Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2003

Vår ref.: -

Fiskeridepartementet tar i 2003 sikte på å dele ut 50 nye konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann. I tillegg er det besluttet å lyse ut på nytt de 10 konsesjonene som ble lyst ut i Finnmark i 2002 og 2003, slik at det totale antall konsesjoner som lyses ut i denne omgang er 60.

Vedlagt følger utkast til forskrift samt merknader om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann. Forskriftsutkastet tilsvarer i stor grad det regelverk som ble fastsatt 21. juni 2002 og som ble lagt til grunn ved tildeling av konsesjoner høsten 2002 og våren 2003.

Ved utformingen av kriterier for tildeling i denne runde, er det imidlertid også lagt vekt på å styrke oppdrettsnæringens konkurransekraft samt stimulere til innovasjon. Det åpnes derfor for å prioritere prosjekter som vil kunne bidra til ovennevnte, herunder gjennom deltakelse i utviklingsfellesskap, bruk av ny teknologi eller gjennom miljørettede tiltak med sikte på å bevare og videreutvikle Norges naturgitte konkurransefortrinn knyttet til rent havmiljø og bærekraftig produksjon.

Departementet foreslår også at det i denne konsesjonsrunden skal kunne vektlegges hvorvidt søker planlegger lokalisering av konsesjon til områder som er tilrettelagt for oppdrettsvirksomhet.

Fiskeridepartementet har videre foretatt enkelte presiseringer av hvordan forskriften skal praktiseres i utkastet til merknader. Endringene er ment både å være klargjørende for søker/fiskeriforvaltning i forhold til hvilke kriterier som vil kunne vektlegges.

Fiskeridepartementet tar sikte på å fastsette tildelingsforskriften i løpet av oktober 2003 slik at konsesjonstildeling kan finne sted i desember 2003. Frist for kommentarer settes derfor til 3. oktober 2003. Fiskeridepartementet har fattet vedtak om forkortet høring jf Utredningsinstruksen pkt. 1.3.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

 

Hans Jørgen Enger
førstekonsulent

Utkast til forskrift om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann

Fastsatt av Fiskeridepartementet … 2003 i medhold av §§ 3, 4, 5 og 6, jf. § 13 i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven)

Kapittel I Generelle bestemmelser

§ 1 Formål

Forskriften skal bidra til at oppdrett av laks og ørret skal få en balansert og bærekraftig utvikling som en lønnsom, konkurransedyktig og livskraftig distriktsnæring.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder for tildeling av 60 konsesjoner for oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjøvann, herunder 10 konsesjoner som tidligere er lyst ut i 2002 og 2003.

Kapittel II Fordeling og tildeling

§ 3 Fordeling av konsesjoner i inneværende tildelingsrunde

Ved denne tildelingsrunden skal følgende geografiske fordeling gjelde:

- 10 konsesjoner til Finnmark

- 7 konsesjoner til Troms

- 9 konsesjoner til Nordland

- 10 konsesjoner til Trøndelagsfylkene

- 5 konsesjoner til Møre- og Romsdal

- 13 konsesjoner til Sogn og Fjordane og Hordaland

- 6 konsesjoner til Rogaland/Skagerrakkysten

Konsesjoner som ikke tildeles ved første gangs utlysing vil senere kunne lyses ut uten den samme regionale fordelingen. Dette gjelder likevel ikke for konsesjoner som etter denne bestemmelsen er fordelt til Finnmark.

§ 4 Utlysing av konsesjoner

Fiskeridirektoratet foretar offentlig utlysing av konsesjonene, og denne skal blant annet inneholde:

 1. Opplysninger om hvilke av Fiskeridirektoratets regionkontor som vil behandle søknadene innenfor den enkelte region;
 2. søknadsfrist hvor det framgår at søknader innkommet til Fiskeridirektoratets regionkontorer etter søknadsfrist ikke vil bli behandlet;
 1. krav til søknad;
 2. vederlagets størrelse; og
 3. oppfordring til kvinner om å søke.

§ 5 Innhold i søknaden

Krav til søknadens innhold fastsettes av Fiskeridirektoratet ved utlysing. Fiskeridirektoratet kan i tillegg kreve de opplysninger fra søker som anses nødvendig for å behandle søknaden.

