Høring- Utkast til endringer i lov om foretakspensjon

Resultat: Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) Om lov om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1433 FM PØE

23.5.2000

Vedlagt følger rapport om "Årlig kjøp av ferdig betalt alderspensjon" datert 23. mai 2000. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av professor Erling Selvig.

Utkastet er utformet som tillegg til vedtatte lov om foretakspensjon, og har som hensikt å åpne for:

  • Investeringsvalg for foretaket innenfor ytelsesbasert foretakspensjon (fastlagt pensjon og variabel premie).
  • Opprettelse av forsikringsordning med innskuddssikret alderspensjon (fastlagt premie og variabel pensjon). Innskuddssikret alderspensjon kan etter utkastet opprettes i vanlige livsforsikringsselskaper eller pensjonskasser, eller med investeringsvalg for foretak eller medlem i fondsforsikringsselskap.

Finansdepartementet ber om merknader innen 1. august 2000. Det bes om at høringsmerknader på mer enn to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg