Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Resultat: Forskrift 16. desember 2011 nr 1251 om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge og Forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2011

Vår ref.: 201100820-/CSH

Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift til lov 18.12.2009 nr 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2010. Loven er i hovedsak en videreføring av kapittel 5 og 5A, samt enkeltbestemmelser i lov om sosiale tjenester mv.

Inntil videre gjelder forskrift til lov om sosiale tjenester mv med hjemmel i begge sosialtjenestelovene. Forskriften mangler imidlertid bestemmelser om kvalifiseringsprogram, og inneholder en rekke bestemmelser som er uten relevans for lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

I forskriften foreslås regulering av retten til tjenester for personer som ikke har bopel i Norge, kvalifiseringsprogrammets innhold og varighet, barnetillegg og rett til ferier mv for personer i kvalifiseringsprogram, samt enkelte overgangsbestemmelser.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en videreføring av deler av sosialtjenesteloven fra 1991. På samme måte er de deler av forslag til forskrift som gjelder utenlandske borgere en oppdatert videreføring av gjeldende forskrift. Utkastet er tilpasset endringer i migrasjonsmønsteret de siste årene, samt Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og nordiske konvensjoner.

Lovens bestemmelser om kvalifiseringsprogram er overordnet, og overlater presiseringer og detaljer til forskriften. I forarbeidene til loven er det gitt retningslinjer for deler av forskriftsreguleringen. Forskrifter om barnetillegg til kvalifiseringsprogram skal tilsvare regelverket for arbeidsavklaringspenger, og forskrifter om permisjoner, ferie med mer skal tilsvare regelverket for introduksjonsprogram. Dette er fulgt opp, med de endringer departementet mener er nødvendig, programmets mål og målgruppe tatt i betraktning.

Høringsnotatet ligger på: http://www.regjeringen.no/ad

De som har spørsmål knyttet til høringen, eller som ønsker tilsendt papirutgave kan henvende seg til csh@ad.dep.no eller am@ad.dep.no.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til Postmottak@ad.dep.no innen 15.07.2011. (NB: Høringsfristen er forlenget til 31.08.2011.)

Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Heidi Lohrmann
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent, og gyldig uten signatur.

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Arbeidsforskningsinstituttet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Arbeidsmiljøsenteret
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidssamvirkenes Landsforening
Arbeidssøkerforbundet
Attføringsbedriftene

Batteriet/Samarbeidsforum for kontaktmøte med representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte og myndighetene
Bedriftsforbundet

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske lægeforeningen
Departementene og Statsministerens kontor
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for arbeidstilsynet

Fagforbundet
Fattighuset
Fattignorge
Fellesorganisasjonen (FO)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forum for arbeid med bistand
Forum for offentlige servicekontor
Forskerforbundet
Frelsesarmeen
Fri rettshjelp, Oslo
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesnemndene for sosiale saker

Gatejuristen
Gjeldsofferalliansen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helseansattes yrkesforbund
Helsedirektoratet
Husbanken 

Innvandrernes Landsorganisasjon
Institutt for menneskerettigheter
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss

Kirkens bymisjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommuneansattes fellesorganisasjon
KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
Krem 

Landets fylkeskommuner
Landets fylkesleger
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen Norge (LO)
Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede
Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Mangfold i arbeidslivet 

Nasjonalforeningen for folkehelsen
NIBR
Norges Blindeforbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Røde Kors
Norsk Attføringsforum
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Kvinne- og Familieforbund
NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA
Næringslivets hovedorganisasjon 

Organisasjon mot offentlig diskriminering 

Rettspolitisk forening
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rokkansenteret
Rådet for psykisk helse 

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner
Sametinget
Seniorsaken Norge
Senter for seniorpolitikk
Skattedirektoratet
SLB Bemanning
Sosialtjenestemennenes Landsforbund
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

Telemarksforsking-Bø 

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utlendingsdirektoratet 

Velferdsalliansen 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen