Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Utkast til forskrift om konkurs hos innhaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. april 2003.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref 2002/17

Dato

Høring - Utkast til forskrift om konkurs hos innhaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven.

Fiskeridepartementet tar sikte på å fastsette forskrift om konkurs hos innehaver av konsesjon i medhold av oppdrettsloven.

Forskriften har til hensikt å klargjøre oppdrettslovens bestemmelser knyttet til konkurs hos innehaver av konsesjon gitt i medhold av loven samt å endre nåværende praksis ved konkurs hos innehaver av slik konsesjon.

Nåværende praksis følger av Fiskeridepartementets instruks til Fiskeridirektoratet av 18. oktober 1996. Instruksen fastslår at konsesjon som bortfaller som en følge av konkurs skal tilbakeføres til departementet og således ikke retildeles fortløpende til den som måtte ønske å kjøpe anlegget for videre drift. Etter departementets vurdering antas praksisen å skape en ubalanse i forholdet mellom kredittyter og debitor ved at kredittyter ser seg avskåret fra å slå debitor konkurs og på denne måte få inndrevet sitt krav uten at konkursboets normalt vesentligste aktivum, konsesjonen faller bort. Forskriftsutkastet gir derfor den som utpekes av boet større forutberegnlighet for å få konsesjonen retildelt til seg såfremt denne oppfyller vilkårene i oppdrettsloven. Det antas at dette vil bidra til å bedre forutberegnligheten for de som yter kreditt til oppdrettsvirksomheter og derigjennom bedre kredittilgangen til oppdrettsnæringen. Det presiseres imidlertid at fiskerimyndighetene fortsatt kan avslå søknad om retildeling der det er hjemmel for dette i lov eller forskrift. Som eksempel kan det her vises til situasjonen der søker grovt eller gjentatte ganger har overtrådt oppdrettsloven, jfr. oppdrettsloven § 24 andre ledd.

En sentral avveining ved utformingen av utkastet har vært hensynet om å sikre oppdrettsnæringens langsiktige finansieringsbehov ved å skape forutberegnlighet for retildeling sett i forhold til å binde offentlig myndighetsutøvelse ved å oppstille en plikt for fiskerimyndighetene til å retildele konsesjoner etter konkurs. Departmentet har i utkastet lagt til grunn en bindende formulering, ref. utkastets §§ 5 og 6 ” skal retildele”. Departementet har imidlertid også vurdert en mindre bindende formulering. Det bes om at høringsinstansene spesielt vurderer hensiktsmessigheten av den formulering som er foreslått på dette punkt.

Da det kun er tildeling av konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret som er antallsbegrenset gjelder utkastets bestemmelser om retildeling kun denne type konsesjoner. For øvrige typer konsesjon vil erverver som ønsker å kjøpe anlegg etter en konkurs kunne søke om ny konsesjon. Behovet for retildeling er således ikke det samme. Dersom det på sikt skulle vise seg at tildeling av andre typer konsesjoner blir begrenset vil departementet vurdere om også konkurs hos innehaver av slike former for konsesjon skal omfattes av forskriftens bestemmelser om retildeling.

Forskriften gir boet eller den boet abandonerer anlegget til tre forsøk på å finne en erverver. Dersom det ikke er mulig å finne en erverver som kan godkjennes av Fiskerdirektoratet på tre forsøk regnes virksomheten for uomsettelig. I et slikt tilfelle vil konsesjonen gå tilbake til departementet.

Forskriften oppstiller en frist på fire virkedager for Fiskeridirektoratet til å få behandlet søknad om midlertidig konsesjon. Fristen oppstilles for at det skal være mulig å innhente midlertidig konsesjon før konsesjonen bortfaller (to uker etter konkursåpning).

Til forskjell fra dagens praksis oppstilles det i forskriften intet forbud mot eller krav om tillatelse for å sette ut nytt materiale i anlegget i perioden det drives med midlertidig konsesjon. Hensikten med dette er at boet eller den boet abandonerer til selv skal kunne vurdere hvorvidt det vil sette ut nytt materiale i anlegget under den midlertidige driften og således kunne selge virksomheten som et ”going concern”

For øvrig vises til vedlagte forskriftsutkast med merknader.

Frist for kommentarer settes til 1. april 2003.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Landbruksdepartementet

LO industri

Miljøverndepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Handelshøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensingstilsyn

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Sparebankforeningen

Til toppen