Høring - utkast til endringer i skattelovgivningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2856 SA HES/HKT

9.6.1999

Høring – utkast til endringer i skattelovgivningen

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i konsernbidragsordningen og i reglene om formuesverdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer, samt enkelte andre endringer i skattelovgivningen.

Alle vurderinger i høringsnotatet er foreløpige, og utfallet av høringen avventes før endelig standpunkt tas. Departementet ønsker kommentarer både til vurderinger, løsninger og utkast til lovtekst.

Høringsfristen er satt til 18. august 1999.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Bjørn Tingvold

avdelingsdirektør

Vedlegg