Høring - utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2000/2899 ME/ME1 TMB:elt

30.09.2003

Høring – utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

1. Bakgrunn

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. (fondsloven).

Etter fondsloven § 5 første ledd fastsetter Kultur- og kirkedepartementet ”avgiftens størrelse innenfor rammen av maksimumssatser som Kongen vedtar.” Kongens myndighet etter bestemmelsen er delegert til Kultur- og kirkedepartementet, jf. forskrift 20. september 1993 nr. 619.

Med hjemmel i fondsloven §§ 2 andre ledd og 5 første ledd er det gitt forskrift 21. desember 2001 nr. 1559 om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for kringkastning av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven. Det er denne forskrift vedlagte endringsforslag knytter seg til.

Fondsloven ble endret ved lov 23. juni 2000 nr. 52. Siste del av lovendringen planlegges satt i kraft 1. januar 2004. Departementet foreslår at forskriftsendringen, som relaterer seg til lovendringen hva gjelder avgift på annen offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak enn kringkasting, ikraftsettes samtidig. Når det gjelder forståelsen av begrepene vernede og ikke-vernede lydopptak, vises til Ot.prp. nr. 15 (1999-2000).

Det er en forutsetning at avgiften for offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak skal ligge på samme nivå som vederlaget for tilsvarende framføring av vernede lydopptak, jf. Ot.prp. nr. 15 (1999-2000) og Innst. O. nr. 67 (1999-2000). Departementet er av den oppfatning at forhandlinger mellom Gramo og brukerne om vederlag for offentlig framføring av vernede lydopptak nå ”er kommet langt nok til at det foreligger nødvendige forutsetninger for departementet til å gi forskrifter om avgiftsnivået for annen offentlig fremføring av ikke-vernede lydopptak”, jf. forutsetningen i kongelig resolusjon 2. oktober 2001. I forhold til de bruksområder hvor det ennå ikke er kommet til enighet om vederlagets størrelse, er spørsmålet forelagt nemnd etter åndsverkloven § 35 første ledd, og det er på denne måte ventet at vederlagsnivået også på disse områder vil være fastsatt innen 1. januar 2004.

2. Merknader til endringsforslaget

Avgiftsberegningsmetode ved kringkasting av ikke-vernet lydopptak ble fastsatt ved forskriftsendring 21. desember 2001, jf. også departementets høringsbrev av 30. oktober samme år. Avgiftens størrelse fastsettes etter forskriften § 4, og knyttes gjennom denne bestemmelse til vederlaget for offentlig framføring av lydopptak vernet etter åndsverkloven, jf. første ledd andre og tredje punktum:

”Vederlaget til Gramo etter åndsverkloven § 45b for det enkelte beregningsområde for kringkasting av vernede lydopptak deles på den prosentvise andelen vernede lydopptak. Deretter multipliseres dette beløpet med den prosentvise andelen ikke-vernede lydopptak.”

Departementet foreslår at den samme avgiftsberegningsmetode gjøres gjeldende også ved annen offentlig framføring av ikke-vernet lydopptak, og betegnelsen ”kringkasting” foreslås således gjennomgående erstattet med ”offentlig framføring”.

Begrepet ”beregningsområde” i forskriften § 4 første ledd vil på samme måte ikke lenger bare relatere seg til områder innen kringkasting, men til offentlig framføring generelt: I overnattings- og serveringssteder, diskoteker m.v.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskriften gjennomfører lov 23. juni 2000 nr. 52 hva gjelder endringer i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. Endringen vil i prinsippet medføre økte kostnader for de som framfører ikke-vernede lydopptak offentlig.

På den annen side vil det i administrativt henseende bli enklere for brukerne ved at de nå skal betale for all fremføring av lydopptak, og derfor slipper å beregne andelen vernede/ikke-vernede opptak.

Fondets inntekter vil avhenge av størrelsen på andelen ikke-vernede lydopptak som er gjenstand for offentlig framføring.

Etter utkastet til forskrift skal styret i Fond for utøvende kunstnere innkreve avgiften til fondet. Etter avtale mellom fondet og Gramo, vil Gramo gjøre dette på vegne av fondet, jf. føringer i Ot.prp. nr. 15 (1999-2000) og Innst. 0. nr. 67 (1999-2000) om at brukerne kun skal behøve å forholde seg til en innkrevingsinstans.