Søknaden skal inneholde:

 1. opplysninger som er relevante i forhold til tildelingskriteriene i § 6;
 2. investerings- og finansieringsplan, samt lånetilsagn der lånefinansiering er nødvendig;
 3. søkers eller driftsansvarliges akvakulturfaglige og økonomiske/administrative kvalifikasjoner;
 4. søkers eierskap knyttet til eksisterende konsesjoner for laks og ørret, samt eierinteresser i selskaper med slik konsesjon eller avtale med andre konsesjonsinnehavere om overtakelse av eierandeler;
 5. en nærmere angivelse av omsøkte lokaliteter, avstanden til andre lokaliteter, planstatus for lokaliseringsområdet, avstanden til vassdrag, avstanden til sikringssoner og avstanden til slakterier; og
 6. kvittering for innbetalt gebyr

Endringer i søknaden etter søknadsfristen anses som ny søknad og vil ikke bli behandlet.

§ 6 Tildeling

Tildeling av konsesjoner forestås av Fiskeridirektoratets regionkontorer. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

Det skal gis prioritet til de søkere som har det prosjekt som best antas å sikre utviklingen av oppdrettsnæringen. I denne forbindelse skal det legges vekt på:

 1. økonomisk evne til å gjennomføre det omsøkte prosjekt;
 2. styrke oppdrettsnæringens innovasjonsevne;
 3. økonomisk integrasjon med øvrig næringsvirksomhet i regionen;
 4. at den omsøkte virksomhet er planlagt lokalisert til områder der det er tilrettelagt for oppdrettsvirksomhet.

Kapittel III Vederlag og gebyr

§ 7 Vederlag

Ved tilsagn om konsesjon skal søker betale vederlag til statskassen. Vederlaget pr. konsesjon settes til 5 millioner kroner, med unntak av konsesjoner som blir lokalisert innenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark, der vederlaget pr. konsesjon settes til 4 millioner kroner.

Vederlag for konsesjon skal betales senest innen 1 – én – uke etter at tilsagnet er mottatt av søker. Tilsagnet bortfaller dersom vederlaget ikke er betalt innen denne fristen. Konsesjonsdokument vil først bli utstedt når vederlaget er betalt og omsøkte lokaliteter er klarert.

Dersom tilståelse av konsesjon omgjøres i forbindelse med klage, refunderes søkers vederlag. Vederlaget refunderes ikke ved eventuell senere inndragning av konsesjon på grunn av forhold som nevnt i oppdrettsloven §§ 11 og 24. Det samme gjelder dersom andre forhold gjør at konsesjonen taper sin verdi.

§ 8 Gebyr

For behandling av søknad som nevnt i denne forskrift, skal søker betale et gebyr på

kr 12.000,-. Kvittering for betalt gebyr leveres sammen med søknaden. Manglende innbetaling av gebyr medfører at søknaden ikke behandles.

Kapittel IV Avsluttende bestemmelser

§ 9 Tillatelse til overdragelse

Konsesjoner som tildeles etter denne forskrift kan ikke overdras uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet i en periode på 10 år etter tilsagn om konsesjon.

Fiskeridepartementet er klageinstans etter denne bestemmelsen.

§ 10 Vilkår

Konsesjoner skal drives i den regionen det er gitt tilsagn om i 10 år.

§ 11 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Utkast til merknader til forskrift om tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann

Til § 1 Formål

Ordlyden til denne bestemmelsen er endret noe i forhold til formålsbestemmelsen i oppdrettslovens § 1. Departementet ønsker med formuleringen å synliggjøre at man ved denne tildelingsrunden ønsker å bidra til å styrke næringens konkurransekraft.

Til § 2 Virkeområde

Forskriften gjelder tildeling av oppdrettskonsesjoner med 12.000 m 3> oppdrettsvolum, jf. forskrift om måling av volum i oppdrettsanlegg av 17. august 1989 nr 808. Av de 60 konsesjonene er 10 konsesjoner tidligere lyst ut i Finnmark henholdsvis høsten 2002 og våren 2003 uten at disse ble tildelt. De 10 konsesjonene øremerkes fortsatt Finnmark, men skal lyses ut og tildeles i henhold til denne forskrift.

Til § 3 Fordeling av konsesjoner i inneværende tildelingsrunde

Konsesjonene skal i denne runden deles ut innenfor den regionstrukturen som vil gjelde for Fiskeridirektoratet fra 1. januar 2004. De enkelte konsesjonene er fordelt innenfor disse regionene uten å være forhåndslokalisert til bestemte kommuner.

