Høring - utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet - NYTEK

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003

Vår ref.: 2002/894

Bakgrunn

I St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav, karakteriseres rømming sammen med lakselus som den største miljøutfordringer knyttet til havbruksnæringen i dag. Rømming fra oppdrettsanlegg har til nå hovedsakelig vært et problem knyttet til anlegg for laks og ørret. I tråd med utviklingen av norsk havbruksnæring hvor oppdrett av stadig nye arter igangsettes, vil rømming også fra slike anlegg kunne representere et miljøproblem.

Nåværende krav til teknisk standard for oppdrettsanlegg følger av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 16 første ledd hvor det heter: ” Anlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal ha forsvarlig teknisk standard”. På bakgrunn av det betydelige antallet rømmingstilfeller fra norske oppdrettsanlegg hvert år, ser Fiskeridepartementet behov for mer presise krav til teknisk standard for slike anlegg. Fiskeridepartementet tar derfor sikte på å fastsette forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet - NYTEK. Forskriften har til hensikt å begrense rømming fra anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard og vedlikehold av flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter i slike anlegg.

Forskriftsutkastet skiller mellom anlegg som etableres etter forskriftens ikrafttredelse, dvs. etter 01.01.2004 (nye anlegg) og anlegg som allerede var etablert på dette tidspunkt. Anlegg som bestilles før forskriften trer i kraft og som leveres innen seks måneder etter dette, omfattes av reguleringen for anlegg som var etablert før forskriftens ikrafttredelse.

Særlig om pr NS 9415

Sentralt i forslaget er en nyutviklet Norsk Standard, pr NS: 9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og drift. I det følgende pr NS 9415. Standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt standardiseringskomité hvor foruten fiskeri- og miljøvernmyndighetene, oppdrettsnæringen selv, utstyrleverandører, konsulenter og andre ressurspersoner har deltatt.

Standarden beskriver krav til fysisk utforming av flytende oppdrettsanlegg, herunder beregnings- og konstruksjonsregler for slike anlegg samt hvordan fysisk utforming skal kunne dokumenteres. Kravene til fysisk utforming omfatter krav til alle hovedkomponenter et anlegg består av, det vil si not, fortøyning, flytekrage, flåte/lekter og eventuelt ekstrautstyr. I tillegg oppstilles krav til funksjonalitet etter at hovedkomponentene er satt sammen til et komplett oppdrettsanlegg. Videre beskrives krav til plassering av komplett anlegg og hovedkomponenter til slike anlegg ut fra naturtilstanden på den gitte lokaliteten. Det stilles også krav til hvordan et anlegg skal vedlikeholdes for å oppnå maksimal rømningssikkerhet samt dokumentasjon av dette vedlikeholdet.

Krav til lokalitetsklassifisering for alle oppdrettslokaliteter

I pr NS 9415 oppstilles et system for klassifisering av oppdrettslokaliteter i forhold til de miljøkreftene (miljølaster) anlegg på lokaliteten vil bli utsatt for. Forskriftsutkastet oppstiller krav om at lokaliteter som skal anvendes til oppdrettsvirksomhet skal klassifiseres i dette systemet (lokalitetsklassifisering). Lokalitetsklassifisering skal foretas av kompetent organ på bakgrunn av innhentet dokumentasjon om lokaliteten. Kravet om å foreta lokalitetsklassifisering gjelder både nye lokaliteter og lokaliteter som allerede var i bruk før forskriftens ikrafttredelse.

Krav til nye anlegg fra 01.01.2004 - produktsertifisering

Det oppstilles krav om at nye anlegg må være produktsertifisert i henhold til pr NS 9415. Produktsertifiseringen skal forestås av akkrediterte sertifiseringsorgan. Produktsertifisering innebærer en uavhengig tredjepartvurdering av anlegget i forhold til standardens krav. At sertifiseringsorganet er akkreditert gir myndighetene en sikkerhet for at organet har nødvendig kompetanse og utstyr for å utføre denne vurderingen samt et tilfredsstillende kvalitetssystem og metodebeskrivelser (arbeidsprosedyrer). Produktsertifiseringen skal angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan brukes på. Likestilt med produktsertifisering i henhold til pr NS 9415 er sertifisering i henhold til tilsvarende internasjonal standard.

