Høring - Utkast til forskrift om konkurs hos innhaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2003

Vår ref.: 2002/17

Fiskeridepartementet tar sikte på å fastsette forskrift om konkurs hos innehaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven.

Forskriften har til hensikt å klargjøre oppdrettslovens bestemmelser knyttet til konkurs hos innehaver av konsesjon gitt i medhold av loven samt å endre nåværende praksis ved konkurs hos innehaver av slik konsesjon.

Nåværende praksis følger av Fiskeridepartementets instruks til Fiskeridirektoratet av 18. oktober 1996. Instruksen fastslår at konsesjon som bortfaller som en følge av konkurs skal tilbakeføres til departementet og således ikke retildeles fortløpende til den som måtte ønske å kjøpe anlegget for videre drift. Etter departementets vurdering antas praksisen å skape en ubalanse i forholdet mellom kredittyter og debitor ved at kredittyter ser seg avskåret fra å slå debitor konkurs og på denne måte få inndrevet sitt krav uten at konkursboets normalt vesentligste aktivum, konsesjonen faller bort. Forskriftsutkastet gir derfor den som utpekes av boet større forutberegnlighet for å få konsesjonen retildelt til seg såfremt denne oppfyller vilkårene i oppdrettsloven. Det antas at dette vil bidra til å bedre forutberegnligheten for de som yter kreditt til oppdrettsvirksomheter og derigjennom bedre kredittilgangen til oppdrettsnæringen. Det presiseres imidlertid at fiskerimyndighetene fortsatt kan avslå søknad om retildeling der det er hjemmel for dette i lov eller forskrift. Som eksempel kan det her vises til situasjonen der søker grovt eller gjentatte ganger har overtrådt oppdrettsloven, jfr. oppdrettsloven § 24 andre ledd.

En sentral avveining ved utformingen av utkastet har vært hensynet om å sikre oppdrettsnæringens langsiktige finansieringsbehov ved å skape forutberegnlighet for retildeling sett i forhold til å binde offentlig myndighetsutøvelse ved å oppstille en plikt for fiskerimyndighetene til å retildele konsesjoner etter konkurs. Departmentet har i utkastet lagt til grunn en bindende formulering, ref. utkastets §§ 5 og 6 ” skal retildele”. Departementet har imidlertid også vurdert en mindre bindende formulering. Det bes om at høringsinstansene spesielt vurderer hensiktsmessigheten av den formulering som er foreslått på dette punkt.

Da det kun er tildeling av konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret som er antallsbegrenset gjelder utkastets bestemmelser om retildeling kun denne type konsesjoner. For øvrige typer konsesjon vil erverver som ønsker å kjøpe anlegg etter en konkurs kunne søke om ny konsesjon. Behovet for retildeling er således ikke det samme. Dersom det på sikt skulle vise seg at tildeling av andre typer konsesjoner blir begrenset vil departementet vurdere om også konkurs hos innehaver av slike former for konsesjon skal omfattes av forskriftens bestemmelser om retildeling.

Forskriften gir boet eller den boet abandonerer anlegget til tre forsøk på å finne en erverver. Dersom det ikke er mulig å finne en erverver som kan godkjennes av Fiskerdirektoratet på tre forsøk regnes virksomheten for uomsettelig. I et slikt tilfelle vil konsesjonen gå tilbake til departementet.

Forskriften oppstiller en frist på fire virkedager for Fiskeridirektoratet til å få behandlet søknad om midlertidig konsesjon. Fristen oppstilles for at det skal være mulig å innhente midlertidig konsesjon før konsesjonen bortfaller (to uker etter konkursåpning).

Til forskjell fra dagens praksis oppstilles det i forskriften intet forbud mot eller krav om tillatelse for å sette ut nytt materiale i anlegget i perioden det drives med midlertidig konsesjon. Hensikten med dette er at boet eller den boet abandonerer til selv skal kunne vurdere hvorvidt det vil sette ut nytt materiale i anlegget under den midlertidige driften og således kunne selge virksomheten som et ”going concern”

For øvrig vises til vedlagte forskriftsutkast med merknader.

Frist for kommentarer settes til 1. april 2003.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

 

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Utkast til forskrift

Fastsatt av Fiskeridepartementet den ……. med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 13, jf. §§ 1,3,4,6,7,8 og 14.

