Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 3. oktober 2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Høring – utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Fiskeridepartementet tar i 2003 sikte på å dele ut 50 nye konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret i sjøvann. I tillegg er det besluttet å lyse ut på nytt de 10 konsesjonene som ble lyst ut i Finnmark i 2002 og 2003, slik at det totale antall konsesjoner som lyses ut i denne omgang er 60.

Vedlagt følger utkast til forskrift samt merknader om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann. Forskriftsutkastet tilsvarer i stor grad det regelverk som ble fastsatt 21. juni 2002 og som ble lagt til grunn ved tildeling av konsesjoner høsten 2002 og våren 2003.

Ved utformingen av kriterier for tildeling i denne runde, er det imidlertid også lagt vekt på å styrke oppdrettsnæringens konkurransekraft samt stimulere til innovasjon. Det åpnes derfor for å prioritere prosjekter som vil kunne bidra til ovennevnte, herunder gjennom deltakelse i utviklingsfellesskap, bruk av ny teknologi eller gjennom miljørettede tiltak med sikte på å bevare og videreutvikle Norges naturgitte konkurransefortrinn knyttet til rent havmiljø og bærekraftig produksjon.

Departementet foreslår også at det i denne konsesjonsrunden skal kunne vektlegges hvorvidt søker planlegger lokalisering av konsesjon til områder som er tilrettelagt for oppdrettsvirksomhet.

Fiskeridepartementet har videre foretatt enkelte presiseringer av hvordan forskriften skal praktiseres i utkastet til merknader. Endringene er ment både å være klargjørende for søker/fiskeriforvaltning i forhold til hvilke kriterier som vil kunne vektlegges.

Fiskeridepartementet tar sikte på å fastsette tildelingsforskriften i løpet av oktober 2003 slik at konsesjonstildeling kan finne sted i desember 2003. Frist for kommentarer settes derfor til 3. oktober 2003. Fiskeridepartementet har fattet vedtak om forkortet høring jf Utredningsinstruksen pkt. 1.3.

Med hilsen

Kari Bjørbæk
avdelingsdirektør

Hans Jørgen Enger
førstekonsulent

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akvaforsk

Direktoratet for naturforvaltning

Eksportutvalget for fisk

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets regionkontorer

Fiskeriforskning

Fiskerihøgskolen

Fylkeskommunene fra Agder til Finnmark

Havforskningsinstituttet

Kystdirektoratet

NIVA

Norges forskningsråd

SINTEF; Fiskeri og havbruk

Sametinget

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensningstilsyn

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

LO v/Fellesforbundet

Norges Fiskarlag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges naturvernforbund

World Wildlife Fund

Bellona

Til toppen