Hensikten med den løsningen som her er valgt er å bedre fleksibiliteten samt å bidra til å styrke konkurransekraften for søkere, for eksempel gjennom å gi bedre mulighet til samlokalisering på tvers av kommunegrensene. Etter at det er gitt tilsagn om konsesjon skal konsesjonene i utgangspunktet drives i den regionen det er gitt tilsagn om i 10 år.

Fiskeridirektoratet vil avgjøre hvilke regionkontor som skal behandle søknader i førsteinstans innenfor de regioner som vil bli slått sammen med virkning fra 1. januar 2004.

Til § 4 Utlysing av konsesjoner

Fiskeridirektoratet forestår utlysing av konsesjonene. Bestemmelsen angir de minimumskrav utlysingen skal inneholde. I tillegg kan Fiskeridirektoratet ved utlysing fastsette nærmere krav til innholdet i søknaden.

Fiskeridirektoratet vil utarbeide søknadsskjema hvor spesifikasjoner over de opplysninger direktoratet trenger for å få en betryggende og oversiktlig saksbehandling angis. Miljøbeskrivelse av omsøkte lokaliteter er en sentral del av dagens søknadsskjema og tilsvarende krav til miljøopplysninger vil også inngå som en del av de nye søknadsskjemaene.

Utlysingen vil også inneholde en søknadsfrist. Søknadsfristen er absolutt og søknader innkommet etter fristen vil bli avvist og returnert til søker.

Fiskeridepartementet ønsker å styrke kvinners deltakelse på eiersiden i næringen, og det skal derfor i utlysingen tas inn en særskilt oppfordring til kvinner om å søke om konsesjon. Det presiseres at dette ikke innebærer at kvinnelige søkere skal prioriteres ved tildeling.

Til § 5 Innhold i søknaden

De nærmere krav til søknadens innhold fastsettes av Fiskeridirektoratet og gjøres kjent ved utlysing. Fiskeridirektoratet kan i tillegg, under saksbehandlingen både i første instans og i klagebehandlingen, kreve de opplysninger fra søkeren som anses nødvendig for å behandle søknaden.

Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med behovet for å kunne vurdere de enkelte søknadene opp mot hverandre og hensynet til effektiv søknadsbehandling. Fiskeridirektoratets regionkontorer vil ikke realitetsbehandle eller kontrollere opplysningene i søknaden før fristens utløp.

I bestemmelsens annet ledd angis hvilke opplysninger søknaden skal inneholde. Søker skal bl.a. fremlegge en investerings- og finansieringsplan (også kalt forretningsplan) for å dokumentere at forutsetningene for så vel etablering og oppstart samt videre drift er tilstede. Slik dokumentasjon bør bestå av prosjektbeskrivelse, salgs- og driftsbudsjett, finansieringsopplysninger om egenkapital, tilskudd/stipend, organisering og ledelse, regnskapsføring og revisjon. For å forenkle vurderingen av om søker har sannsynliggjort økonomisk evne til å realisere det omsøkte prosjekt, jf. § 6, innføres det også krav om lånetilsagn der lånefinansiering er nødvendig. En konsekvens av dette vil dermed bli at finansinstitusjoner blir nødt til å realitetsvurdere søkeren på søknadstidspunktet og ikke på tilsagnstidspunktet.

Søker skal også oppgi eierinteresser knyttet til andre konsesjoner for laks eller ørret, eierinteresser i selskaper med konsesjon eller avtaler med andre konsesjonhavere. Formålet med dette er at Fiskeridirektoratet skal kunne føre oversikt over eierstrukturen i næringen for å håndheve forskrift av 16. februar 2001 om kontroll med eiermessige endringer i selskap m.v. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø. Hvilke opplysninger som kreves vil fremgå av søknadsskjema utarbeidet av Fiskeridirektoratet.

Søker må også angi hvilke lokaliteter konsesjonen planlegges drevet på. Dette kravet må ikke forveksles med de krav Fiskeridirektoratet i samarbeid med andre sektormyndigheter stiller for klarering av lokaliteter. Slik dokumentasjon vil i alle tilfelle måtte sendes dersom søker får tilsagn om konsesjon.

Fiskeridirektoratet vil gjennom innsendte investerings- og finansieringsplaner samt lånetilsagn kunne vurdere den enkelte søkers betalingsevne. Skulle selskap som får tilsagn om konsesjon unnlate å betale konsesjonsvederlaget innen fristen, vil neste kvalifiserte søker kunne gis tilsagn etter at fristen for betaling av konsesjonsvederlaget er gått ut.

Søker er ansvarlig for søknadens innhold, herunder riktigheten og relevansen av de opplysninger som gis i søknaden. Alle opplysninger skal foreligge ved søknadsfristens utløp.

Det vil ikke være anledning til å komme med nye opplysninger eller gjøre endringer i søknaden etter søknadsfristens utløp. Rene presiseringer vil kunne bli godtatt.

Til § 6 Tildeling

Fiskeridirektoratets regionkontorer treffer vedtak om tildeling av konsesjoner i første instans, mens Fiskeridirektoratet sentralt er klageinstans.

Vurderingstema etter denne bestemmelsen er i hvilken grad det omsøkte prosjekt vil bidra til å sikre utviklingen av oppdrettsnæringen. Bestemmelsen angir hvilke kriterier Fiskeridirektoratets regionkontor særlig skal legge vekt på ved denne vurderingen. Kriteriene vil inngå i en samlet vurdering og er dermed ikke ment å være kumulative eller uttømmende.

Særlig om § 6a)

Kriteriet oppstiller et minstekrav til finansiell styrke for å gjennomføre prosjektet. Søkere som oppfyller dette minstekravet vil likestilles slik at prioritering mellom disse må skje etter de øvrige tildelingskriterier.

Planhorisonten bør være innenfor 3 år fra utstedelse av konsesjonsdokument, jf. drift- og sykdomsforskriftens regler om passivitet i § 30.

Særlig om § 6 b)

Kriteriet tar sikte på å bidra til å øke innovasjonsevnen i oppdrettsnæringen. Forhold som kan vektlegges under dette kriteriet er:

 • deltakelse i utviklingsfelleskap sammen med andre bedrifter, forsknings og utviklingsmiljøer samt offentlige aktører;
 • bruk av ny teknologi;
 • miljørettede tiltak med sikte på å bevare og videreutvikle Norges naturgitte konkurransefortrinn knyttet til rent havmiljø og bærekraftig produksjon

Særlig om § 6 c)

Etter denne bestemmelsen skal det legges vekt på hvordan virksomheten bidrar til regionens økonomiske utvikling. Dersom det er planer om utvikling av samarbeid/integrering med annen lokal næringsvirksomhet som vil gi positive ringvirkninger i området, vil dette bli vurdert som et positivt moment ved prioritering mellom søkerne.

Søker står fritt til å sannsynliggjøre hvilke positive ringvirkninger virksomheten vil ha for regionen og hvordan virksomheten skal integreres i regionen.

Eksempel på forhold som kan vektlegges under dette punkt vil kunne være planlagte kjøp av varer og tjenester fra regionale leverandører forutsatt at disse er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Særlig om § 6 d)

Prioritering av søkere som planlegger å lokalisere virksomhet i områder der det er tilrettelagt for oppdrettsvirksomhet vil kunne bidra til å styrke virksomhetens konkurransekraft. Flere former for tilrettelegging vil kunne være aktuelt i forhold til dette kriteriet:

 • godkjente kystsoneplaner;
 • kommunale reguleringsplaner;
 • egnet infrastruktur i regionen

Det gjøres oppmerksom på at tilsagnet om konsesjon ikke gir rett til drift. Rett til drift inntrer først når Fiskeridirektoratet har skrevet ut konsesjonsdokumenter knyttet til klarerte lokaliteter. Beregning av fôrkvote for 2004 vil bli foretatt ved utskriving av konsesjonsdokumentet. Det at det er gitt konsesjon ut fra en søknad med konkretisert lokalitet, innebærer ikke en forhåndsgodkjenning av lokaliteten. Alle omsøkte lokaliteter må vurderes på vanlig måte ut fra veterinære forhold, forurensningsforhold og ut fra andre oppdrettsmessige og miljømessige vurderinger i samarbeid med veterinær- og miljøvernmyndighetene.

Fiskeridirektoratet kan fastsette utfyllende presiseringer/retningslinjer for tildelingen. Departementet gjør i denne sammenheng oppmerksom på at det ved praktisering av forskriften ikke skal diskrimineres mellom nasjonale og utenlandske aktører, og det kan således ikke legges vekt på:

 • lokalt eierskap hos søker; eller
 • at søker ønsker å rekruttere lokal arbeidskraft.

Til § 7 Vederlag

Ved tildeling av konsesjon skal det betales et vederlag til Staten. Vederlaget betales til Fiskeridirektoratet, og søker er selv ansvarlig for å dokumentere at beløpet er betalt innen nevnte frist.

Prisen pr konsesjon er satt til 5 millioner kroner, med unntak for konsesjoner som lokaliseres til kommuner innenfor tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark. For disse konsesjonene betales et vederlag på 4 millioner kroner. Bakgrunnen for differensieringen er i tillegg til avstand, at fisken vokser saktere i nordlige deler av Nord-Norge som følge av lavere gjennomsnittlig vanntemperatur. Utredninger gjort for Fiskeridepartementet av KPMG viser at dette medfører større kapitalkostnader. Dette gjør at disse konsesjonene objektivt sett vil ha en lavere markedsverdi.

Ved tildeling av konsesjon vil det kunne gis tillatelse til samlokalisering over kommunegrense. Reduksjon i vederlag fra 5 til 4 millioner kroner gjelder kun der samtlige av konsesjonens lokaliteter legges innenfor tiltakssonen. Søker som får tildelt konsesjon innenfor tiltakssonen og som ønsker å drive hele eller deler av konsesjonen utenfor tiltakssonen – enten ved samlokalisering med konsesjoner utenfor tiltakssonen eller flytting ut av sonen – vil måtte betale 100.000 kroner for hvert år som gjenstår av bindingstiden for å kompensere for reduksjon i vederlaget.

Tilsagn om konsesjon utløser betalingsplikt for vederlaget, men gir ikke rett til drift før lokalitetsvalg er klarert og konsesjonsdokument skrevet ut. Det er satt en absolutt frist på 1 uke for betaling av vederlaget. Dersom søker som har fått tilsagn ikke betaler innen fristen, skal Fiskeridirektoratet tildele konsesjonen til nest beste søker. Vederlag som er innbetalt vil ikke bli refundert dersom søker ønsker å si fra seg tilsagnet etter at vederlaget er betalt. Vedtak om avslag sendes til søkere når det er endelig klart hvem som gjennom betaling av vederlaget har fått konsesjonen. Ved omgjøring av tilsagn om konsesjon vil søker få tilbake konsesjonsvederlaget, men det ytes ikke kompensasjon for finanskostnader.

Til § 8 Gebyr

For denne tildelingsrunden vil det bli tatt vanlig gebyr på kr 12.000,- for behandling av den enkelte søknad. Gebyret vil også omfatte én lokalitetsklarering. Dersom det søkes om flere lokaliteter, må det for hver av søknadene betales gebyr på kr 12.000,- jf forskrift av 21. desember 2001 nr 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet.

Innbetalt gebyr refunderes ikke dersom søknaden ikke innvilges.

Til § 9 Tillatelse til overdragelse

Bestemmelsen setter forbud mot overdragelse av konsesjonen uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Dette er også i tråd med dagens praksis. Bestemmelsens innhold tilsvarer oppdrettsloven § 4 tredje, jf. annet ledd som bl.a. krever ny tillatelse ved endring av konsesjonær.

Til § 10 Vilkår

Konsesjonene skal drives innenfor den region de er tildelt i ti år etter tildeling.

Søknad om flytting vil måtte behandles etter forskrift av 7. november 1985 nr. 1903 om flytting og utvidelse av anlegg for oppdrett av matfisk og stamfisk av laks og ørret i sjøvann.

Forskriften regulerer uttømmende vilkårene for tildeling. Det skal således ikke oppstilles vilkår i konsesjonstilsagn/-dokument som ikke følger av denne bestemmelsen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akvaforsk

Direktoratet for naturforvaltning

Eksportutvalget for fisk

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Fiskeriforskning

Fiskerihøgskolen

Fylkeskommunene fra Agder til Finnmark

Havforskningsinstituttet

Kystdirektoratet

NIVA

Norges forskningsråd

SINTEF; Fiskeri og havbruk

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

LO v/Fellesforbundet

Norges Fiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges naturvernforbund

World Wildlife Fund

Bellona