Høring - Utkast til forskrift om endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell

Høringsfrist 15. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:
Høringsinstanser

Deres ref:

Vår ref: 02/05746 HRA/RH

Dato: 15.03.2004

HØRING - utkast til endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell

Helsedepartementet sender med dette på høring utkast til endring i forskrift 21. desember 2000 nr. 1379 om lisens til helsepersonell. Det er i forskriftens kapittel 2 om lisens til helsepersonell over 75 år det er foreslått endringer.

Det bes om eventuelle merknader til forslaget innen 15. juni 2004 til:

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Høringsuttalelsene kan også sendes elektronisk til: rh@hd.dep.no

Vi ber om at forslaget forelegges underliggende etater o.a. etter behov.

 

 

Vedlegg

Med hilsen

Kari Sønderland e.f
ekspedisjonssjef

Ragna Hirsch
seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
BFI, NITO
Datatilsynet
Departementene
Den Norske Jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Helseansattes Yrkesforbund
Helsetilsynet i fylkene
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/ sos. fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landsforeningen av psykiatriske sykepleiere
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legemiddelindustriforeningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt råd for spesialistutdanning
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Kommuneforbund (KS)
Norsk ortopedisk forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Vernepleierforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Omnia Sykehuset AS
Pasientskadenemnda
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Røde Kors Klinikken
Sosial- og helsedirektoratet
Spesial Helse Senteret
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)