Krav til anlegg etablert før forskriftens ikrafttredelse - dugelighetsbevis

For anlegg som allerede er etablert ved forskriftens ikrafttredelse oppstilles en egen ordning. Ordningen innebærer at eier av slike anlegg innen 01.01.2006 må innhente dugelighetsbevis for videre bruk av anlegget. Dugelighetsbevis utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan etter en teknisk gjennomgang av anlegget på lokaliteten/ene det skal benyttes på. Ved vurderingen av om dugelighetsbevis kan utstedes, skal inspeksjonsorganet ta utgangspunkt i de tekniske krav som oppstilles for nye anlegg i pr NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard. Det oppstilles imidlertid ikke samme krav til dokumentasjon som ved produktsertifisering. Dugelighetsbeviset skal angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan nyttes på. Dugelighetsbevis må fornyes hvert tredje år og representerer dermed en utgift for eier av slike anlegg. Da det ikke oppstilles noe tilsvarende krav for nye anlegg antar Fiskeridepartementet at dette vil virke som et incentiv til å komme over på ny ordning. Ordningen med dugelighetsbevis er en overgangsordning fram til 2012 hvor alle anlegg må være produktsertifisert.

Fiskeridirektoratet gis mulighet til å dispensere fra fristen for å innhente dugelighetsbevis frem til 01.01.2008. Dispensasjonsadgangen er gitt på bakgrunn av en viss usikkerhet knyttet til om de inspeksjonsorganer som skal forestå utstedelsen av dugelighetsbevisene vil rekke å foreta inspeksjon hos samtlige etablerte anlegg innen 01.01.2006. Dispensasjonsadgangen gjelder kun anlegg som driver med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem fordi disse anleggene gjennom miljøsertifiseringen allerede har demonstrert at de har fokus på miljøproblematikk. I samme periode kan Fiskeridirektoratet etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ. Slik godkjennelse kan kun gis der søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil bli vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser er nærmere beskrevet i vedlagte:

For øvrig vises det til vedlagte forskriftsutkast med merknader.

Frist for kommentarer settes til 23. juni 2003.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

 

Jan-Erik Sverre
førstekonsulent

Utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet

Fastsatt av Fiskeridepartementet den ……. med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 16

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.1 Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense rømming fra flytende oppdrettsanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på slike anlegg, samt forsvarlig drift og vedlikehold av anleggene.

§ 1.2 Virkeområde

Forskriften gjelder for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som nyttes til oppdrettsvirksomhet i medhold av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven).

Anlegg til oppdrett av skalldyr er ikke omfattet av forskriften.

§ 1.3. Definisjoner

A) Med oppdrettsvirksomhet i denne forskrift menes fôring eller behandling av fisk, herunder oppbevaring av levende fisk i ventemerder i tilknytning til slakteri m.v. i medhold av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

B) Med produktsertifisering i denne forskrift menes sertifisering fra et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til nasjonal eller internasjonal standard.

C) Med akkreditert sertifiseringsorgan i denne forskrift menes sertifiseringsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som har undertegnet de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse.

D ) Med akkreditert inspeksjonsorgan i denne forskrift menes inspeksjonsorgan som er akkreditert av Norsk Akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som har undertegnet

de relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse.

E) Med kompetent organ menes i denne forskrift organ som kan dokumentere å ha relevant faglig kompetanse samt uavhengighet.

F ) Med flytende oppdrettsanlegg i denne forskrift menes installasjon som flyter, innbefattet installasjon som er nedsenkbar, og der fisk fôres og/eller behandles.

G) Med hovedkomponenter i denne forskrift menes flytekrage, flåte/lekter, not og fortøyning.

H) Med nye anlegg i denne forskrift menes oppdrettsanlegg som utplasseres på lokalitet etter 01.01.2004.

I) Med dugelighetsbevis i denne forskrift menes en bekreftelse fra akkreditert inspeksjonsorgan om at et oppdrettsanlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet holder et forsvarlig teknisk nivå.

Kapittel 2. Krav til sertifiserings- og inspeksjonsorgan

§ 2.1Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorganet skal tilfredstille kravene i NS-EN 45011 utgave 2 - Generelle krav til organer som har systemer for produktsertifisering. (ISO/IEC Guide 65)

§ 2.2Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan

Inspeksjonsorganet skal tilfredstille kravene i NS-EN 45004 - Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner. Inspeksjonsorganet skal være type A organ.

