Høring — Utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende på Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.07.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500141-/MHK

04.05.05

Høring – Utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard

Miljøverndepartementet legger med dette fram høringsnotat og utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard. Fastsetting av et miljøgebyr for reisende til Svalbard er omtalt i statsbudsjettet under omtalen av Svalbards miljøvernfond, jf St.prp nr 1 (2004-2005). Miljøverndepartementet utarbeidet sommeren 2004 en skisse til en gebyrordning som ble lagt fram for berørte instanser. Hensikten var komme i dialog med disse på et tidlig tidspunkt. Tilbakemeldingene viste at de fleste var positive til prinsippet om å innføre et miljøgebyr for de reisende til Svalbard som skulle brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å verne miljøet. 25. januar 2005 sendte Miljøverndepartementet ut et informasjonsbrev om arbeidet med gebyr for tilreisende til berørte offentlige organer, organisasjoner og reiselivsbedrifter, både norske og utenlandske.

Svalbardmiljøloven har i § 78 en hjemmel til å gi forskrift om at den som besøker Svalbard skal betale et gebyr. Miljøverndepartementet fremmer med dette forslag om at innføres et miljøgebyr ved reiser til Svalbards landområder. Plikten til å betale vil i samsvar med svalbardmiljøloven ikke gjelde reiser som foretas av fastboende. Det foreslås i tillegg at det ikke skal betales gebyr når reisen skjer i forbindelse med studier eller arbeid. Formålet med gebyret er å muliggjøre aktive informasjons- og skjøtselstiltak i tråd med Regjeringens overordnete mål for ivaretagelsen av Svalbards særegne villmarksmiljø, og skal sett fra turistenes side, fungere som betaling for en positiv gjenytelse. Forslaget er i samsvar med prinsippet om at miljøpåvirker skal betale som er et viktig prinsipp i Regjeringens miljøpolitikk. Prinsippet har solid internasjonal bakgrunn, og er lovfestet bl.a. i svalbardmiljøloven § 9. Et miljøgebyr vil i betydelig grad komme både miljøet og turistnæringen til gode ved at det unike Svalbardmiljøet som opplevelsesressurs og tiltrekningskraft beskyttes, og ved at turistenes opplevelse av naturmiljøet øker.

Gjennom miljøgebyret er de tilreisende med på å ta vare på Svalbards unike villmarksområder og kulturminner. Inntektene fra miljøgebyret skal gå inn i Svalbard miljøvernfond. Fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å verne miljøet.

Departementet forbereder nå iverksettelsen av fondet, og foreslår at miljøgebyret trer i kraft 1. januar 2006.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift om miljøgebyr for reisende til Svalbard. Vi ber om at høringsinstansene forelegger saken for underordnede instanser som ikke står på høringslisten, så langt det er hensiktsmessig for å opplyse saken. Evt. merknader må være oss i hende senest innen 4. juli 2005.

Med hilsen

Tore Ising (e.f.)
avdelingsdirektør

Marie Helene Korsvoll
rådgiver

Departementene

Direktoratet for naturforvaltning

Norsk Polarinstitutt

Riksantikvaren

Kartverket

Sjøfartsdirektoratet

Kystverket

Økokrim

Norges geologiske undersøkelser

Norges Forskningsråd

Sysselmannen på Svalbard

Longyearbyen Lokalstyre

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Trust Artikugol

Longyearbyen Arbeiderforening

Store Norskes pensjonistforening

Svalbard Samfunnsdrift

Kings Bay AS

Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard

Svalbard Reiselivsråd

Det norske Svalbardselskap

Svalbard Science Forum

UNIS - Universitetssenteret på Svalbard

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Oslo

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Det Norske Meteorologiske institutt

Innovasjon Norge

Datatilsynet

Reiselivbedriftenes landsforening

AECO – Association for Arctic Cruise Operators

Avinor

SASBraathens

Norwegian Air Shuttle

Flyselskapenes Landsforening

Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO

Den Norske Turistforening

Verdens Naturfond

Norges Naturvernforbund

Basecamp Spitsbergen AS

Spitsbergen Travel AS

Svalbard Wildlife Service AS

Spitsbergen Tours

Mary-Anns Polarrigg
v/ Mary-Ann Dahle

European Cruise Service
v/Morten Kinn

Master Mariner AB
v/Peter Burman

Esprit Grand Large
v/Pierre Lehuby

Rederi Odinsen
v/ Stig Odinsen

Sail and Adventure
v/Lars Dybing

Preregrine Shipping
v/Andrew Prossin

Pelagic Expeditions LTD
v/ Skip Novak

Latitude Oceane
v/Marie Couraud

Strømsholmen Sjøsportsenter
v/ Olav Magne Strømsholm

Polar Star Expedition
v/David Archibald

Escales Polaires
v/Bernard Audrezet

Pagan Expeditionen
v/ Reinhard Schmitz

69 Nord
v/Olivier Pitras

Oceanwide Expeditions
v/ Marlynda Elsgeest

Aurora Expeditions
v/Greg Mortimer

Origo Expedition
v/ Per Engwall

J. Martens
v/Ronny Devik

Challenge Business
v/ Jackie Bibby

Explorer Shipping Corp.
v/ Victoria Underwood-Wheatley

Polarexpe
v/Marie Foucard

Nox Polaris
v/Roger Zahl Ødegård

Tr Shipping
v/Paal Kjelsrud

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
v/Barbel Kramer

Lindblad Special Expeditions
v/Jessie Bells

Grieg Transport
v/Marit Trå Hernes

PolarQuest
v/ Katarina Salen

Henningsen Transport & Guiding
v/Hilde Henningsen

Spitsbergen Experience
v/Anton Trøen

Terra Nova Safaries
v/Jørn Elfar Fortun

Atalante Le Monde en marche
v/ Setphanie Laurain

Rene Corompt
BSES
v/ Ben Boddy

Svalbard Huskies
v/Niklas Gerhardsson

Himalaya Trekking
v/Paul Booslooper

Way up North
v/Stephen Fisher

Svalbard Nature
v/Pierre de Fijalkowski

Nordic Safari
v/Vidar Karlstad

TurnAround
v/Tønnes Thomstad

Mountain Treck
v/Arnold Heynen

Olympia Air travel
v/Matti Julin

Intertrek
v/Piet Boorsma

GNGL
v/Jean Luc Albouy

Svalbard villmarkssenter
v/Berit Hole Våtvik

Svalbard Reiser
v/Johan Sletten

Poli Arctici
v/Stefano Poli

Svalbard Snøscooterutleie AS
v/Jon Einar Lockert

Spitsbergen Navigation
v/Andreas Umbreit

Arctic Adventures
v/Jens Abild