med frist 15. oktober 2004.

Kulturelt mangfold står sentralt på den politiske dagsorden, nasjonalt og internasjonalt. Verdenstoppmøtet om en bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 slo fast at respekt for kulturelt mangfold er én av flere forutsetninger for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling og sikre at denne utviklingen kommer oss alle til gode. UNESCO som den eneste globale organisasjon med kultur i sitt mandat har et sterkt engasjement for vern og fremme av kulturelt mangfold. I 2001 ble UNESCOs universelle erklæring om kulturelt mangfold vedtatt, jf. vedlagte kopi. Som en oppfølging av denne erklæringen og i lys av behovet for en ytterligere styrking av vernet av det kulturelle mangfold, vedtok UNESCOs 32. generalkonferanse høsten 2003 at det skal utarbeides et bindende normgivende instrument (en konvensjon) for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk.

Som en første oppfølging av vedtaket fra generalkonferansen, ble en uavhengig internasjonal ekspertgruppe på 15 personer nedsatt av UNESCOs generaldirektør i desember 2003. Ekspertgruppen fikk i oppdrag å fremme forslag om og synspunkter på en konvensjon, dvs. utarbeide et foreløpig utkast til konvensjon.

Det foreliggende utkastet vil også være utgangspunkt for flere mellomstatlige ekspertmøter i UNESCO med sikte på å forhandle fram et utkast til behandling og mulig vedtak på UNESCOs generalkonferanse høsten 2005, ev. senere.

Fra norsk side legger vi stor vekt på arbeidet for vern og fremme av kulturelt mangfold og tar sikte på å bidra aktivt i UNESCOs arbeid med konvensjonsutkastet.

En sentral målsetning i arbeidet med en konvensjon for kulturelt mangfold er å styrke medlemslandenes muligheter til å utforme en kulturpolitikk for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (”cultural expressions”).

Kultur- og kirkedepartementet imøteser høringsinstansenes kommentarer til samtlige artikler i konvensjonsutkastet, og vil spesielt vise til kapitlene I - III.


Med hilsen

Henning Gorholt e.f,
ekspedisjonssjef

Åse Vøllo
underdirektør

Kopi: Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Norges permanente delegasjon til UNESCO

Les utkast til konvensjon for å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Dokumentet er i pdf-format. For å lese dette må du ha Adobe Acrobat Reader installert på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

ABM-utvikling

Den norske forfatterforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Eierskapstilsynet

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen

Kompetansesenter for norsk språk (Norsk språkråd)

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

KORG (Kulturvernets fellesorganisasjon)

Nasjonalbiblioteket

Nordic World Heritage Foundation

Norges Museumsforbund

Norsk bibliotekforening

Norsk filmfond

Norsk filminstitutt

Norsk Kulturråd

Norsk Musikkråd

Norsk presseforbund

Norske Billedkunstnere

Norske film- og TV-produsenters forening

NRK

Riksantikvaren

Rådet for folkemusikk og folkedans

Sametinget

Senter mot etnisk diskriminering (SMED)

Statens medieforvaltning

TV 2