Høring - utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder.

Høringsfrist 30. september 2002.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2590 FMA JOE

03.07.2002

Vedlagt følger kopi av Skattedirektoratets utkast til forskrift om bokføring og inntekstlegitimasjon for serveringssteder.

Utkast til forskrift om registrering og dokumentasjon av kontantomsetning i serveringssteder har vært på høring tidligere ved Finansdepartementets brev av 26. august 1998. Høringsuttalelsene den gang var i det vesentlige positive.

I stedet for å fastsette en egen forskrift for serveringssteder valgte departementet å innarbeide forskriften i en mer generell forskrift av 6. mai 1999 nr. 544 om regnskapssystem, registrering, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Sistnevnte forskrift ble vedtatt som en forskrift til kapittel 2 i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven av 1998).

Regnskapsloven av 1998 ble satt i kraft 1. januar 1999. Imidlertid fulgte det av lovens § 9-2 annet punktum at regnskapspliktige frem til 1. januar 2001 kunne velge å benytte reglene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger (bokføring) i lov 13. mai 1977 nr. 35 med forskrifter i stedet for reglene i lovens kapittel 2. Ved lov 21. desember 2000 nr. 1098 ble denne adgangen til å benytte reglene i og i medhold av regnskapsloven av 1977 utvidet til å gjelde inntil videre.

Skattedirektoratet har i brev til departementet pekt på at det er et særskilt behov for nye og klare regler for serveringssteder. Behovet for nye regler er begrunnet i erfaringer fra kontrollarbeid som ifølge Skattedirektoratet viser at store deler av denne bransjen har mangelfulle regnskap som fører til skatte- og avgiftsunndragelse. Dette fører til skatte- og avgiftsunndragelser og ulike konkurransevilkår for aktørene i denne bransjen.

Departementet har merket seg at bestemmelsen i utkastets § 2-1 er vidt formulert ved at den omfatter alle som driver serveringssted der det foregår servering av øl, vin eller brennevin og hvor forholdene ligger til rette for at forbudet kan skje på stedet. Det gjøres oppmerksom på at departementet vil vurdere å innta en presisering i bestemmelsen for å synliggjøre at bestemmelsen på samme måte som hjemmelslovene bare omfatter slik virksomhet som drives i næring, jf. lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift og lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning.

Det bes om høringsinstansenes merknader innen mandag 30. september 2002. Uttalelser på mer en side bes oversendt også i elektronisk form.

Med hilsen

Øystein Løining e.f.
avdelingsdirektør

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg