Høring — utkast til endring i forskrift til partnerskapsloven - Forslag om å gi godkjente vigslere i livssynssamfunn kompetanse til å registrere partnerskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603051

03.07.06

Høring – utkast til endring i forskrift til partnerskapsloven – Forslag om å gi godkjente vigslere i livssynssamfunn kompetanse til å registrere partnerskap

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskift til partnerskapsloven om prøving av vilkår og fremgangsmåte m.v. ved registrering av partnerskap slik at godkjente vigslere i livsynssamfunn kan få kompetanse til å registre partnerskap når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet.

Med en slik utvidelse blir det lagt til rette for at Human-Etisk Forbund (HEF) kan få mulighet til å registrere partnerskapsinngåelser.

Hovedinnholdet

Høringsnotatet gjelder en utvidelse av kompetansen til å registrere partnerskap. Det foreslås at godkjente vigslere i livssynssamfunn kan få kompetanse til å registrere partnerskap, når Barne- og likestillingsdepartementet har godkjent livssynssamfunnets formular som skal benyttes ved registrering av partnerskapet. Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker en slik kompetanse. Forslaget åpner for at godkjente vigslere i HEF kan få slik kompetanse når formularet for utførelsen er godkjent av Barne- og likestillingsdepartementet.

Bakgrunn – gjeldende rett

Det fremgår av lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap (partnerskapsloven) § 2 siste ledd at prøving av vilkår og fremgangsmåte ved registrering av partnerskap skjer etter regler fastsatt av departementet. I forskrift av 10. juli 1993 nr. 748 til partnerskapsloven om prøving av vilkår og fremgangsmåte m.v. ved registrering av partnerskap (partnerskapsforskriften) § 15 framgår det at notarius publicus er registreringsmyndighet ved registrering av partnerskap.

Med virkning fra 1. oktober 2004 er seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn gitt mulighet til å søke om vigselsrett i medhold av endringer i lov 4. juli 1991 nr.47 om ekteskap (ekteskapsloven) § 12 første ledd bokstav a. Barne- og familiedepartementet fastsatte 27. september 2004 forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn, som trådte i kraft 1. oktober 2004. Human-Etisk Forbund har søkt og fått vigselsrett fra 30. november 2004.

Human-Etisk Forbund (HEF) har gjentatte ganger siden 1997 tatt opp spørsmålet om rett til å forestå partnerskapsinngåelser.

På bakgrunn av Innst. S. nr.27 (2004-2005) fra Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen fattet forrige Storting følgende anmodningsvedtak nr. 29, 18. november 2004:

«Stortinget ber Regjeringen utrede spørsmålet om livssynssamfunn/registrerte trossamfunn skal få rett til å forestå partnerskapsinngåelse, og legge saken fram for Stortinget.»

Det fremgår av regjeringens tiltredelseserklæring kapittel 15 at regjeringen vil sikre homofiles og lesbiskes rettigheter.

Nærmere begrunnelse for forslaget

Forslaget innebærer en utvidelse av registreringskompetansen ved partnerskap.

Homofile som ønsker å inngå partnerskap tilbys i dag en livssynsnøytral seremoni gjennom den registrering som finner sted av notarius publicus. Dette er eneste alternativ.

Heterofile par som ønsker å inngå ekteskap kan imidlertid velge mellom borgerlig vigsel, kirkelig vigsel, ”kirkelig” vigsel i et trossamfunn eller en livssynsorientert vigsel, jf. ekteskapsloven § 12. Det er i dag bare Human-Etisk Forbund (HEF) som kan foreta en livssynsorientert vigsel. HEF tilbyr en vigsel basert på human-etiske verdier.

Barne- og likestillingsdepartementet mener at den lovendring med tilhørende forskrift som tilrettela for at livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn kunne få vigselsrett på lik linje med registrerte trossamfunn, bør føre til at kompetansen til å registrere partnerskap også utvides. Det vil imidlertid på dette tidspunktet ikke bli foreslått tilsvarende utvidelse for så vidt gjelder registrerte trossamfunn.

Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring sagt følgende om felles ekteskapslov for heterofile og homofile par: ”Regjeringen vil gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. Senterpartiets representanter i regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet”

Dette arbeidet med å utrede hvilke lovendringer som bør foretas, konsekvenser for kirken og konsekvenser for internasjonale spørsmål mv. er satt i gang. Et viktig punkt er kirkelig vigsel av homofile par både innenfor Den norske kirke og trossamfunn. Hovedbegrunnelsen for dette arbeidet er likestilling av heterofile og homofile par. En utvidelse av kompetansen til registreringsmyndigheten ved partnerskap til å gjelde vigslere i livssynssamfunn er et skritt i riktig retning når det gjelder slik likestilling. Det bør være mulig for homofile par å få en livsynsorientert partnerskapsinngåelse, som et alternativ til notarius publicus. En utvidelse av retten til også å gjelde trossamfunn, vil innebære en endring der flere av de forhold som skal utredes i forbindelse med arbeidet med felles ekteskapslov for heterofile og homofile par blir berørt. Derfor synes det hensiktsmessig å behandle disse to sakene i ulike løp.

Livssynssamfunns vigselsrett

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker i denne omgang å utvide kompetansen til registrering av partnerskap til å gjelde livssynssamfunn med vigselsrett. Per i dag er det to registrerte livssynssamfunn; Human-Etisk Forbund (HEF) og Holistisk Forbund. Bare Human-Etisk Forbund (HEF) har søkt om og fått vigselsrett. Vigsel foretas av seremonileder som er godkjent av fylkesmannen. Forskriften om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn angir ingen andre vilkår for hvem livssynssamfunnet kan innstille enn at dette skal være et ”egnet medlem”. Det stilles imidlertid nærmere vilkår for at fylkesmannen skal kunne godkjenne vigsleren.

Det følger av nevnte forskrift § 2 at den som ønsker å bli godkjent som vigsler i et livssynssamfunn må:

  • avgi erklæring om at vedkommende vil utøve tjenesten i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov
  • som hovedregel være under 23 år og ikke over 75 år.

Fylkesmannen kan nekte godkjenning dersom godkjenning ”vil virke åpenbart støtende eller i strid med offentlige interesser.”

Vigselskompetansen trer i kraft fra det tidspunktet fylkesmannen sender godkjenningsbrevet, jf. forskriften § 2 fjerde ledd.

I utgangspunktet står livssynssamfunnet selv fritt til å bestemme hvor mange seremoniledere det ønsker. Men samtidig kan fylkesmannen begrense antallet dersom dette overstiger hva som er forsvarlig for at fylkesmannen skal kunne ivareta sin kontrollfunksjon.

I henhold til nevnte forskrift § 3 kan livssynssamfunnet frata vedkommende retten til å være vigsler. Videre har fylkesmannen kompetanse til å trekke vigselsretten tilbake, dersom vigsleren forsømmer sine plikter gitt i eller i medhold av lov, eller dersom vilkårene for å være vigsler etter denne forskriften faller bort på annen måte, jf forskriften § 4.

Reservasjonsrett

I henhold til ekteskapsloven § 13 første ledd kan en vigsler som nevnt i § 12 bokstav a (dvs prest i Den norske kirke eller prest, forstander eller seremonileder i tros- eller livssynssamfunn) nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene ikke er medlem av trossamfunnet eller livssynssamfunnet, eller ingen av dem tilhører menigheten.

Partnerskapsforskriften har ikke regler om reservasjonsrett. En utvidelse av kompetansen til å registrere partnerskap for godkjente vigslere i livssynssamfunn aktualiserer spørsmålet om reservasjonsrett også ved registrering av partnerskap.

Etter Barne- og likestillingsdepartementets vurdering er det rimelig at adgangen for homofile par til å få en livssynsorientert registrering av partnerskapet kan begrenses på samme måte som ved vigsel, ved at livssynssamfunnet kan nekte registrering av ikke-medlemmer. Dette foreslås regulert i partnerskapsforskriften § 15.

Godkjenning av formular

Det foreslås videre at Barne- og likestillingsdepartementet etter søknad må godkjenne formularet som skal benyttes ved registrering av partnerskap. Kravet til godkjent formular foreslås tatt inn i partnerskapsforskriftens § 15. Som utgangspunkt kan departementets formular fastsatt 21.juli 1993 jf. forskriftens § 18, benyttes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

Ikrafttredelse

Barne- og likestillingsdepartementet foreslår at den foreslåtte forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2007.

Forslag til endring i forskrift

I forskrift til partnerskapsloven om prøving av vilkår og fremgangsmåte m.v. ved registrering av partnerskap foreslås følgende endringer (endringene er markert i kursiv):

I

§ 15 skal lyde:

§ 15. Registreringsmyndighet er notarius publicus (byfogd, sorenskriver ol.) og godkjente vigslere i livssynssamfunn når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet . Notarius publicus kan også foreta registrering utenfor det vanlige embetsdistriktet. Godkjente vigslere i livssynssamfunn kan nekte å registrere partnerskap dersom en av partene ikke er medlem i livssynssamfunnet.

§ 19 første ledd skal lyde:

§ 19. Dersom registreringen er gjennomført uten at partene var tilstede samtidig og personlig, er registreringen ugyldig. Det samme gjelder når registreringen er foretatt av andre enn notarius publicus, eller godkjent vigsler i livssynssamfunn når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet, eller dersom partnerskapet ble inngått uten at det forelå gyldig prøvingsattest jf. § 14. En ugyldig registrering kan likevel etter begjæring fra en av partene gis etterfølgende godkjennelse av Kongen når særlige grunner foreligger. Slik godkjenning kan også gis når en eller begge parter er død.

§ 22 skal lyde:

§ 22. Registrering foretatt av notarius publicus føres i embetets protokoll .Registrering foretatt av godkjent vigsler i livssynssamfunn når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet føres i egen registreringsbok.

§ 23 første ledd første punktum skal lyde:

§ 23. Registreringsmyndigheten skal snarest, og senest innen tre dager sende melding om registreringen til folkeregisteret.

II

Endringsforskriften trer i kraft1. januar 2007.

Kommentarer til de enkelte bestemmelsene:

Forskriftens § 15 utvides slik at det fremgår av bestemmelsen at godkjente vigslere i livssynssamfunn kan registrere partnerskap når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet. Det er videre tatt inn reservasjonsrett slik at godkjente vigslere i livssynssamfunn kan nekte å registrere partnerskap dersom en av partene ikke er medlem i livssynssamfunnet, på samme måte som i ekteskapsloven .

I forskriftens § 19 er det gitt regler om når en registrering er ugyldig. Det framgår av bestemmelsen at en registrering av andre enn notarius publicus er ugyldig. Som en konsekvens av forslaget må denne bestemmelsen utvides slik at det framgår at en registrering foretatt av en godkjent vigsler i livssynssamfunn når departementet har godkjent formen for registrering av partnerskapet også er gyldig.

§ 22 har regler for føring av partnerskapsregistreringer. Som en konsekvens av forslaget foreslås det at bestemmelsen utvides slik at livssynssamfunn får en plikt til å føre en egen registreringsbok for registrering av partnerskap.

Samtidig foretas en endring i § 23 slik at den blir likelydende med forskrift 20. november 1992 nr. 854 om registrering og melding av vigsel § 4.

Liste over adressatene er vedlagt høringsbrevet. Departementet ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle berørte underliggende etater. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til departementet. Forslaget ligger også på Barne- og likestillingsdepartementet hjemmeside: www.odin.dep.no/bld/

Høringsfristen er 1. september 2006. Høringsuttalelser sendes Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Arni Hole (e.f)

Tove Friisø

Departementene

Alle fylkesmenn

Domstolsadministrasjonen

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Skattedirektoratet (Sentralkontoret for folkeregistrering)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Barneombudet

Holistisk Forbund

Human-Etisk Forbund

Bispedømmerådenes Fellesråd (Kirkerådet)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn,

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring