Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Resultat: Forskrift 16. desember 2011 nr 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge og Forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2011