§ 1. Formål

Forskriften skal bidra til at oppdrettsnæringen får en balansert og bærekraftig utvikling som en lønnsom og livskraftig distriktsnæring.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for konkurs hos innehaver av tillatelse etter lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.(konsesjon).

Paragrafene 5 og 6 gjelder kun for konkurs hos innehaver av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret.

§ 3. Bortfall av konsesjon ved konkurs

Konkurs hos innehaver av konsesjon medfører at konsesjonen bortfaller. Konsesjonen bortfaller to uker etter konkursåpningen.

§ 4. Midlertidig konsesjon

Boet eller den boet abandonerer anlegget til kan få midlertidig konsesjon av Fiskeridirektoratet til drift av oppdrettsvirksomheten for en nærmere bestemt tidsperiode såfremt vilkårene etter oppdrettsloven er oppfylt.

Midlertidig konsesjon kan gis for maksimalt ett år. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi midlertidig konsesjon utover denne tiden.

Fiskeridirektoratet plikter å behandle fullstendig søknad om midlertidig konsesjon innen fire virkedager regnet fra søknaden kom frem.

§ 5. Retildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret etter konkurs

Fiskeridirektoratet skal retildele konsesjon til den konkursboet innstiller på såfremt denne oppfyller vilkårene etter oppdrettsloven.

Fiskeridirektoratet kan stille vilkår for retildeling.

Boet kan innstille maksimalt tre ganger på ny konsesjonsinnehaver. Konsesjonen går deretter tilbake til Fiskeridepartementet hvis den ikke er retildelt.

Likestilt med boet er den boet har abandonert anlegget til.

§ 6. Retildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret gitt i medholdav forskrift om tildeling av konsesjon for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann av 21. juni 2002 og forskrift om tildeling av konsesjon for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken i Tysfjord kommune av 21. juni 2002 (tildelingsforskriftene for 2002).

Der innehaver av konsesjon som er tildelt i medhold av tildelingsforskriftene for 2002 går konkurs, skal Fiskeridirektoratet retildele konsesjon til den boet innstiller på såfremt dette ikke vil være i strid med vilkårene i oppdrettsloven og forutsetningene for den opprinnelige tildelingen.

Fiskeridirektoratet kan stille vilkår for retildeling.

Boet kan innstille maksimalt tre ganger på ny konsesjonsinnehaver. Konsesjonen går deretter tilbake til Fiskeridepartementet hvis den ikke er retildelt.

Likestilt med boet er den boet har abandonert anlegget til.

§ 7. Gebyr

For søknad om midlertidig konsesjon skal det ikke betales gebyr.

For søknad om retildeling skal det betales et gebyr på kr. 8000, jf. forskrift om innkrevning av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet § 2 andre ledd.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

 

Merknader til forskrift om konkurs hos innehaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven.

Til § 1 Formål

Bestemmelsens ordlyd er endret noe i forhold til formålbestemmelsen i oppdrettslovens § 1. Endringen er rent språklig og innebærer ingen realitetsendring.

Forskriften presiserer oppdrettslovens bestemmelser om konkurs i virksomheter som innehar konsesjon gitt i medhold av loven.

Videre endres nåværende praksis hvor konkurs hos innehaver av konsesjon for laks og ørret medførte at konsesjonen skulle tilbakeføres til Fiskeridepartementet og således ikke retildeles løpende til den som ønsket å kjøpe anlegget for videre drift. Nåværende praksis antas å skape en ubalanse i forholdet mellom kredittyter og debitor ved at kredittyter ser seg avskåret fra å slå debitor konkurs og på denne måte få inndrevet sitt krav uten at boets normalt vesentligste aktivum, konsesjonen faller bort. Forskriften gir derfor den som utpekes av boet større forutberegnlighet for å få konsesjonen retildelt til seg såfremt denne oppfyller vilkårene i oppdrettsloven. Endringen antas å bedre forutberegnligheten for de som yter kreditt til oppdrettsvirksomheter og derigjennom bedre kredittilgangen til oppdrettsnæringen.

Til § 2 Virkeområde

Forskriften gjelder konkurs hos innehaver av tillatelse etter oppdrettsloven. Oppdrettsloven benytter tildels begrepet ”tillatelse” om retten til å drive oppdrett. I denne forskrift benyttes konsekvent begrepet ”konsesjon”. Begrepet er valgt da dette antas å være i samsvar med den begrepsbruk som er vanlig i næringen og nyere regelverk.