§ 2.3 Krav til kompetent organ

Kompetent organ skal kunne dokumentere relevant faglig kompetanse og skal fremlegg skriftelig dokumentasjon på dette til oppdragsgiver. Organet skal i tillegg være uavhengig av oppdragsgiver.

Kapittel 3. Lokalitetsklassifisering

§ 3.1 Lokalitetsklassifisering

Lokalitet som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal være klassifisert i henhold til de lokalitetsklasser som oppstilles i pr NS 9415.

Lokalitetsklassifisering skal foretas av kompetent organ.

Lokalitetsklassifisering omfatter ikke innhenting av grunnlagsdokumentasjon til klassifiseringen.

Kapittel 4. Krav til nye anlegg

§ 4.1 Krav om produktsertifiserte oppdrettsanlegg

Flytende oppdrettsanlegg som tas i bruk i oppdrettsvirksomhet må være produktsertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til pr NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard.

§ 4.2 Brukerhåndbok

Leverandør av oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som skal nyttes til oppdrettsvirksomhet plikter å levere en brukerhåndbok for anlegget/komponenten. Brukerhåndboken skal være i samsvar med de krav som oppstilles i pr NS 9415.

§ 4.3 Montering

Montering av flytende oppdrettsanlegg på lokalitet skal skje i samsvar med de krav og prosedyrer som oppstilles i brukerhåndboken for anlegget og komponentene.

Det samme gjelder uskiftning av hovedkomponenter i slike anlegg.

§ 4.4 Særlig om fortøyning

Leverandør av fortøyning skal være sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan.

Kapittel 5. Krav til anlegg som er etablert før forskriftens ikrafttredelse.

§ 5.1 Krav om dugelighetsbevis

Eier av oppdrettsanlegg som var utplassert på lokalitet før forskriftens ikrafttredelse skal innen 01.01.2006 kunne dokumentere forsvarlig teknisk standard på anlegget gjennom oppnådd dugelighetsbevis.

Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad dispensere fra tidsfristen der eier av anlegget kan dokumentere at driften skjer med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem.

Før dugelighetsbevis utstedes skal de lokaliteter anlegget nyttes på lokalitetsklassifiseres av kompetent organ.

Dugelighetsbeviset skal angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan nyttes på.

Dugelighetsbeviset skal utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan. Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ såfremt søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil være vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ.

Dugelighetsbevis utstedes for maksimalt 3 år av gangen og maksimalt frem til 01.01.2012.

§ 5.2 Endring på anlegg som innehar dugelighetsbevis

Dersom det skjer en vesentlig endring på anlegg som innehar dugelighetsbevis skal nytt dugelighetsbevis innhentes.

Dersom hovedkomponenter skiftes ut i anlegg som innehar dugelighetsbevis skal kun produktsertifiserte hovedkomponenter monteres inn i anlegget.

Kapittel 6. Vedlikehold m.v.

§ 6.1 Vedlikehold av nye oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal vedlikeholdes i samsvar med de krav som oppstilles i brukerhåndbok fra leverandør av anlegget/ komponentene.

§ 6.2 Vedlikehold av oppdrettsanlegg som har dugelighetsbevis

Eier av anlegg som innehar dugelighetsbevis plikter å utføre nødvendig vedlikehold av dette slik at den tekniske standarden ikke reduseres vesentlig i forhold til standarden på tidspunktet for utstedelsen av beviset.

Der hovedkomponenter er skiftet ut med produktsertifiserte hovedkomponenter skal vedlikehold av disse skje i samsvar med de krav til vedlikehold som er oppstilt i brukerhåndbok for komponentene.

§ 6.3 Særskilt krav til not

Reparasjon av not må skje på verksted som er sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan for dette.

Kapittel 7. Diverse bestemmelser

§ 7.1 Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra forskriften.

§ 7.2 Særlig om anlegg og hovedkomponenter som er bestilt før forskriftens ikrafttredelse og som leveres etter denne.

Anlegg og hovedkomponenter som ikke er produktsertifisert og som er bestilt fra leverandør før forskriftens ikrafttredelse og som leveres innen seks måneder etter denne dato kan utplasseres på lokalitet. Slike anlegg omfattes av forskriftens kapittel 5.

§ 7.3Særlig om anlegg og hovedkomponenter som er utplassert før forskriftens ikrafttredelse og som blir produktsertifisert etter denne dato.

Utplasserte anlegg som oppnår produktsertifisering etter forskriftens ikrafttredelse vil etter dette omfattes av bestemmelsene i forskriftens kapittel 4.

Kapittel 8. Ikrafttredelse m.v.

RAMMER

§ 8.1 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2004.

Merknader til utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet.

Innledning

Forskriften innfører nye krav til teknisk standard, NYTEK. NYTEK oppstiller krav om forhåndsklassifisering av lokaliteter som skal nyttes til oppdrettsvirksomhet samt krav om at nye oppdrettsanlegg som tas i bruk i oppdrettsvirksomhet må være produktsertifiserte. Produktsertifiseringen skal foretas av akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til pr NS: 9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og drift, eller tilsvarende internasjonal standard.

For flytende oppdrettsanlegg som er etablert før forskriftens ikrafttredelse oppstilles krav om dugelighetsbevis innen 01.01.2006. Før dugelighetsbevis utstedes må lokaliteten/ene anlegget drives på lokalitetsklassifiseres. Dugelighetsbevis utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan etter en teknisk gjennomgang av anlegget på lokaliteten/ene. Ordningen med dugelighetsbevis er en overgangsordning som gjelder frem til 01.01.2012. Etter denne dato må alle oppdrettsanlegg i drift være produktsertifisert.

Foruten krav til teknisk standard på anlegg og komponenter oppstilles krav til vedlikehold, herunder ettersyn av slike anlegg/ komponenter.

Til kapittel 1 Innledende bestemmelser

Til § 1.1 Formål

Formålet med denne forskriften er å begrense rømming fra anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard, drift og vedlikehold på flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter i slike anlegg.

Til § 1.2 Virkeområde

Forskriften gjelder flytende oppdrettsanlegg, herunder oppbevaring av levende fisk i ventemerder i tilknytning til slakteri.

Oppdrettsanlegg på land omfattes ikke av forskriften. Det samme gjelder anlegg for oppdrett av skalldyr.

Til kapittel 2. Krav til sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan.

Til § 2.1 Krav til akkrediterte sertifiseringsorgan.

Akkrediterte sertifiseringsorgan må tilfredstille kravene i NS-EN 450011 utgave 2 og inneha gyldig akkreditering fra Norsk Akkreditering.

Til §2.2 Krav til akkrediterte inspeksjonsorgan.

Akkrediterte sertifiseringsorgan må tilfredstille kravene i NS-EN 45004 og inneha gyldig akkreditering fra Norsk Akkreditering. Det oppstilles krav om at inspeksjonsorganet må være type A organ. Med type A organ menes at inspeksjonsorganet er en uavhengig tredjepart.

Til § 2.3 Krav til kompetent organ

Kompetent organ etter forskriften må kunne dokumentere å ha relevant faglig kompetanse til å kunne utføre de aktuelle tjenester. Aktuell kompetanse kan være formell teknisk utdannelse eventuelt relevant erfaring. Skriftelig dokumentasjon slik kompetanse skal fremlegges for oppdragsgiver før oppdrag iverksettes.

Organet skal i tillegg være uavhengig av oppdragsgiver. Med uavhengighet menes her at organet ikke kan være helt eller delvis eiet av oppdragsgiver.

Til kapittel 3. Lokalitetsklassifisering

Til § 3.1 Krav om lokalitetsklassifisering

Det oppstilles et krav om at alle lokaliteter som tas i bruk til oppdrettsvirksomhet skal klassifiseres ut i fra de miljølaster (krefter/belastninger) anlegg på lokaliteten vil kunne utsettes for.

Lokalitetsklassifiseringen skal skje i henhold til det klassifiseringssystem som oppstilles i pr NS 9415.

Lokalitetsklassifiseringen skal foretas av kompetent person/organ.

Da lokalitetsklassifiseringen ikke omfatter innhenting av underlagsdokumentasjon kan dette gjøres av andre enn organet som utfører selve lokalitetsklassifiseringen. Et eksempel kan her være eier selv.

Til kapittel 4. Krav til nye anlegg

Til § 4.1 Krav om produktsertifiserte oppdrettsanlegg.