4. Høringsfrist m.m.

Høringsfristen er 21. november 2003. Vi gjør oppmerksom på at vi av tidsmessige grunner dessverre ikke har anledning til å gi utsatt høringsfrist. Høringsutkastet er også lagt ut på Odin:

http://www.dep.no/kkd/norsk/aktuelt/hoeringssaker/paa_hoering/index-b-n-a.html

Vi oppfordrer høringsinstansene til å forelegge høringsnotatet for instanser som ikke er oppført på vedlagte høringsliste, men som bør gis anledning til å uttale seg.

Departementet ber om at høringsuttalelser i tillegg til vanlig brev blir sendt elektronisk til følgende adresse: postmottak@kkd.dep.no

Med hilsen

Bengt O. Hermansen e.f.
avdelingsdirektør

Tore Magnus Bruaset
førstekonsulent

I

I forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift 21. desember 2001 nr. 1559 om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven

§ 4 (med tilhørende overskrifter) skal lyde:

Avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven (ikke-vernede lydopptak)

§ 4.Avgift for offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak
Avgift for offentlig framføring av ikke-vernede lydopptak skal beregnes slik:

Vederlaget til Gramo etter åndsverkloven § 45b for det enkelte beregningsområde for offentlig framføring av vernede lydopptak deles på den prosentvise andelen vernede lydopptak. Deretter multipliseres dette beløpet med den prosentvise andelen ikke-vernede lydopptak.

Før endelig beregning av avgiften foreligger kan styret i avgiftsåret forlodds innkreve inntil 75% av antatt avgift. Antatt avgift beregnes på grunnlag av opplysninger om framføring av lydopptak i en viss periode for beregningsområdet, eller ved beregning av avgiften etter første ledd på grunnlag av siste års beregnede vederlag for beregningsområdet.

II

Forskriften her trer i kraft 1. januar 2004.

Abelia

ABMU (arkiv/bibliotek/museum)

Akademikerne

Annonsørforeningen

Antipiratgruppen i Norge

Bildende Kunstneres Hjelpefond

BONO-Billedkunst opphavsrett i Norge

Den Norske Advokatforening

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den Norske Forleggerforening

Den norske UNESCO-kommisjonen

Departementene og statsministerens kontor

Det norske komponistfond

El- og IT-forbundet

Elektro- og ElektronikkBransjen

Elektronisk Forpost Norge

Fond for lyd og bilde

Fond for utøvende kunstnere

FONO, Foreningen norske plateselskaper

Forbundet Frie Fotografer

Forum for IT-næringene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grafill - Norske grafiske designere og illustratører

GRAMART

GRAMO

Handel- og Servicenæringens hovedorg.

IFPI Norge

IKT-Norge

Immaterialrettsutvalget

Institutt for medievitenskap

Kommunenes Sentralformund

Kopinor

Landsforeningen norske malere

Landsorganisasjonen

LINO- skribentenes klareringstjeneste

Mediebedriftenes Landsforening

Musikernes fellesorganisasjon

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalgalleriet

NAViO

NetCom GSM AS

Nettforum

NOPA

Nordisk Copyright Bureau (NCB)

Norges Blindeforbund

Norges Fotografforbund

Norges Juristforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norsk Artistforbund

Norsk Bibliotekforening

Norsk Billedhoggerforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

Norsk film- og tv-produsenters forening

Norsk filmfond

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Norsk Forbund for Fjernundervisning

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Forening for Industriens Patentingeniører (NIP)

Norsk forening for jus og edb

Norsk Forening for opphavsrett

Norsk Forskerforbund

Norsk Journalistlag

Norsk kabel-TV forbund

Norsk komponistforening

Norsk Kritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalradioforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Norsk musikkforleggerforening

Norsk Operasangerforbund

Norsk Oversetterforening

Norsk Presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk Revyforfatter-forening

Norsk rikskringkasting

Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Skuespillerforbund

Norsk spill- og multimedia importørforening

Norsk språkråd

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk ukepresse

Norsk videogramforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske AV-sentralers landsforbund

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, NBU

Norske Bildebyråers Forening

Norske Billedkunstnere

Norske Dansekunstnere

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Filmregissører

Norske Grafikere

Norske Industridesignere

Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer

Norske Kunsthåndverkere

Norske Reklamefotografer

Norske Scenografer

NORWACO

Ny Musikks Komponistgruppe

Næringslivets hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge AS

Regjeringsadvokaten

Riksarkivet

Riksbibliotektjenesten

Rikskonsertene

Riksteatret

Riksutstillinger

Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Samisk Kunstnerråd

Statens bibliotektilsyn

Styret for industriell rettsvern

Tegnerforbundet

Teknologiforeningens Landsforening

Telenor ASA

TONO

TV 2 AS

TVNorge AS

UBON, c/o advokatfirmaet Lassen & Ricard

Unge Kunstneres Samfund

UPC Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund