Høring - Utkast til endringer i petroleumsforskriften-Subsidiært ansvar for disponeringsforpliktelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2012

Vår ref.:

Utkast til endringer i petroleumsforskriften – Subsidiært ansvar for disponeringsforpliktelser - Høring

Olje- og energidepartementet presenterer i vedlagte høringsnotat forslag til endringer i petroleumsforskriften.

Ved lovendring i 2009 ble det innført en ny bestemmelse om tidligere rettighetshavers subsidiære ansvar for disponeringsforpliktelser jf. Lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 5-3. Det er behov for enkelte presiseringer knyttet til omfang og utstrekning av denne forpliktelsen. På denne bakgrunn har departementet utarbeidet utkast til enkelte endringer i petroleumsforskriften som klargjør hva ansvaret nærmere omfatter, når overdragelsestidspunktet inntrer og når mislighold kan konstateres slik at det subsidiære ansvaret inntrer. Endringene og bakgrunnen for dem er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

Olje- og energidepartementet ber om merknader innen 31. januar 2012.

Dette høringsbrevet med vedlegg er også lagt ut på departementets hjemmeside: www.oed.dep.no

Med hilsen


Ole Anders Lindseth (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                     Caroline Pernille Ellingsen Hustad
                                                                     seniorrådgiver

Adresseliste:

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og sosialdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for naturforskning
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Sametinget
Sjøfartsdirektoratet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Statens kartverk
Statens strålevern
Statnett SF
Datatilsynet
Gassnova SF
Lyse Energi AS
Statkraft
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akvaplan NIVA
4Sea Energy AS
A/S Norske Shell
Agora Oil & Gas
Altinex Oil Norway AS
Bayerngas Norge AS
BG Norge AS
BP Norge AS
Bridge Energy AS
Centrica Resources Norge AS
Chevron Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Core Energy AS
Dana Petroleum Norway AS
Det norske oljeselskap ASA
Dong E&P Norge AS
E&P Holding AS
E.ON Ruhrgas Norge AS
Edison International SpA Norway Branch
Eni Norge AS
Enterprise Oil Norge AS
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS
Faroe Petroleum Norge AS
Fortis Petroleum Norway AS
Front Exploration AS
GDF Suez E&P Norge AS
Hess Norge AS
Idemitsu Petroleum Norge AS
LOTOS Exploration and Production Norge AS
Lundin Norway AS
Maersk Oil Norway AS
Maersk Oil PL 018 C Norway AS
Marathon Petroleum Norge AS
Nexen Exploration Norge AS
Noreco ASA
Norpipe
Norsea Gas AS
Norske AEDC AS
North Energy AS
OMV (Norge) AS
Petoro AS
PGNiG Norway AS
Premier Oil Norge AS
Repsol Exploration Norge AS
Rocksource ASA
RWE Dea Norge AS
Skagen 44 AS
Skeie Energy AS
Spring Energy Norway AS
Statoil Petroleum AS
Suncor Energy Norge AS
Svenska Petroleum Exploration AS
Talisman Energy Norge AS
Total E&P Norge AS
Valiant Petroleum Norge AS
VNG Norge AS
Wintershall Norge ASA
Kunnskapsparken i Harstad
NIFES
NILU
NIVA
NODE
Norut Tromsø
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Petro Arctic
Probarents AS
SINTEF petroleumsforskning AS
Vest-Finmark regionråd
Forum for utvikling og miljø
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og ungdom
Norges miljøvernforbund
Norges naturvernforbund
Sabima

Til toppen