Høring - Utkast til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter

Høringsfrist: 5. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Vår ref

Dato

03/3829

05.12.2003

Høring – Utkast til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirregistre for finansielle instrumenter. Notatet og utkastet er utarbeidet av Kredittilsynet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 5. mars 2004. Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse hege.dahl@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM