Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet - NYTEK

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 23. juni 2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref
2002/894

Dato

Bakgrunn

I St. meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav, karakteriseres rømming sammen med lakselus som den største miljøutfordringer knyttet til havbruksnæringen i dag. Rømming fra oppdrettsanlegg har til nå hovedsakelig vært et problem knyttet til anlegg for laks og ørret. I tråd med utviklingen av norsk havbruksnæring hvor oppdrett av stadig nye arter igangsettes, vil rømming også fra slike anlegg kunne representere et miljøproblem.

Nåværende krav til teknisk standard for oppdrettsanlegg følger av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 16 første ledd hvor det heter: ” Anlegg som nyttes til oppdrettsvirksomhet skal ha forsvarlig teknisk standard”. På bakgrunn av det betydelige antallet rømmingstilfeller fra norske oppdrettsanlegg hvert år, ser Fiskeridepartementet behov for mer presise krav til teknisk standard for slike anlegg. Fiskeridepartementet tar derfor sikte på å fastsette forskrift om krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet - NYTEK. Forskriften har til hensikt å begrense rømming fra anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard og vedlikehold av flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter i slike anlegg.

Forskriftsutkastet skiller mellom anlegg som etableres etter forskriftens ikrafttredelse, dvs. etter 01.01.2004 (nye anlegg) og anlegg som allerede var etablert på dette tidspunkt. Anlegg som bestilles før forskriften trer i kraft og som leveres innen seks måneder etter dette, omfattes av reguleringen for anlegg som var etablert før forskriftens ikrafttredelse.

Særlig om pr NS 9415

Sentralt i forslaget er en nyutviklet Norsk Standard, pr NS: 9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, produksjon, installasjon og drift. I det følgende pr NS 9415. Standarden er utarbeidet av en bredt sammensatt standardiseringskomité hvor foruten fiskeri- og miljøvernmyndighetene, oppdrettsnæringen selv, utstyrleverandører, konsulenter og andre ressurspersoner har deltatt.

Standarden beskriver krav til fysisk utforming av flytende oppdrettsanlegg, herunder beregnings- og konstruksjonsregler for slike anlegg samt hvordan fysisk utforming skal kunne dokumenteres. Kravene til fysisk utforming omfatter krav til alle hovedkomponenter et anlegg består av, det vil si not, fortøyning, flytekrage, flåte/lekter og eventuelt ekstrautstyr. I tillegg oppstilles krav til funksjonalitet etter at hovedkomponentene er satt sammen til et komplett oppdrettsanlegg. Videre beskrives krav til plassering av komplett anlegg og hovedkomponenter til slike anlegg ut fra naturtilstanden på den gitte lokaliteten. Det stilles også krav til hvordan et anlegg skal vedlikeholdes for å oppnå maksimal rømningssikkerhet samt dokumentasjon av dette vedlikeholdet.

Krav til lokalitetsklassifisering for alle oppdrettslokaliteter

I pr NS 9415 oppstilles et system for klassifisering av oppdrettslokaliteter i forhold til de miljøkreftene (miljølaster) anlegg på lokaliteten vil bli utsatt for. Forskriftsutkastet oppstiller krav om at lokaliteter som skal anvendes til oppdrettsvirksomhet skal klassifiseres i dette systemet (lokalitetsklassifisering). Lokalitetsklassifisering skal foretas av kompetent organ på bakgrunn av innhentet dokumentasjon om lokaliteten. Kravet om å foreta lokalitetsklassifisering gjelder både nye lokaliteter og lokaliteter som allerede var i bruk før forskriftens ikrafttredelse.

Krav til nye anlegg fra 01.01.2004 - produktsertifisering

Det oppstilles krav om at nye anlegg må være produktsertifisert i henhold til pr NS 9415. Produktsertifiseringen skal forestås av akkrediterte sertifiseringsorgan. Produktsertifisering innebærer en uavhengig tredjepartvurdering av anlegget i forhold til standardens krav. At sertifiseringsorganet er akkreditert gir myndighetene en sikkerhet for at organet har nødvendig kompetanse og utstyr for å utføre denne vurderingen samt et tilfredsstillende kvalitetssystem og metodebeskrivelser (arbeidsprosedyrer). Produktsertifiseringen skal angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan brukes på. Likestilt med produktsertifisering i henhold til pr NS 9415 er sertifisering i henhold til tilsvarende internasjonal standard.

Krav til anlegg etablert før forskriftens ikrafttredelse - dugelighetsbevis

For anlegg som allerede er etablert ved forskriftens ikrafttredelse oppstilles en egen ordning. Ordningen innebærer at eier av slike anlegg innen 01.01.2006 må innhente dugelighetsbevis for videre bruk av anlegget. Dugelighetsbevis utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan etter en teknisk gjennomgang av anlegget på lokaliteten/ene det skal benyttes på. Ved vurderingen av om dugelighetsbevis kan utstedes, skal inspeksjonsorganet ta utgangspunkt i de tekniske krav som oppstilles for nye anlegg i pr NS 9415 eller tilsvarende internasjonal standard. Det oppstilles imidlertid ikke samme krav til dokumentasjon som ved produktsertifisering. Dugelighetsbeviset skal angi hvilke lokalitetsklasser anlegget kan nyttes på. Dugelighetsbevis må fornyes hvert tredje år og representerer dermed en utgift for eier av slike anlegg. Da det ikke oppstilles noe tilsvarende krav for nye anlegg antar Fiskeridepartementet at dette vil virke som et incentiv til å komme over på ny ordning. Ordningen med dugelighetsbevis er en overgangsordning fram til 2012 hvor alle anlegg må være produktsertifisert.

Fiskeridirektoratet gis mulighet til å dispensere fra fristen for å innhente dugelighetsbevis frem til 01.01.2008. Dispensasjonsadgangen er gitt på bakgrunn av en viss usikkerhet knyttet til om de inspeksjonsorganer som skal forestå utstedelsen av dugelighetsbevisene vil rekke å foreta inspeksjon hos samtlige etablerte anlegg innen 01.01.2006. Dispensasjonsadgangen gjelder kun anlegg som driver med gyldig sertifisering etter internasjonalt godkjent miljøstyringssystem fordi disse anleggene gjennom miljøsertifiseringen allerede har demonstrert at de har fokus på miljøproblematikk. I samme periode kan Fiskeridirektoratet etter søknad godkjenne at dugelighetsbevis utstedes av kompetent organ. Slik godkjennelse kan kun gis der søker kan sannsynliggjøre at bruk av akkreditert inspeksjonsorgan vil bli vesentlig dyrere enn bruk av kompetent organ.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser er nærmere beskrevet i vedlagte:

For øvrig vises det til vedlagte forskriftsutkast med merknader.

Frist for kommentarer settes til 23. juni 2003.

Det bes om at høringskommentarene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Jan-Erik Sverre
førstekonsulent

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Bellona

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Landbruksdepartementet

LO industri

Miljøverndepartementet

Norsk Allmennstandardisering

Norsk Akkreditering

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Naturvernforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensingstilsyn

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Sparebankforeningen

Utenriksdepartementet

WWF - Norge

Til toppen