Høring - utkast til endringer i forskrift 27. februar 2001 nr. 221 om angreskjema - finansielle tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:
RAMMER

Forslag til endring i forskrift 27. februar 2001 om angreskjema


Forslag til endring i forskrift 27. februar 2001 om angreskjema

I

I forskrift 27. februar 2001 om angreskjema foreslås således følgende endringer:

I § 1 første ledd strykes annet punktum. Det gjelder ikke ved salg av finansielle tjenester.

I § 2 første ledd føyes til en ny bokstav d) som foreslås å lyde:

  1. Ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av finansielle tjenester benyttes skjema D.

II

Endringen trer i kraft……2006.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Datatilsynet

Eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Finansieringsselskapenes Forening

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Forsikringsklagekontoret

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Markedsføringsforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Sparebankforeningen

Verdipapirsentralen