Høring - Utkast til endringer

i 1) forskrift om årsregnskap med mer for hhv banker og forsikringsselskaper - blandede finanskonsern, og 2) forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Høringsfrist 3. oktober 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/4504 FM GK

03.07.2002

1. Årsregnskap med mer for hhv banker og forsikringsselskaper - blandede finanskonsern
Finansdepartementet ba i brev av 22. juni 1999 Kredittilsynet om å vurdere behovet for, samt utarbeide forslag til, særskilte forskrifter til regnskapsloven av 17. juli 1998 for institusjoner under tilsyn.

Kredittilsynet tilrår i sitt brev 29. november 2001 (vedlagt) til Finansdepartementet at en endrer virkeområdene for årsregnskapsforskriften for banker til å inkludere blandede finanskonsern hvor forsikringsvirksomheten er under en gitt størrelse/ikke vesentlig og årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper til å inkludere blandede finanskonsern hvor bankvirksomheten er under en gitt størrelse/ikke vesentlig.

Departementet ber om uttalelser til de forhold Kredittilsynet tar opp i sitt brev.

2: Regnskapsmessig behandling av utlån og garantier
Departementet viser til at Kredittilsynet i brev datert 6. mars 2002 har oversendt utkast til forskrift med høringsnotat om ovennevnte (vedlagt).

Kredittilsynet har, som følge av de praktiske utfordringene som knytter seg til regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, i løpet av høsten 2001 gjennomført en kartlegging av 13 norske spare- og forretningsbankers praktisering av tapsforskriften. Undersøkelsen viser at det er relativt store variasjoner i bankenes praktisering av dette regelverket og at kravene til bl.a. uspesifiserte tapsavsetninger oppfattes som uklare og vanskelig praktiserbare.

Forskrift om vurdering av tap på utlån, garantier mv. ble fastsatt 14. november 1991 (tapsforskriften) med ikrafttredelse fra og med regnskapsåret 1992. Pensjonskasser omfattes per i dag ikke av denne forskriften. Som følge av at forskriften senere ikke har vært oppdatert med hensyn til ny regnskapslov, nye årsregnskapsforskrifter, utviklingen innen EU og annen internasjonal utvikling, har Kredittilsynet utarbeidet forslag til ny forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier. Vedlagt utkast til forskrift antas etter Kredittilsynet oppfatning å være innenfor IAS 39.

Departementet ber om uttalelser til Kredittilsynets utkast til forskrift, samt tilhørende høringsnotat.

3.
Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en (1) side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes med på diskett (elektronisk), evt på e-post til adressen: arkiv.postmottak@finans.dep.no. Vi ber om høringsmerknader innen 3. oktober 2002.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg
VEDLEGG