Bestemmelsen oppstiller et krav om at kun produktsertifiserte oppdrettsanlegg og hovedkomponenter kan tas i bruk i oppdrettsvirksomhet. Bestemmelsen innebærer at nye flytende oppdrettsanlegg som tas i bruk i oppdrettsvirksomhet må være godkjent av akkreditert sertifiseringsorgan til bruk på den lokalitetskategori den skal utplasseres på.

Til § 4.2 Krav om brukerhåndbok

Det oppstilles som krav til leverandør av produktsertifisert oppdrettsanlegg eller hovedkomponent til slike anlegg at denne vedlegger en brukerhåndbok for anlegget/komponenten. Brukerhåndboken skal oppfylle de krav til brukerhåndbok som oppstilles i pr NS 9415.

De krav til vedlikehold og egenkontroll som oppstilles i brukerhåndboken angir de konkrete krav til eiers vedlikehold og egenkontroll av anlegget/ hovedkomponenten.

Til § 4.3 Krav til montering av flytende oppdrettsanlegg

For å sikre at anlegget monteres riktig på lokaliteten oppstilles det som krav til monteringen at denne skjer i samsvar med de krav til montering som oppstilles i brukerhåndboken til utstyret.

Til § 4.4 Særlig om fortøyning

Da det er av avgjørende betydning for et oppdrettsanleggs tekniske standard at utforming, produksjon og utlegging av fortøyning foretas fagmessig, oppstilles det særlige krav til produsent av fortøyning.

Kun produsenter som er sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan for dette kan utforme og levere fortøyning til oppdrettsanlegg. Eier av anlegg plikter å legge ut fortøyning i samsvar med de krav som oppstilles fra produsent i brukerhåndboken.

Til kapittel 5. Krav til anlegg som er etablert før forskriftens ikrafttredelse

Til § 5.1 Krav om dugelighetsbevis

For anlegg som var utplassert på lokalitet før forskriftens ikrafttredelse oppstilles krav om at det skal kunne dokumenteres forsvarlig teknisk standard på disse gjennom oppnådd dugelighetsbevis innen 01.01.2006.

Anlegg som etter 01.01.06 ikke har oppnådd dugelighetsbevis kan ikke nyttes til oppdrettsvirksomhet. Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi dispensasjon fra denne tidsfristen for anlegg der eier kan dokumentere at driften skjer med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem. Slik dispensasjon kan ikke gis etter 01.01.2008. Etter denne dato må således oppdrettsanlegg enten være produktsertifisert eller ha dugelighetsbevis.

Dugelighetsbevis kan kun utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan etter en teknisk gjennomgang av anlegget på lokalitet/ene det er utplassert på. I tillegg til selve anlegget i sjøen kan dugelighetsbeviset omfatte allerede innkjøpt utstyr som ikke er montert inn i anlegget. Ved vurderingen av om dugelighetsbevis kan utstedes, skal inspeksjonsorganet ta utgangspunkt i de tekniske krav som oppstilles for nye anlegg i pr NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard. Det oppstilles imidlertid ikke samme krav til dokumentasjon som ved produktsertifisering. Inspeksjonsorganet plikter ved gjennomgangen å foreta de tekniske undersøkelser som etter en faglig vurdering må anses nødvendige for å kunne avgi et dugelighetsbevis, herunder ta notpose på land for inspeksjon. Dugelighetsbeviset skal angi hvilke lokalitetskategorier beviset gjelder for og som anlegget dermed kan nyttes på.

Fiskeridirektoratet kan frem til 01.01.2008 etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ såfremt søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil være vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ. Det forutsettes her at det skal skje en reell prøvelse av slike søknader. Den klare hovedregel er at dugelighetsbevis skal utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan. Det er således først der det vil være vesentlig dyrere å benytte et akkreditert inspeksjonsorgan det kan åpnes for at kompetent organ kan foreta inspeksjonen. Aktuelle tilfeller hvor det kan gis slik tillatelse er dersom markedet for inspeksjonsorganer ikke fungerer og prisene på slike tjenester derfor ligger vesentlig over det som må anses rimelig for å få utført disse. Tilsvarende vil gjelde dersom de aktuelle inspeksjonsorganer som finnes ikke har kapasitet til å foreta inspeksjoner innen de fastsatte frister. Det presiseres at adgangen til å få slik godkjennelse er snever.

Dugelighetsbevis kan utstedes for maksimalt tre år av gangen. Dugelighetsbevis kan kun utstedes fram til 01.01.2012. Etter denne dato skal alle oppdrettsanlegg i drift være produktsertifiserte anlegg.

Til § 5.2 Endring på anlegg som innehar dugelighetsbevis

Der hovedkomponenter skiftes ut i anlegg som har dugelighetsbevis kan kun produktsertifiserte komponenter benyttes. Ved slik endring skal nytt dugelighetsbevis innhentes. Det samme gjelder ved annen vesentlig endring på anlegget. Med vesentlig endring menes uskifting av hovedkomponenter og/eller annet utstyr eller annen påvirkning som endrer miljølastene på anlegget.

Det kreves ikke nytt dugelighetsbevis ved normalt vedlikehold, herunder uskiftning av deler av anlegg med tilsvarende deler. Det samme gjelder uskifting av allerede innkjøpt utstyr som ikke er montert inn i anlegget og som inspeksjonsorganet vurderte ved utstedelsen av dugelighetsbeviset.

Kapittel 6 Vedlikehold m.v

Til § 6.1 Vedlikehold av nye anlegg

Leverandør av produktsertifisert oppdrettsanlegg og hovedkomponenter plikter å levere en brukerhåndbok til anlegget/komponentene. I brukerhåndboken skal det fremgå hvordan anlegget/komponentene skal vedlikeholdes, herunder hvilke krav til egenkontroll som kreves. Eier av anlegget plikter å utføre det i brukerhåndboken foreskrevne vedlikehold og egenkontroll.

Til § 6.2 Vedlikehold av anlegg som har dugelighetsbevis

For anlegg som har dugelighetsbevis finnes normalt ikke brukerhåndbok. Eier plikter likevel å utføre nødvendig vedlikehold slik at den tekniske standard på anlegget ikke forringes vesentlig i forhold til den tekniske standarden på tidspunktet for utstedelsen av dugelighetsbeviset.

Der hovedkomponenter er skiftet ut med produktsertifiserte komponenter vil det finnes en brukerhåndbok som beskriver nødvendig vedlikehold for komponenten. Eier plikter i slike tilfelle å vedlikeholde komponenten i samsvar med de krav som oppstilles i brukerhåndboken.

Til § 6.3 Særskilt krav til not

Reparasjon av not skal kun skje på verksted som er sertifisert av akkreditert sertifiseringsorgan. Med reparasjon av not i denne forskrift menes reparasjon som utføres etter en gjennomgang, inspeksjon og prøving av hele noten. Lokale og midlertidige utbedringer som er nødvendig for å hindre tap av fisk mens noten er i bruk, anses ikke som reparasjon.

Kapittel 7. Diverse bestemmelser

Til § 7.1 Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet gis i bestemmelsen adgang til i særlige tilfeller dispensere fra forskriften. Det forutsettes at dispensasjonsadgangen skal praktiseres strengt.

Til § 7.2 Særlig om anlegg og hovedkomponenter som er bestilt før forskriftens ikrafttredelse og som leveres etter denne dato.

Anlegg som ikke er produktsertifisert og som er bestilt fra leverandør før forskriftens ikrafttredelse vil i en overgangsperiode på 6 måneder etter forskriften trer i kraft, likevel kunne utplasseres på lokalitet. I slike tilfeller vil anlegget omfattes av bestemmelsene i forskriftens kapittel 5, dvs. dugelighetsordningen og må dermed bla. innhente nytt dugelighetsbevis hvert tredje år.

Til § 7.3 Særlig om anlegg og hovedkomponenter som er utplassert før forskriftens ikrafttredelse og som blir produktsertifisert etter denne dato.

Utplasserte anlegg som oppnår produktsertifisering etter forskriftens ikrafttredelse vil etter dette omfattes av bestemmelsene i forskriftens kapittel 4.

Kapittel 8. Ikrafttredelse m.v.

Til § 8.1 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2004.

 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Bellona

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Landbruksdepartementet

LO industri

Miljøverndepartementet

Norsk Allmennstandardisering

Norsk Akkreditering

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Naturvernforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensingstilsyn

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Sparebankforeningen

Utenriksdepartementet

WWF - Norge