Høring - utkast til forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2005

Gitt av Barne- og familiedepartementet xxxx med hjemmel i lov 18. desember 1981nr. 90 § 6 b annet ledd om merking av forbruksvarer m.v.

§ 1

Denne forskriften omfatter norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, EU-blomsten. Norsk ansvarlig organ er Stiftelsen Miljømerking i Norge.

§ 2

Det ansvarlige organ skal utføre de oppgaver som følger av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1980/2000 om et revidert fellesskapssystem for miljømerking, jf art. 14 i forordningen.

§ 3

Vurdering av søknader om miljømerket og beslutninger om tildeling av merket skal skje i samsvar med art. 7 i forordningen.

§ 4

Gebyrer for hhv. søknader om miljømerket, samsvarsvurderinger, og bruk av merket skal fastsettes i samsvar med Kommisjonsbeslutning 2000/728 av 10. november 2000 om søknads- og årsgebyrer for Fellesskapets miljømerke.

§ 5

Avtaler som inngås med godkjente søkere skal være i den form som fremgår av Kommisjonsbeslutning 2000/729 av 10. november 2000 om standardkontrakt for bruk av Fellesskapets miljømerke.

§ 6

Forskriften trer i kraft xxxxx 2006.


Høringsliste

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Prosessindustriens Landsforening

Statens institutt for forbruksforskning

Stiftelsen Miljømerking i Norge