Da det kun er tildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret som er antallsbegrenset, gjelder forskriftens bestemmelser om retildeling etter konkurs kun denne type konsesjoner. For øvrige typer konsesjon vil erverver som ønsker å kjøpe anlegget for videre drift kunne søke om ny konsesjon. Behovet for retildeling er således ikke det samme.

Til § 3 Bortfall av konsesjon ved konkurs

Konsesjon bortfaller etter bestemmelsen to uker etter konkursåpning hos konsesjonsinnehaver. Dette fordi boet vil ha behov for en viss tid etter konkursåpningen til å skaffe seg oversikt over boet, ta stilling til en eventuelt abandonering og til å få innhentet midlertidig konsesjon fra Fiskeridirektoratet.

Til § 4 Midlertidig konsesjon

Drift av oppdrettsanlegg forutsetter etter oppdrettsloven § 3 første ledd konsesjon. For videre drift av anlegget etter konkurs er det derfor en forutsetning at boet eller den boet abandonerer anlegget til, innhenter midlertidig konsesjon før konsesjonen bortfaller, dvs. innen utløpet av to uker etter konkursåpningen, jf. forskriften § 3.

Fiskeridirektoratet gis i bestemmelsen kompetanse til å gi slik midlertidig konsesjon. Med Fiskeridirektoratet i denne forskrift menes Fiskeridirektoratet sentralt.

Midlertidig konsesjon skal gis såfremt søker dokumenterer at driften av konsesjonen vil skje i regi av en kompetent driftsansvarlig (jf. oppdrettsloven § 6 tredje ledd nr. 3) og forvaltningen finner det sannsynlig at driften ikke vil skje i strid med oppdrettsloven og forskrifter gitt i medhold av denne. Det forutsettes at midlertidig konsesjon skal være kurant å få.

Fiskeridirektoratet har en frist på fire virkedager til å behandle søknad om midlertidig konsesjon. Fristen regnes fra fullstendig søknad kom frem. Fire-dagers fristen oppstilles for at boet skal kunne innhente midlertidig konsesjon før konsesjonen bortfaller etter forskriften § 3.

Dersom boet oversitter fristen er videre drift av oppdrettsvirksomheten ulovlig. I et slikt tilfelle vil fiskerimyndighetene kunne gi pålegg om opphør av virksomhet og fjerning av anlegg, samt ilegge tvangsmulkt dersom fristene overskrides, jf. tvangsforskriften §§ 1, 2 og § 3 første ledd litra b).

Midlertidig konsesjon forutsettes gitt for maksimalt ett år.

Fiskeridirektoratet gis imidlertid kompetanse til å dispensere fra maksimaltiden. Det forutsettes at dispensasjonsadgangen skal praktiseres strengt. Et aktuelt grunnlag til å dispensere fra ettårsfristen, kan være at den som i utgangspunktet utnevnes av boet ikke blir godkjent av Fiskeridirektoratet og at det således er behov for forlenget tid til å finne en ny erverver.

I motsetning til tidligere oppstilles det i forskriften ingen begrensning på adgangen til å sette ut nytt materiale under den midlertidige driften, herunder sette ut nytt materiale i et tomt anlegg. Bakgrunnen for endringen er at boet eller den boet abandonerer anlegget til, selv skal kunne vurdere hvorvidt det vil sette ut nytt materiale under den midlertidige driften og således kunne selge virksomheten som et ”going concern”. Retildeling av konsesjon vil som hovedregel skje innen ett år og boet eller den boet har abandonert anlegget til kan dermed uansett ikke drive oppdrettsvirksomheten lenger enn det.

Til § 5 Retildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret etter konkurs

Etter bestemmelsen har den boet innstiller på, en stor grad av sikkerhet for retildeling av konsesjonen, der denne ellers oppfyller de krav som stilles til innehaver av slik konsesjon etter oppdrettsloven. I dette ligger at søker dokumenterer at driften av konsesjonen vil skje i regi av en kompetent driftsansvarlig (jf. oppdrettsloven § 6 tredje ledd nr. 3) og forvaltningen finner det sannsynlig at driften ikke vil skje i strid med oppdrettsloven og forskrifter gitt i medhold av denne.

Bestemmelsen innebærer en endring i forhold til den praksis som er blitt fulgt til nå hvor konsesjonen ved konkurs gikk tilbake til departementet. Hensikten med å gi erverver større sikkerhet for retildeling er å skape forutberegnlighet i forhold til at den verdi konsesjonen representerer ved konkurs vil tilfalle boet og således kunne tjene til dekning av loddeiernes, dvs. kreditorenes krav. En slik regulering antas å ville bedre kredittilgangen til næringen.

Det følger av alminnelige rettskildeprinsipper at fiskerimyndighetene fortsatt kan avslå søknad om retildeling etter denne forskrift der det er hjemmel for dette i lov eller annen forskrift. Som eksempel kan det her vises til situasjonen der søker grovt eller gjentatte ganger har overtrådt oppdrettsloven, jfr. oppdrettsloven § 24 andre ledd. Et annet alternativ kan være at søker ved å få retildelt konsesjonen etter konkurs vil oppnå kontroll over et samlet konsesjonsvolum utover de terskelvedier som oppstilles i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret § 5.

Forskriften § 5 andre ledd til fjerde ledd er identisk med § 6 andre ledd til fjerde ledd. På disse punkter vises derfor til merknadene under § 6.

Til § 6 Retildeling av konsesjon til oppdrett av matfisk av laks og ørret gitt i medhold av forskrift om tildeling av konsesjon for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann av 21. juni 2002 og forskrift om tildeling av konsesjon for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann til Musken i Tysfjord kommune av 21. juni 2002 (tildelingsforskriftene for 2002)

For konsesjoner tildelt i medhold av tildelingsforskriftene for 2002, gjelder innenfor henholdsvis en 10 og 12 års periode, særlige regler om godkjennelse for frivillig overdragelse av disse konsesjonene. For at det ikke skal være mulig å omgå reglene ved å slå innehaver av konsesjonen konkurs er det nødvendig med en særskilt regulering for disse tilfeller. For konsesjoner gitt i medhold av disse tildelingsforskriftene gjelder derfor at det innenfor perioden med særlige omsetningsbegrensninger, skal legges til grunn en lik vurdering ved søknad om retildeling etter konkurs som for søknad om frivillig overdragelse av slike konsesjoner.

Det følger av alminnelige rettskildeprinsipper at fiskerimyndighetene fortsatt kan avslå søknad om retildeling etter denne forskrift der det er hjemmel for dette i lov eller annen forskrift. Som eksempel kan det her vises til situasjonen der søker grovt eller gjentatte ganger har overtrådt oppdrettsloven, jfr. oppdrettsloven § 24 andre ledd. Et annet alternativ kan være at søker ved å få retildelt konsesjonen etter konkurs vil oppnå kontroll over et samlet konsesjonsvolum utover de terskelvedier som oppstilles i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret § 5.

Ved retildelingen har Fiskeridirektoratet anledning til å stille samme vilkår som ved tildeling av nye konsesjoner.

Der Fiskeridirektoratet likevel ikke finner å kunne retildele konsesjonen skal boet innstille en ny erverver som skal underlegges den samme form for prøving.

Boet eller den boet utnevner kan maksimalt innstille på ny konsesjonsinnehaver tre ganger per konsesjon. Dersom Fiskeridirektoratet ikke finner å kunne retildele konsesjonen/ene til noen av disse skal konsesjonen tilbakeføres til departementet. Ved eventuell senere tildeling av en slik konsesjon fastsetter departementet om det skal tas vederlag for denne. Eventuelt vederlag vil i et slikt tilfelle tilfalle statskassen.

Der oppdrettsanlegget er abandonert til en panthaver er det denne som innstiller en erverver.

Til § 7 Gebyr

For søknad om midlertidig konsesjon vil det ikke bli tatt gebyr.

For søknader om retildeling av konsesjon vil det i medhold av gebyrforskriften § 2 andre ledd bli tatt et gebyr på kr. 8.000,- for behandling av søknad. Gebyret skal innbetales samtidig med at søknad sendes inn. Manglende innbetaling av gebyr vil innebære at søknaden ikke blir behandlet.

Til § 8 Ikraftredelse

Forskriften vil tre i kraft fra den dato den fastsettes.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Landbruksdepartementet

LO industri

Miljøverndepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensingstilsyn

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Sparebankforeningen